Kvalitatív módszerek meghatározása

Mi a különbség a kvalitatív és a kvantitatív kutatási stratégia között?

Lehet-e kvalitatív egy kísérlet?

Melyik pszichológiai iskolát jellemzi a kvalitatív módszertan?

 

Alapolvasmányokhoz

Szokolszky, Á. (2004) A kvalitatív stratégia. In Kutatómunka a pszichológiában. Osiris: Budapest. 386–410.

Mi jellemzi a kvantitatív kutatásokat? (legalább három jellemző)

Mi jellemzi a kvalitatív kutatásokat? (legalább három jellemző)

Melyek jellemzik a kvantitatív kutatásokat? (Több helyes megoldás lehetséges!)

a változók feletti ellenőrzésre törekvés
kutatás közben felmerülő kérdések, hipotézisek
nagy elemszámú minta
a jelenség természetes körülmények között történő vizsgálata

Mi vezetett a kvalitatív módszerek elterjedéséhez?

Milyen kritikákat fogalmazhatunk meg a hagyományos módszertannal szemben?

A kvalitatív módszertan egyik legfőbb gyengesége az ökológiai validitás hiánya.

Igaz/Hamis

Milyen kritikákat fogalmazhatunk meg a kvalitatív módszertannal szemben?

Melyek a legfontosabb kvalitatív módszerek?

Melyik számít alapvetően kvalitatív módszernek az alábbiak közül? (Több helyes megoldás lehetséges!)

fókuszcsoport
résztvevő megfigyelés
kérdőív
strukturált megfigyelés
esettanulmány

Mit neveznek csendes metodológiai forradalomnak?

Melyek a legfontosabb kvalitatív paradigmák?

A legfontosabb kvalitatív paradigmák: (Több helyes megoldás lehetséges!)

emocionalizmus
konstrukcionizmus
pozitivizmus
objektivizmus

Mi az elmélet szerepe a kvalitatív kutatásokban?

A ...  a kvalitatív kutatásokra jellemző folyamat, azt jelenti, hogy a kutatás gyakran csak lazán körvonalazott céllal indul, a hipotézisek csak menet közben fogalmazódnak meg, és válnak egyre letisztultabbá.

progresszív fókuszálás
folyamat közbeni analízis
alapozott elmélet

Mi az alapozott elmélet?

Mit jelent a folyamat közbeni analízis?

Melyek a kvalitatív kutatás legfontosabb feladatai?

Megfigyelés

Mi a közös a megfigyelésben és a tartalomelemzésben?

Milyen megfigyeléssel végzett szociálpszichológiai vizsgálatot ismerünk? Milyen különbségek-hasonlóságok vannak ezekben a példákban?

Milyen esetekben alkalmas módszer a megfigyelés?

Tekinthető-e megfigyelésnek a kísérlet?

Mi különbözteti meg a tudományos és a hétköznapi megfigyelést?

Mi a Hawthorne-effektus?

A Hawthorne-effektus Hawthorne által leírt jelenség, azt jelenti, hogy a megfigyelés ténye megváltoztatja a megfigyelt viselkedést.

Igaz/Hamis

Mit jelent, hogy azt, hogy egy kutatás beavatkozó vagy nem beavatkozó?

Alapolvasmányokhoz

Szokolszky Á. (2004) A természetes megfigyelés. In Kutatómunka a pszichológiában. Osiris, Budapest. 420–450.  

Mi jellemzi a megfigyelést?

Mi különbözteti meg a megfigyelést egyéb módszerektől?

A megfigyelést a kísérlettől elsősorban a ... különbözteti meg.

a hipotézis megléte
a vizsgálat célja
a beavatkozás hiánya

Milyen feladatai lehetnek a megfigyelésnek? (Több helyes megoldás lehetséges!)

leírás-feltárás
ok-okozati kapcsolatok ellenőrzése
összefüggések felfedezése

A részt vevő megfigyelés olyan kutatási stratégia melynek célja egy adott csoport megismerése azáltal, hogy a kutató beépül az adott közösségbe.

Igaz/Hamis

Mik a megfigyelés alapkérdései?

Milyen kérdéseket vet fel az, hogy a megfigyelésnél a jelenségeket kontextusba ágyazva vizsgáljuk?

Milyen típusai vannak a megfigyelés módjainak?

Mitől lesz strukturált a megfigyelés? Mondj példát strukturált megfigyelésre!

