Helyi közigazgatás 1867–1918

 

A törvényhatóságok

A dualizmus időszakában az állami közigazgatás legfontosabb helyi szerve a törvényhatósági szervezet volt. A törvényhatóság a magyar állam közhatósági szervezeti rendszerében kiemelkedő helyet foglalt el. A törvényhatóságok részben a végrehajtó hatalomnak jelentős részét birtokolták és gyakorolták, részben szabályrendeleti, önkormányzati joguk által a helyi jogalkotásnak is fontos tényezői voltak.

A magyar történeti alkotmány korabeli közjogi felfogása szerint, a törvényhatóságok közhatalmukat nem a végrehajtó hatalomtól (királytól) átruházottan, hanem egyenesen az alkotmányból következően birtokolták és gyakorolták. A törvényhatóságok működését szabályozó jogszabályok (1870: XLII. tc., 1886: XXI. tc.) a törvényhatóságok hármas hatáskörét fogalmazták meg: a törvényhatóságok gyakorolhatták az önkormányzatot, közvetítették az állami igazgatást és harmadsorban közérdekű országos ügyekkel is foglalkozhattak.

Önkormányzati jogosítványainál fogva a törvényhatóságok saját belügyeikben önállóan határoztak, szabályrendeleteket alkothattak, ezeket végrehajthatták saját közegeikkel, tisztviselőiket maguk választhatták. Az önkormányzat és a közigazgatás költségeit megállapították és ezek fedezetéről gondoskodtak.

A törvényhatósági szervezet valójában az államterület bizonyos része, a népesség, a törvényhatósági szervezet és a törvényhatósági hatáskör együttesét jelentette. A törvényhatóságoknak alapvetően két csoportja létezett a dualizmuskori Magyarországon: a vármegyék és törvényhatósági jogú városok.

A királyföldről szóló (1876: XII. tc.) és a törvényhatósági területrendezésről szóló törvények (1876: XXXIII. tc.) elfogadását követően a „territoriális municipiumok” általános elnevezése a vármegye lett.

A városi törvényhatóságok eltérő megnevezéssel szerepeltek, így voltak köztük szabad királyi címmel rendelkező városok, törvényhatósági joggal felruházott városok, szabad város (Fiume), székesfőváros (Budapest) (1872: XXXVI. tc., és 1892. június 8-án kelt királyi rendelet). A szabad királyi városok korábban mindnyájan törvényhatósági jogállással bírtak, 1876. óta azonban (1876: XX. tc.) léteztek törvényhatósági állásuktól megfosztott (címükben) szabad királyi városok is.

Míg a vármegyék közigazgatási hatáskörre és szervezetre nézve egyöntetűek voltak, addig a törvényhatósági joggal felruházott városok egymás közt is lényeges eltérést mutattak szervezet, jogkör és kormányzathoz való viszony tekintetében is.

A törvényhatóságok fontos közjogi történeti szerepére való tekintettel a törvényhatóságok alkotását, egyesítését, megszüntetését, területük változtatásának jogát a törvényhozás magának tartotta fenn. E hatóságok nevének megváltoztatása szintén csak törvényben volt engedélyezhető.

A jogszabályokban szereplő „önkormányzati jognak” és „az államigazgatás közvetítésének” nevezett törvényhatósági hatásköröket az önkormányzati törvények rendelkezései alapján nehéz és jogilag problematikus volt szétválasztani.

Ami a törvényhatóságok harmadik fontos hatáskörét, a politikai hatáskört illeti, ez a jogosítványuk kifejezetten a rendi alkotmány időszakból mentődött át, de az alkotmányosság helyreállításával, a parlamentáris kormányrendszer bevezetésével a gyülekezési jog és a sajtó szabadsága mellett, tulajdonképpen ez a közvetlen, rendi jellegű politikai hatáskör, szerkezetileg idegen elem maradt a polgári önkormányzati rendszerben, sőt létezése az általános politikai szempontok programozott előtérbe kerülése miatt, a helyi adminisztráció működésében rendre kisebb–nagyobb zökkenőket okoztak.

