A SZÓKÉPZÉS

 

I. Elméleti segédanyag

 

A képzők csoportjai az alapszó és a származékszó szófaja szempontjából

(A magyar nyelv könyve főszerk.: A. Jászó Anna. Trezor Kiadó. Budapest, 2004 alapján.)

 

 

Igeképzők     

Igéhez járuló igeképzők

Gyakorító értelem és folyamatos cselekvés kifejezése:

-gat/-get·:                               szólítgat, cserélget

-g, -og/-eg/-ög:                       csattog, mekeg, zümmög

-ong/-eng/-öng:                       hajlong, terjeng, dülöng

-ász(ik)/-észik:            kotorász(ik), legelész(ik)

-dogál/-degél/-dögél:              fújdogál, mendegél, üldögél

-kol/-kel/-köl:                          horkol, esdekel, prüszköl

-ikél:                                       eszikél

-dokol/-dekel/-dököl:             fuldokol, nyeldekel, tündököl

-ol/-el/-öl:                                kuruttyol, kelepel, püföl

-z, -oz(ik)/-ez(ik)/-öz(ik):        kiáltoz(ik), éledez(ik), öntöz

-ál:                                          dobál, kárál

-kál:                                        furkál, bujkál

-od/-ed/-öd:                            bököd

-kod/-ked/-köd:                      kapkod, lépked, röpköd

-gál/-gél, -igál:            húzgál, nevetgél, huzigál

-dal/-del/-dál:                         szabdal, lépdel, harapdál

-dös/-des/-dös:                       rugdos, verdes, lökdös

-doz(ik)/-dez(ik)/-döz(ik)       csukladozik, töredezik, lődöz

 

Mozzanatosság kifejezése:

-an/-en:                                   csattan, szökken

-int:                                         köhint, suhint

-ant/-ent:                                 dobbant, hessent

-ít:                                           szakít

-aml(ik)/-eml(ik)/-ámlik:         háramlik, gyülemlik, csillámlik

-all/-ell:                                   sugall, lövell

 

Kezdő értelem kifejezése:

-ad/-ed:                                   apad, reped

-dul/-dül:                                rámordul, rezdül

-dít:                                        mozdít

 

Műveltető értelem kifejezése:

-at/-et, /-tat/-tet:                     írat, tépet, rajzoltat, kerestet

 

Egyéb cselekvő és mediális értelem kifejezése:

-aszt/-eszt:                              forraszt, fejleszt

-t:                                            röppent, teremt

-ít:                                           elhárít, szállít

-ajt/-ejt:                                   szalajt, veszejt

-al/-el, -lal/-lel:            forral, növel, hizlal, kérlel

-ód(ik)/-őd(ik):                       húzódik, képzelődik

-kod(ik)/-ked(ik)/-köd(ik):     dulakodik, verekedik, gyűlölködik

-koz(ik)/-kez(ik)/-köz(ik):       vitatkozik, vétkezik, ütközik

-ó(d)z(ik)/-ő(d)z(ik):               csókoló(d)zik, hempergő(d)zik

-oz(ik)/-ez(ik)-/-öz(ik):            lemaradozik, ébredezik, öltözik

-ul/-ül:                                     borul, feszül

 

Szenvedő értelem kifejezése:

-at(ik)/-et(ik), -tat(ik)/-tet(ik):           megbízatik, kéretik, kívántatik, elintéztetik

 

Visszaható értelem kifejezése:

-kod(ik)/-ked(ik)/-köd(ik):     ruházkodik, őrizkedik, fésülködik      

-koz(ik), -kez(ik)/-köz(ik)       szárítkozik, szépítkezik, törülközik

 

Ható értelem kifejezése:

-hat/-het:                                húzhat, kérhet

 

Névszóhoz járuló igeképzők

Különféle jelentések kifejezése:

-z(ik), -az/-oz/-ez/-öz: dizsizik; vajaz, cukroz, címez, szörföz

-l(ik)/-ll(ik), -ol/-el/-öl:           piroslik, tarkállik, faxol, zöldell, elnököl