A megfigyelési kategóriarendszer a strukturált megfigyelés alapja, előzetesen rögzített viselkedéskategóriák előfordulásának jelölésére épül.

Igaz/Hamis

Mikor jó a kategóriarendszer?

Milyen módokon lehet rögzíteni a strukturált megfigyeléseket?

Mely rögzítési módok kapcsolódnak a strukturált megfigyelésekhez?
jelrendszer
jegyzőkönyv
megfigyelési napló


becslési skála

A strukturált megfigyelések legfőbb rögzítési módjai a megfigyelési kategóriarendszer, a jelrendszer, és a becslési skála.

Igaz/Hamis

Melyik fogalom lóg ki az alábbiak közül?

aktometria
megfigyelési kategóriarendszer
megfigyelési napló
becslési skála

Milyen módon lehet rögzíteni a strukturálatlan megfigyeléseket?

Mikor tekinthető érvényesnek egy megfigyeléssel végzett kutatás? Milyen problémákat kell kiküszöbölni?

Mikor tekinthető megbízhatónak egy megfigyeléssel végzett kutatás? Milyen problémákat kell kiküszöbölnie?

Mi a Cohen-féle kappa mutató?

A Cohen-féle kappa mutató a megfigyelők közötti egyetértés korrelációját méri.

Igaz/Hamis

Mik a megfigyelés erősségei, előnyei?

A megfigyelés legfőbb előnye, hogy a jelenségeket kontextushoz kötötten, jelentéstelien ragadja meg, melyet  ..... érvényességnek nevezünk.

strukturális
belső
ökológiai

Mik a megfigyelés hátrányai?

Tartalomelemzés

Mi a tartalomelemzés?

Mit lehet tartalomelemzéssel elemezni?

Hol találkozunk a szociálpszichológiai kutatásokban tartalomelemzéssel?

Milyen esetben kvalitatív a tartalomelemzés?

A tartalomelemzés nem beavatkozó kutatásnak nevezhető.

Igaz/Hamis

Melyek a tartalomelemzés folyamatának legfőbb lépései?

Mit jelent az emergens és az a priori kódolás?

Az .... kódolás esetében a kódolás kategóriáit az elemzés előtt, elméleti megfontolásokból kiindulva állítjuk fel.

emergens
látens
a priori
manifeszt

A tartalomelemzéssel kapott eredmények megbízhatóságát trianguláció elvégzésével növelhetjük.

Igaz/Hamis

Mi lehet a tartalomelemzés célja?

Mi a beszélgetéselemzés?

Mi a dokumentumelemzés?

Melyik módszerhez köthető a következő fogalom: előzetes kategóriarendszer?
megfigyelés
tartalomelemzés
mindkettő
egyik sem

Melyik módszerre jellemző a következő fogalom: beavatkozó kutatás?
megfigyelés
tartalomelemzés
mindkettő
egyik sem

Melyik módszerhez köthető a következő fogalom: Cohen-kappa?
megfigyelés
tartalomelemzés
mindkettő
egyik sem

Melyik módszerhez köthető a következő fogalom: Hawthorne-effektus?
megfigyelés
tartalomelemzés
mindkettő
egyik sem

Alapolvasmányokhoz

Babbie, E. (2004) 11. Beavatkozás-mentes vizsgálatok. In A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. 350–364. Budapest: Balassi Kiadó.

Mely módszerek nevezhetők nem beavatkozónak?

Melyek a mintavétel legfőbb kérdései a tartalomelemzésnél?

Mi az elemzési egység?

Tartalomelemzés esetében az elemzési egység mindig egybeesik a megfigyelési egységgel.

Igaz/Hamis

A társadalomtudományi kutatások leggyakoribb elemzési egysége az emberi közösség (csoport, társadalom).

Igaz/Hamis

Miért van szükség kódolásra?

 

Mit jelent a manifeszt és a latens tartalom?

Tartalomelemzésnél ....  tartalomnak az adott szöveg nyilvánvaló, felszíni tartalmát nevezzük.

emergens
látens
a priori
manifeszt

Melyek a tartalomelemzés legfőbb erősségei?

Melyek a tartalomelemzés legfőbb gyengeségei?

A történeti-összehasonlító elemzés nem beavatkozó, kvalitatív módszer, mely különböző társadalmak történelmében mutatkozó hasonlóságok feltárására, időbeli összevetésére alkalmazható.