A törvényhatóságok egyik legfontosabb jogát, a szabályrendelet alkotási jogot az állam fokozott felügyelet alatt tartotta. Általános esetben a törvényhatósági szabályrendeletek hatályba léptetésének alapvető kelléke volt, hogy azt a kormány, illetőleg annak szakminisztere bemutatási záradékkal ellássa.

A kormányzati jóváhagyási jog a törvényhatóságok autonóm cselekvési képességét természetesen lényegesen korlátozta. Hallgatólagos jóváhagyásnak volt tekintendő, ha az illetékes miniszter negyven nap alatt nem nyilatkozott a vonatkozó szabályrendeletekről. Ilyen esetekben a határozat azonnal végrehajthatóvá vált.

A törvényhatóság sérelmes határozatai ellen kormányzati jogorvoslatot voltak kötelesek kérni a törvényhatóság vezető tisztviselői, nevezetesen a főispán és a tiszti ügyész. Általános szabályként működött, hogy a törvényhatóságok nem csak a törvényeknek, de a kormányrendeleteknek is engedelmeskedni voltak kötelesek. Ez a szabály némi módosítást az ún. felírási jog kapcsán szenvedett, amely szerint a helyi törvényhatóság ha egy kormányrendeletet törvénybe ütközőnek, vagy a helyi viszonyok között célszerűtlennek tartott, a végrehajtás előtt felírhatott a kormánynak. Ha azonban ezt követően a miniszter a felhozott indokok alapján a végrehajtást megkövetelte, a rendeletet azonnal és feltétlenül végre kellett hajtani a törvényhatósági hatóságoknak. Amennyiben ezután a törvényhatóság a rendeletet továbbra is sérelmesnek tartotta, részben a képviselőháznál, részben – ha az ügy olyan természetű volt – a közigazgatási bíróságnál kereshetett jogorvoslatot.

A törvényhatóság legfontosabb szerve a törvényhatósági bizottság volt, amely a hatósági jogokat a törvényhatóság nevében gyakorolta. A törvényhatóság tagjai voltak: a tulajdonképpeni bizottsági tagok, a képviselők és a törvény által meghatározott tisztviselők. A képviselőket fele részben választás alapján (a hatályos önkormányzati választójogi törvény alapján), részben virilis alapon, azaz a törvényhatóság területén legtöbb adót fizetők listája alapján választották meg. Vármegyékben a törvényhatósági bizottság száma 120-nál kevesebb, 600-nál több, törvényhatósági jogú városokban 48-nál kevesebb, 400-nál több nem lehetett.

Budapesten és Fiumében – tekintet nélkül a lakosságszámra – állandó létszámban állapították meg a bizottságok számát: Budapesten 400, Fiumében 56 városi képviselővel alakultak meg a bizottságok.

A magyar jogszabályok nem álltak demokratikusabb alapra a törvényhatósági választójog tekintetében, mint amelyet az országgyűlési választói jog szabályozásánál elfoglaltak. Törvényhatósági választó ugyanis alapesetben az volt, akit az országgyűlési választóknak az adott évre elkészült névjegyzékébe felvettek.

 

A törvényhatósági választójog

További kellékekhez kötötték a törvényhatósági választójog megszerzését Budapesten, ahol csak azok az országgyűlési képviselő választójoggal rendelkezők szereztek helyi választójogot, akik egyrészt írni–olvasni tudtak, másrészt a fővárosban legalább 2 év óta állandó lakással rendelkeztek.

Fiumében választásra jogosultak voltak azok, akik magyar országgyűlési választójoggal rendelkeztek, és azoknak a hosszújáratú hajóknak a kapitányai és hadnagyai, amely hajók anyakikötője Fiume volt.