-ít:                                          fehérít, méregtelení

-sít:                                         karcsúsít, magánosít

-kod(ik)/-ked(ik)/-köd(ik):    tanárkodik, tevékenykedik

-skod(ik)/-sked(ik)/-sköd(ik): tanítóskodik, remetéskedik

-od(ik)/-ed(ik)/-öd(ik):           nagyobbodik, kisebbedik, tükrösödik

-ul/-ül:                                     sárgul, kékül

-sul/-sül:                                  állandósul, szembesül

-izál:                                       ironizál, liberalizál

-íroz:                                       karikíroz

-ász(ik)/-ész(ik):                      madarászik, egerészik

 

Határozószóhoz járuló igeképzők

Különféle jelentések kifejezése:

-z(ik):                                      viszonoz

-l(ik):                                      hátrál, vesztegel

-koz(ik):                                  visszakozik

-kod(ik)/-ked(ik):                   elhamarkodik, hirtelenkedik, tüsténkedik

 

Névszóképzők

Igéhez járuló névszóképzők

Főnévképzők

Elvont cselekvés, történés kifejezése:

-ás/-és:                                    privatizálás, menedzselés

-t:                                            lét, jártában

-aj/-ej:                                     zsivaj, zörej, csevej

-alom/-elem:                           hatalom, kérelem

-ság/-ség:                                fáradság, sietség

-at/-et:                                     fordulat, kímélet

-hatnék/-hetnék:                     játszhatnék(ja van), mehetnék(je van)

 

A cselekvés, történés eredményének, tárgyának kifejezése:

-at/-et:                                     javaslat, felelet

-ás/-és:                                    újítás, vetés

-dalom/-delem:                       birodalom, jövedelem

-ság/-ség:                                válság*, nyereség

-mány/-mény:                         koholmány, festmény; firkálmány

-vány/-vény:                           járvány*, kérvény

-ék:                                         maradék, teríték

-dék/-adék/-edék:                   ajándék, váladék, lepedék

-lék/-alék/-elék:                       moslék*, ázalék, töltelék

-ték:                                        mérték*, nyomaték

-omás:                                     állomás, látomás

-tal/-tel:                                   ital, hitel*

[* Megjegyzésünk: a példák szerintünk már az ún. szemantikai szóképzés körébe tartoznak:

vö.: Berrár Jolán: Új szempontok és módszerek a szóképzés vizsgálatában In.: Rácz Endre

Szathmári István (szerk.): Tanulmányok a mai magyar nyelv szófajtana és alaktana köréből.

Tankönyvkiadó. Budapest, 1974. 99–124]

 

A cselekvés eszközének kifejezése:

-tyú/-tyű, -attyú/-ettyű:          fogantyú, dugattyú, pörgettyű

-ék:                                         készülék, támaszték

-óka/-őke:                               fúvóka, nézőke

-ány/-ény:                               hajtány

-al/-el:                                     vonal, lepel

-ál/-él:                                     fonál, kötél

-ály/-ély:                                 osztály, szegély

-asz/-esz:                                 támasz, eresz

-ó/-ő:                                       ásó, véső

 

A cselekvő kifejezése:

-ó/-ő:                                       hallgató, szerző

-ár/-ér:                                     tanár, tündér

 

A cselekvés helyének kifejezése:

-da/-de, -oda/-öde:                 járda, böngészde, uszoda, öntöde

-ó/-ő:                                       fagyizó, söröző

 

Melléknévképzők

Jellegzetes, állandó tulajdonság kifejezése:

-ós/-ős:                                    rágós, reszketős

-ékony/-ékeny:                       fogékony, érzékeny

-atag/-eteg:                             roskatag, csüggeteg

-i:                                            csücsöri, zsugori

-ánk/énk:                                falánk, élénk

-ag/-eg:                                   hallgatag, reszketeg

 

 

Tagadó vagy fosztóképzők:

-(a)tlan/-(e)tlen, -talan/-telen:           ártatlan, fedetlen, tétlen, védtelen, nyugtalan

-hatatlan/-hetetlen:                           olvashatatlan, élvezhetetlen

 

