Kezdőlap | Tartalom |  

Wathay Ferenc

"Mikoron azért írtanak volna, Sziget veszése után, 1568. esztendőben, Szent Mihály hónak az fogytára, adott engem is azon szent Istenöm az én szüleimnek ez világra, azon Nagyvágon, és új házban, az Rába felől való szobában, holott mindjárt az én életemnek kezdetit sírásommal kezdvén el, jövendöltem ez csalárd világban az én életemnek nyomoruságát és minden szerencsétlen állapatját s keserves búkban-bánatokban való forgandóságát, de én Istenöm, legyen az te akaratod &c."– írja születéséről. Dunántúli kisnemesi katonacsalád sarja, németújvári és soproni iskolákban tanul, majd maga is a végvári katonák életét éli. Fiatal házas (második feleségével), amikor 1602-ben Székesfehérvár elestekor török fogságba esik.

Budára viszik, majd Nándorfehérváron (Belgrád) át szállítják Törökországba. Útközben többször megszökik, majdnem eléri Erdély határát, de elfogják, megbüntetik (lásd a képet, jobbra), és nehéz vasban végül Konstantinápolyba (Isztambul) szállítják. Mivel magas váltságdíjat remélnek érte, fő rabként tartják a Boszporusz tengerszoros partján álló „Fekete toronyban”. (Ez valójában a Rumeli Hisari nevű erőd egyik tornya lehetett.) Családjának és jóakaróinak majd öt év fogság után hatalmas összegért sikerül kiváltani. 1607 végén már Győrben szolgál 50 lovassal. 1609-ben, Csesznek várkapitányaként tűnik el szemünk elől.

Verseinek saját kézzel írt és festett gyűjteménye a Wathay-kódex. A kézirat összeállítását még fogságban kezdte el, de valószínűleg szabadulása után, már otthon készítette el a kötet végleges kompozícióját. Ha hihetünk bejegyzéseinek 1604 októberében tisztázta le az első 13 éneket. Mindenesetre a kötet versei és a napló jelen időben beszélnek a fogságról. Úgy tűnik fel, tömlöcében mégiscsak hozzájutott papíroshoz és írószerekhez -- talán még könyvekhez is.

Wathayt megverik szökéséért
Itt az Ferhát hodzsa vendégsége vala
Tömösváratt vala, hogy eltörtem vala
Három lakatokat, s elszaladtam vala

Tömlöcében sír

A kódex megkomponált verseskönyv. Van címlapja, ajánlása, a versek sorszámozott ciklusokba rendeződnek. A szerző a versek után illesztette prózában megírt emlékiratát, melyben a fogságba esés története mellett családjának rövid krónikáját is elősorolja. Különösen érdekesek a kézirat szövegét kiegészítő, illusztráló, szépen kifestett rajzok. Ezek részben Wathay személyes élményeinek lenyomatai, részben a kor népszerű, sokszorosított grafikájának elemeit másoló, variáló emblematikus ábrázolások.

A jobb oldalon látható képen önmagát festette meg Wathay, furcsa tarka köntösben, csizmában, kopár tömlöcében megbilincselt lábbal, különös, koporsó-szerű, lehajtható polcra (ágy?) támaszkodva. Láthatóan szomorú rabsorsát siratja, illedelmesen zsebkendőt szorítva könnyáztatott szeméhez: "Magamat sirassam-, avagy szegény társamat, / Árván maradását vagy jó szabadságomat, / Törődött tagimat vagy szörnyű rabságomat?" (21., "Soha én már nem tudom...") A feje fölé szögelt, lebegő szalagon latin idézet a 102. zsoltárból: factus sum sicut nycticorax in domicilio. Szenci Molnár Albert fordítása szerint: "Ollyá löttem, mint az bagoly, / Ki az kietlenben huhol". Jól választott textust a képhez, hiszen a 102. zsoltár a babiloni fogságból való szabadulásért könyörög.