A virilis jogon törvényhatósági képviselői jogot szerzők névsorának megállapításakor a törvényhatóság területén fizetett állami egyenes adó nagyságát vették figyelembe.

A törvényhatósági közgyűlés gyakorolta a törvényhatóság területén az ellenőrzés hatóságát az összes törvényhatósági közigazgatási szerv felett, véleményező hatósága volt a kormány előterjesztéseinek, szabályrendeleteket alkotott, gyakorolta a politikai hatáskört, a kérelmezés, levelezés jogát, a felírás jogát és határozott, mint első számú törvényhatósági fórum az összes közigazgatást érintő ügyben.

 

A törvényhatósági tisztviselők

A vármegyei törvényhatóságokban állandó választmányt, a városi törvényhatóságban városi tanácsot hoztak létre a közigazgatási ügyek folyamatos vitelére. Az állandó választmány elnöke a főispán volt, akadályoztatása esetén az alispán, vagy a főjegyző volt, tagjait a közgyűlés saját kebeléből három évre választotta meg, a tagok számát úgyszintén a törvényhatóság határozata szabályozta.

A törvényhatósági városi tanácsok elnöke a polgármester volt, a tanácsnak rendes szavazati joggal rendelkező tagjai pedig a polgármesteren kívül a városi főjegyző, a főügyész, a tanácsnokok és a rendőrkapitány. 1876-tól kezdve a helyi közigazgatás legfontosabb intézményévé nőtte ki magát a közigazgatási bizottság (1876: VI. tc.). A közigazgatási bizottságokban a helyi közigazgatási és a kormányzati szempontokat egyesítő szakember gárda együttesen hozott döntéseket. A bizottságban a kormányhatósági elemet kinevezett állami hivatalnokok, nevezetesen a főispán, a királyi ügyész, a királyi tanfelügyelő, a királyi pénzügyi igazgató és a királyi állami építészeti hivatal főnöke képviselték, akikhez a későbbiekben csatlakozott az ún. közgazdasági előadó és a földmívelési miniszter szakközege (1882: XX. tc.).

Budapesten a főispán helyett a főpolgármester és a fővárosi államrendőrség kapitánya is tagja volt a bizottságnak. A bizottságokban a törvényhatósági autonóm tisztviselőket képviselte a törvényhatóság első tisztviselője, az alispán vagy polgármester, a főjegyző, a tiszti ügyész, az árvaszéki elnök és a főorvos. Az állami és önkormányzati tisztviselők mellé a törvényhatósági bizottság saját kebeléből két évre 10–10 tagot választott. Az így megalakult közigazgatási bizottság felügyelte, ellenőrizte a törvényhatóság területén folyó összes – akár választott, akár kinevezett –, hatósági közegek által gyakorolt közigazgatást. A törvényhatósági működésről havi, részletes jelentést állítottak össze a kormányzat számára. A bizottság intézkedett, hogy a megyei, városi közigazgatásban összhang teremtődjön a különböző hatóságok, hivatalok között, intézkedett, hogy a felsőbb törvényi és rendeleti utasításokat hiánytalanul betartsák.

Azt lehet mondani, hogy a közigazgatási bizottság a dualizmus második felében a legnagyobb, legtágabb hatáskörű és legjobban igénybevett helyhatósági szervezet volt, amely önmagában is képes volt befolyásolni az egész magyar közigazgatás működését és minőségét.

Fiumében a közigazgatási bizottság teendőit az ún. kormányzói tanács gyakorolta, amely a fiumei kormányzóból, ennek helyetteséből és politikai, közigazgatási, pénzügyi, tanügyi és közgazdasági előadókból állott (1901: IX. tc.).

A törvényhatóságok első számú tisztviselője a főispán volt. Budapest székesfőváros élén a főpolgármester állott, Fiumében pedig a fiumei kormányzó (1872: XXXVI. tc., és 1870. július 28-i királyi rendelet) vezette a törvényhatóságot.