A cselekvés végrehajthatóságának kifejezése:

-ható/-hető:                            látható, menedzselhető

 

Névszóhoz járuló névszóképzők

Főnévképzők

Kicsinyítés, becézés kifejezése:

-cska/-cske/-acska/-ecske/-ocska/-öcske:     almácska, tükröcske, terítőcske, könyvecske

-ka/-ke:                                   bácsika, Dorka, nénike

-i:                                            Peti, töri, meki (’McDonalds’), ubi (’uborka’)

-is:                                          Maris, Boris

-csi:                                        Pircsi, pulcsi, mamcsi

-ca:                                         Teca

-ci:                                          Anci, Jenci, föci, poci

-si:                                          jogsi, vaksi

-u:                                           anyu, Samu

-us:                                         Rékus, Ildus, papus

-uka:                                       Pistuka, Iluka

-ika/-ike:                                 ládika, Ferike

-ikó:                                        Anikó, lábikó

-kó:                                         Jankó, Ferkó

-ók/-ők:                                   Erzsók

-a:                                           Kata, Luca

-ó/ő:                                        Kató, Pető

-dad/ded:                               tojásdad, kerekded

 

 

Különféle jelentések kifejezése:

-s/-as/-es/-os/-ös:                    fás; butikos; mázsás, kilences, ötös

-ság/-ség:                                jóság; fáradtság; honvédség; szerkesztőség; síkság

-asság/-esség:                          vigasság, bölcsesség

-ász/-ész:                                 távirdász, kertész

-zat/-zet:                                  izomzat, kőzet

-sdi:                                        katonásdi, esküvősdi

-onc/-enc/-önc:                       újonc, kedvenc, különc

-lat/-let:                                   bizonylat, készlet

-alék/-elék:                              százalék, ezrelék

-ék:                                         Tóthék, Miklósék, szomszédék

(Balogh MGr. 2000: heterogén többesjel: 185–186.!)

-né:                                         Szabóné, polgármesterné

-ista:                                       naturista, csurkista

-izmus:                                   realizmus, fundamentalizmus

-árium:                                  szolárium, tropikárium

 

Melléknévképzők

Különféle jelentések kifejezése:

-s/-os/-es/-ös:                          kökényes, tükrös; barnás; lányos; hatos (busz)

-ú/-ű/-jú/-jű:                          (sas)orrú, (jó) fülű, (széles) ajtajú, (éles) elméjű

-i:                                            városi, rendőri, orvosi

-si:                                          falusi, tanyasi

-(a)tlan/-(e)tlen, -talan/-telen: sótlan, gondatlan, gondtalan, érzéketlen, lélektelen

-ságos/-séges:                         jóságos, szépséges

-atos/-etes:                              szorgalmatos, szerelmetes

-nyi:                                       tenyérnyi, CD-lemeznyi

-szori/-szeri/-szöri:                  sokszori, tízszeri, ötszöri

-szoros/-szeres/-szörös:           sokszoros, kétszeres, ötszörös

 

Számnévképzők

-d/-ad/-ed/-od/-öd:                 harmad, ezred, hatod, ötöd

-dik/-adik/-edik/-odik/-ödik:  századik, tizedik, sokadik, ötödik

 

 

Határozószókhoz járuló névszóképzők

Főnévképzők:

-s:                                           együttes

-ság/-ség:                                bizonyság, biztonság

-di:                                          igazándiból

-ány/-ény:                               hátrány

-lék:                                        hátralék

 

 

Melléknévképzők:

-s:                                           ingyenes, végleges

-i:                                            előbbi, egykori, távoli, benti

-só/-ső:                                    alsó, hátulsó

 

 

Képzőszerű utótagok

-féle:                                       Dózsa-féle, különféle

-fajta:                                     számítógépfajták, anyjafajta

-szerű:                                               makettszerű, plázaszerű

-rét:                                         hatrét (hajt vmit), hétrét (görnyed)

-rétű:                                       többrétű, kétrétű

-beli:                                       korombeli, (egyesült) államokbeli

 

 