Igaz/Hamis

Kvalitatív interjú

Alapolvasmányokhoz

Szokolszky, Á. (2004) A kvalitatív interjú. In Kutatómunka a pszichológiában. Osiris, Budapest. 450–478.

Mi a különbség a strukturált és a kvalitatív interjú között?

Milyen hátrányai vannak a kvalitatív interjúnak?

Milyen előnyei, erősségei vannak a kvalitatív interjúnak?

Milyen típusai vannak a kvalitatív interjúnak?

narratív 
részt vevő
etnográfiai
mélyinterjú
strukturált
tematikus

A ... kvalitatív interjú tradicionális formája, gyakran érint személyes területeket, elsősorban az intimszférával, identitással kapcsolatos kérdésekre helyezi a hangsúlyt.

narratív interjú

személyes interjú

mélyinterjú

Az etnometodológiai interjú a kvalitatív interjú olyan formája, melynek előterében egy kultúra megismerése, leírása áll, úgy ahogy az adott kultúra tagjai interpretálják.

Igaz/Hamis

Mi a tematikus kvalitatív interjú?

Hogyan jellemzi a interjút a bányászat és az utazás metafora? Milyen jellegzetességeire világítanak rá?

Tegye sorrendbe a kvalitatív interjú készítésének főbb fázisait!

elemzés
tervezés
tematizálás
megírás
átírás
verifikáció
interjúkészítés

Melyik nem tartozik a kvalitatív interjú alapvető kérdéstípusai közé?

irányító
tervező
sugalmazó
direkt

Egy kvalitatív interjú akkor tekinthető jónak, ha a kérdések ... , a válaszok pedig ....

hosszúak, pontosak / rövidek, spontánok
strukturáltak / részletesek
rövidek / információgazdagok

A verifikáció a kvalitatív interjú készítésének egyik fázisa: a megbízhatóság, általánosíthatóság és az érvényesség igazolása és ellenőrzése.

Igaz/Hamis

Élettörténeti elemzések

A(z) .... olyan kvalitatív módszer, amely személyes dokumentumok, interjúk elemzése alapján értelmezi a társadalmi jelenségeket, folyamatokat.

diskurzuselemzés
történeti/összehasonlító elemzés
élettörténet-elemzés

Hogyan szerezhetünk élettörténeti anyagot?

Hogyan dolgozzuk fel az élettörténeti anyagot?

Milyen témák vizsgálatára alkalmas az élettörténeti módszer? Ismerünk ilyen szociálpszichológiai kutatásokat?

Mik a módszer legfőbb nehézségei?

Alapolvasmányokhoz

Szokolszky, Á. (2004) A narratív interjú. In Kutatómunka a pszichológiában. Osiris, Budapest. 460–461.

A narratív interjú a kvalitatív interjú egy formája, melynek tárgy valamilyen személyes vonatkozású elbeszélés, pl. a megkérdezett személy élettörténete, életének kiemelt eseményei.

Igaz/Hamis

Fókuszcsoport

Mi a moderátor feladata?

Miben különbözik az interjú, ha egy csoportban kérdezzük az egyént?

Milyen témák vizsgálatára alkalmas a módszer?

Alapolvasmányokhoz

Babbie, E. (2004) 10. Kvalitatív terepkutatások. In A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. 339–342. Budapest: Balassi Kiadó.

Mi a fókuszcsoport?

A fókuszcsoport kvantitatív kutatási módszer.

Igaz/Hamis

Átlagosan hány résztvevője van a fókuszcsoportnak?

4-6
6-12
12-15

Milyen pozitívumait tudnád felsorolni?

Milyen negatívumait tudnád felsorolni?

Esettanulmány

Milyen pszichológiai példákat ismerünk?

Alapolvasmányokhoz

Szokolszky, Á. (2004) Az esettanulmány. In Kutatómunka a pszichológiában. Osiris, Budapest. 492–506.

Mi az esettanulmány?

Milyen területeken használták először ezt a módszert?

Milyen eseteket érdemes tanulmányozni?

Milyen céljai lehetnek az esettanulmánynak?

Esettanulmány készítésekor az eset(ek) kiválasztása statisztikai mintavételezésen alapul.

Igaz/Hamis

Az esettanulmányok  adatgyűjtési módszerei lehetnek kvantitatív és kvalitatív eljárások is.

Igaz/Hamis

Mik az esettanulmány előnyei?

Az esettanulmány hátrányai lehetnek az anekdotizmus vagy a szubjektív értelmezés.