Visszaemlékezése szerint midössze négy esztendőt "tanulgatott" iskolában, ami éppen csak a "fundamentomok" lerakására lehetett elég. Wathay ennek ellenére meglehetősen ért latinul, némi olvasottsággal, bibliai műveltséggel is rendelkezett. Költészetének tanúsága szerint jól ismerte Balassi (és követőinek) költészetét és a végvári költészet jellegzetes műfajait, például a tudósító éneket.

A kötet élén álló ajánlás szövege a következő:

Az olvasó barátinak köszönetit ajánlja

Mivel az hatalmas Isten az ő bölcs tanácsábúl és kegyes akaratjábúl úgy végezte (az egész Szentírásbúl megtetszvén), hogy ez földi életben az ő hívei nyomorúság és háborúságszenvedés nekül ne legyenek, tudniillik az végre, hogy megismerjék ez világnak híttságát, mulandóságát és minden hamisságát, és azt megutálván, s magokat ártatlannak ne alítván, alázatosságot tanuljanak, és csak az felséges Istenhöz kívánkozhassanak, azmint Jeremiásnál, 30. részében mond az Isten: „Megnyomorgatlak én – úgymond – tégedet az én ítéletemben, hogy ne láttassál ártatlannak lenni.” És ugyanazont bizonyétván, Esdrasnak is egy várast mutattat az Uriel angyal által, amely minden gyönyörűséggel jóllehet teljes vala, de annak útját kétfelől nagy tűz és víz állotta vala, és valaki abban akara menni, szükség, hogy azvagy tűztűl, azvagy víztűl háborúsága legyen, azaz ha különben nem is, de az híveknek halálok óráján is nyomorúságot köllessék szenvedniek. Mert az Istennek országa nem ez világbúl való, és azt – Christus mondása szerint – sok háborúság által kölletik elvenni.
És azonképpen akarja azt is Szent Fölsége, hogy azon nyomorúság által megpróbáltassanak hívei, azmint az Tóbiásnak mondá az angyal: „Noha – úgymond – látta az Isten a te alamizsnálkodásodat és hű voltodat, de szükség vala, hogy próba szálljon tégedet.” És mint az Szent Jóbot, Józsefet és többeket sokakat akara, hogy megpróbáltassanak, azmely próbák által az Isten szokta az ő híveiben az hütöt nevelni és erőséteni, mely próbálás nekül semmi, de az nyomorúságnak próbái- és késértetiben inkább megerősödvén, sokkal tökéletesb és tisztább leszen bennünk, mint az arany az ötvös tüzében szokott jobban megtisztulni. Kirűl Szent Péter is azt írja, mondván: „Az fazokasnak edényét az égő kemence próbálja meg, és az híveket az késértetnek nyomorgása próbálja meg.”

Azmelyekben azért én is megbizonyosodván, vallom és tudom bizonnyal, hogy az én kemény és keserves, nyomorult rabságom is nemcsak valami történetből legyen rajtam, hanem először kiváltképpen az én sok undok bűneim azt érdemlették légyen. Másodszor akarja azt is az kegyelmes Istenöm, hogy az én bűneimben el ne veszvén az én kicsin és füstölgő hitecském is, bennem gyarapodjék és öregbödjék, sőt engem is próbálván az kegyes Atyjának módja szerént, nem akarja tőle eltávoztomat és vesztemet, hanem hogy őtet megismervén, az örök életre megtartassam, kiért neki háláadó örökké akarok lennöm, mert bizonyára megismervén magamban, az Szent Ágostonnal azt mondom én is, hogy az Istenömet itt találtam meg. Ki így szól: „Még az rabság is – úgymond – az köröszténeknek nem árt, mert ott az ő Istenöket találják meg.” Azmelyekbűl hiszem is bizonnyal az én Teremtő Istenömet, hogy az ő szent fiáért, az én megváltó Jésus Kristusomért, azkinek zászlója alá adtam magamat az körösztségnek idején és azmelyben Szent Fölségének csak kedve tölt, hogy alkolmatos időben megszabadét és megvigasztal az Tóbiás mondása szerént. „Mert – úgymond – az könnyhullás és siralom után örömet öntez.”