Igenévképzők

Főnévi igenév

-ni/-ani/-eni, -n/-an/-en/-nni/-nn-:        látni, hallani, sejteni, írnom, mondanom, sejtenem, lenni, hinned

 

Melléknévi igenév

Folyamatos:

-ó/-ő:                                      alvó, fekvő

Befejezett:

-t ~ -tt, -ott/-ett/-ött:               zárt, gyakorlott, képzett, tömött

Beálló:                                              

-andó/-endő:                          megírandó, teendő

Határozói igenév:

-va/-ve:                                   ázva, lépve

-ván/-vén:                               szántván, ülvén


A termékeny képzések rendszere a magyarban

 

(Vö.: É. Kiss Katalin – Kiefer Ferenc – Siptár Péter:

Új magyar nyelvtan. Osiris Kiadó. Budapest, 1998. 224–225.)

 

 

Főnévi alapú képzések

a. N → V                               Képző: -(V)z;  motor-oz(ik), internet + ez(ik)

                                               Képző: -(V)s; hajó + s, fazek + as, bolt + os

                                                           -kVdik; kontár + kodik, boszorkány + kodik

b. N → N                               Képző: -(V)s; hajó + s, fazek + as, bolt + os

                                                           -kA; ember + ke, tányér + ka

                                                           -(V)cskA; tej + ecske, láb + acska

                                                           -né; szabó + né, trafikos + né

                                                           -ék; tanító + ék, öcsém + ék

                                                           -i; becéző képző, Fer + i, Józs + i

                                                           -féle: vitaféle, érvféle

c. N → ADJ                           Képző: -i; művészet + i, egyetem + i

                                                           -beli; intézet + beli, osztály + beli

                                                           -(j)Ú; (hosszú) haj + ú, (piszkos) kez + ű

                                                           -(V)s; kavics + os, föld + es, fá + s

                                                           -nyi; öl + nyi, tenyér + nyi

                                                           -(A)tlAn, -tAlAn; só + tlan, csillag + talan

                                                           -féle, -szerű, -fajta (képzőszerű utótagok)

 

Melléknévi alapú képzések

a. ADJ → N                           Képző: -sÁg; jó + ság, szép + ség

b. ADJ → V                           Képző: -ít; gazdag + ít, érzéstelen + ít

                                                           -Vdik; magas + odik, fehér + edik

                                                           -Ul; szép + ül, csúny + ul

                                                           -kVdik; nyugtalan + kodik, heves + kedik

c. ADJ → ADJ                      Képző: -(V)s: városi + as, szegedi + es

 

Igei alapú képzések

a. V → N                               Képző: -Ás; olvas + ás, kertel + és

                                                           -Ó; irányít + ó, vezet + ő

b. V → ADJ                           Képző: -Ós; ropog + ós, fél + ős

                                                           -(A)tlAn; mos + atlan, fest + etlen

                                                           hAtÓ; olvas + ható, mér + hető

                                                           hAtAtlAn: olvas + hatatlan, mér + hetetlen

c. V → V                               Képző: -(V)gAt; int + eget, nyit + ogat

                                                           -(t)At; olvas + tat, legel + tet

                                                           - (t)Atik; ad + adatik, néz + etik

                                                           -Ödik, -v(V)kVdik, -(A)kVzik; húz + ódik, mos + akodik,

törül + közik  

                                                           -hAt; olvas + hat, néz + het

d. V → NV                            Képző: -ni; vet + ni, lát + ni

                                                           -Ó; énekl + ő, sír + ó

                                                           -t; bezár + t, bekeretez + ett

                                                           -AndÓ; átad + andó, keres + endő

                                                           -vA; olvas + va, énekel + ve

                                                          

A rövidítések feloldása:

N = főnév (nomen)

V = ige (verbum)

ADJ = melléknév (adjectivum)

NV = igenév

 

(V) = magánhangzó (vokális)

-kA = -ka/-ke (hangalaki változatok rövidítése)

 

 

 

II. Gyakorlófeladatok

L. a Szófajtan és az Alaktan fejezetekben.

 · A félkövér szedésű képzők a ma is termékeny (produktív) képzők.