Igaz/Hamis

Kvalitatív kutatások értékelése

Alapolvasmányokhoz

Szokolszky, Á. (2004) A kvalitatív stratégia. In Kutatómunka a pszichológiában. Osiris, Budapest. 410–420.

Mit jelent az érvényesség a kvantitatív és mit a kvalitatív kutatásokban?

Mit jelent a megbízhatóság a kvantitatív és mit a kvalitatív kutatásokban?

Hogyan lehet a kvalitatív kutatások érvényességét növelni?

Hogyan lehet a kvalitatív kutatások érvényességét növelni? (Több helyes megoldás lehetséges!)

kumulatív érvényesség ellenőrzésével
megfigyelők közti egyetértés ellenőrzésével
trianguláció elvégzésével

Hogyan lehet a kvalitatív kutatások megbízhatóságát növelni?

Hogyan lehet a kvalitatív kutatások megbízhatóságát növelni? (Több helyes megoldás lehetséges!)

szöveghűséggel
trianguláció elvégzésével
megismétléssel

Mi a trianguláció? Milyen típusai lehetnek?

Milyen típusai vannak a triangulációnak?

adatok triangulációja
strukturális trianguláció
formai trianguláció
módszertani trianguláció

A .... az a módszertani elv, mely arra hív fel, hogy kiszemelt jelenséget különböző perspektívákból egyaránt megvizsgáljuk.

komprehenzív adatkezelés
trianguláció
reflexivitás

A ....  érvényesség a kvalitatív kutatások érvényességének növelésére alkalmazott eljárás, melynek során a kutatás eredményeit összevetjük a szakirodalomban fellelhető eredményekkel.

komprehenzív
kumulatív
additív
reflexív

Mit jelent a válaszadó általi érvényesítés?

 

A válaszadó általi érvényesítés kvalitatív kutatások megbízhatóságának növelésére alkalmazott eljárás, melynek során a kutató az eredményeket a válaszadóknak megmutatja, így ellenőrizve, hogy az valóban érvényes konklúzióra jutott-e.

Igaz/Hamis

Mit jelent a komprehenzív adatkezelés?

A kumulatív érvényesség a kvalitatív kutatások érvényességének növelésére alkalmazott elv, mely szerint az elemzésből egyetlen adat sem maradhat ki.

Igaz/Hamis

Mit jelent az alternatív értelmezések ellenőrzése?

Az alternatív értelmezések ellenőrzése a kvalitatív kutatások érvényességének növelésére alkalmazott alapelv, mely arra ösztönzi a kutatót, hogy szisztematikusan vegyen figyelembe minden lehetséges értelmezést.

Igaz/Hamis

A ....  a kvalitatív kutatások érvényességének növelésére alkalmazott alapelv, amely a kutató szerepével szembeni kritikai viszonyulást takar, vagyis azt, hogy a kutató tudatosítja saját elfogultságait, jellemzőit és hatását a kutatás folyamatára.

trianguláció
▪ reflexivitás
monitorozás

Milyen problémát vethet fel a kvalitatív kutatások jellemzően alacsony mintaszáma?

Az alábbiak közül mely mintavételi stratégiák jellemzőek alapvetően a kvalitatív kutatásokra?

kritikus eset
elmélet alapú
kvótás
kritérium
szisztematikus véletlen

Mit jelent az általánosíthatóság problémája?

Hogyan lehet javítani az általánosíthatóságot?

Mit jelent az átvihetőség?

Az ..... a kvalitatív kutatás esetében használt kifejezés, az eredmények mintán túlra történő kiterjesztésére utal.

kumulativitás
átvihetőség
reflexivitás

Milyen sajátos etikai kérdések merülnek fel a kvalitatív kutatások során?

Mik a kvalitatív stratégia legfőbb előnyei?

Mik a kvalitatív stratégia legfőbb hátrányai?

Színes kérdés, feladat

Hozzon létre tartalomelemzési kategóriarendszert tv-reklámok összehasonlítására!

Hozzon létre tartalomelemzési kategóriarendszert személyes weboldalak összehasonlítására!

Hozzon létre tartalomelemzési kategóriarendszert társkereső hirdetések összehasonlítására!

Egy konkrét nap szabadon választott napilapjainak elemzése: a főcímek és a „címlapsztorik” tartalomelemzése.

Válasszon egy témát, és vázoljon egy azt vizsgáló kvantitatív és egy kvalitatív vizsgálatot!