Bízott barátom, annak okáért, olvasó, ne véld, hogy én is ez könyben levő énekeket nehány históriákkal az végre egybenszerezgettem és írogattam, hogy én azokbúl valami ez világi dicsőségre való hírt avagy nevet keresnék, holott magam vallom, hogy az én elmémnek tudatlan volta miatt és gyarló egybenkomponálásokért nem méltó talánd csak egy ritmus is dicséretre; de mivelhogy a nyomorúságban kivántképpen az imádság és békességtűrés kívántatik, az Szent Jakab mondása szerént: „Boldog – úgymond – az, azki az nyomorúságnak késértetit békével szenvedi, mert mikoron megpróbáltatik, elveszi az örök életnek koronáját, melyet ígért az Isten az ő híveinek.” És hogy az én Istenömnek én is reám bocsáttatott erős próbáját ellene való zúgolódás nekül elszenvedhessem, és hitván gondolataimmal az én Uramnak haragját inkább fejemre ne ingereljem, és ez ily írásimmal, egyéb képeknek pepecselísivel azén szívemnek bánatját könnyebbétsem, és vele az időt múlassam. Reménlvén és hívén teljes bizodalommal, hogy az én Istenöm azonközben, mint az Manassessen, énrajtam is könyörül, és az tömlöc fenekérűl megszabadét. Azvagy ha a szent Istenségének akaratja, hogy itt vegye el az én szegín lölkömet, azval is szabad, mert az ő szent ujjai formáltanak engem és ő sárja és edénye vagyok, csak Szentlölkét ne vegye el az én utolsó órámkoron, kit nem hiszik soha cselekedni, mivel nem akarja senki veszedelmét.

Így megértvén azért okát ez könyben levő írócskálásimnak, kérek minden barátomat, hogy rágalmazóval, ha lehet, ne illessen. Hanem sőt inkább könyörögjön a Világosságnak Atyjának, hogy megoltalmazza ily kemén és erős haragjátúl, azmint engemet, és nagyobb késértetet rá ne bocsásson, csak azkit elszenvedhet. Mely fölséges, benne bízókat soha nem hagyó Istennek legyen örök dicsőség és tisztesség! Ámen.

Írtam az fölyöl meg[írt] fekete toronban való nyomorult rabságomban,
Böjtelő hóban, 1605. esztendőben.

Kegyelmednek barátja
Wathay

Tartalom
1. Fényes dicsőségben lakozó....
2. Elindulván nékin...
3. Székesfejérvár veszésérül való história...
5. Fordétsd már, Istenem...
7. Oh keserves lölköm...
8. Vérben beborult szívem...
9. Ázsiának földe...
11. Föld, hogy tűrhedd...
14. Csalárd ezerhatszáz...
15. Oh én bolond elmém
16. Áldott filemile...
17. Áldott vénség...
18. Oh, ti keserves özvegyek, árvák...
19. Széles ez föld hátán...
21. Soha én már nem tudom...
24. Áldott magyar nemzet...
25. Istenáldotta, oh, szép kikelet...

 

 

Wathay és az embléma

Címer
"Az én címerem az én Christusom, 1605"
Wathay címere jellegzetesen katonacímer

Linkek
Wathay a Spenótban
A készülő online kritikai kiadás: http://magyar-irodalom.elte.hu/gepesk/wathay/

Irodalom
Angyal Endre, Vathay Ferenc énekeskönyve, Itk, 1955, 51–61.
Benda Kálmán, Adalékok Wathay Ferenc életéhez, ItK, 1968, 211-213.
Wathay Ferenc énekeskönyve, hasonmás kiadásban közreadja Nagy Lajos, Belia György, Bp., Helikon, 1976.
Ács Pál, Wathay Ferenc: Áldott filemile. Allegória és invenció, ItK, 1979, 173–186.