A főispánokat a miniszterelnök előterjesztése és ellenjegyzése mellett, az uralkodó nevezte ki és mentette fel. Felmentésük mindenféle fegyelmi eljárás és indoklás nélkül, a kormány tetszése szerint történhetett. A főispáni állások száma a 70-et nem haladhatta túl.

A törvényhatóság területén a főispán kijelölési, kinevezési, helyettesítési és áthelyezési joga rendkívül széles körű volt. Kijelölési joga a kijelelő bizottságokon keresztül érvényesült, ezeknek a kandidáló bizottságoknak tagjait fele részben a főispán nevezte ki, s ő volt a bizottság elnöke is.

A főispán nevezte ki a törvényhatóság hivatalai közül az orvosokat, a rendőrkapitányt, a számvevőket, levéltárnokokat, állatorvosokat, írnokokat, valamint a vármegyei segéd- és kezelőszemélyzetet.

A községi törvény szerint, a főispán nevezte ki a rendezett tanácsú városok rendőrkapitányait is. Helyettesítési jogosítványai keretében, a szükség esetén – a választott alispán kivételével –, a törvényhatóság összes tisztviselőjét ideiglenesen helyettesíthette. A főispán ellenőrzési joga kiterjedt a törvényhatóság területén a törvénykezési–közgyűlési szervek kivételével az ott működő összes állami közegre.

Az ún. tiszteletbeli tisztviselők kinevezése teljes egészében a főispán jogosítványai közé tartozott. A tiszteletbeli tisztviselők a nem rendszeresített és szervezett törvényhatósági hivatali állásokat töltötték be, ezért fizetést és más állandó juttatást nem kaptak, de gyakorlatilag ők képezték a tényleges tisztviselői kar utánpótlását.

A vármegyei törvényhatóságok tényleges tisztviselői és segédszemélyzete közé tartoztak az alispán, a főjegyző, az aljegyzők, a tiszti főügyész, az alügyészek, az árvaszéki elnök, az árvaszéki ülnökök, a főorvos, a levéltárnok, az árvaszéki nyilvántartó, az anyakönyvvezető, az állatorvos, a főszolgabírák, és szolgabírák és a járási orvos (1886: XXI. tc.).

A törvényhatósági városok tisztviselői voltak: a polgármester, a fő- és aljegyzők, a rendőrkapitány, a tanácsnokok, a fő- és alügyészek, az árvaszéki elnök és árvaszéki ülnökök, a főorvos, a főmérnök, a pénztárnok, a számvevő, a közgyám és a levéltárnok. Budapesten pedig ezen kívül: a statisztikai hivatal főnöke, az alpolgármesterek, a vásárigazgatók, a kerületi elöljárók, a kerületi orvosok, az állatorvosok, a mérnökök, a műszaki tisztviselők, a kerületi városbírók, a vásárfelügyelők.

A központi tisztviselők hivatali kerülete az egész törvényhatóság volt, a külső tisztviselőké a járás. A külső törvényhatósági tisztviselők közül a legfontosabbak a főszolgabíró, szolgabíró, járási orvos, állatorvos voltak, valamint a törvények és helyi szabályrendeletek által megjelölt további tisztviselők és járási segédszemélyzet.

A tisztviselők közül élethosszig nevezték ki a főorvost, a rendőrkapitányt, a számvevőt, a levéltárnokot, az árvaszéki nyilvántartókat és anyakönyvvezetőket, a járási és kerületi orvosokat, állatorvosokat, közigazgatási gyakornokokat és a vármegyékben a segéd- és kezelőszemélyzetet. Főispáni kinevezés alá nem eső tisztviselőket a törvényhatósági bizottság közgyűlése választotta hat évre.

 

A törvényhatóság hivatalos nyelve

A törvényhatósági közgyűlések jegyzőkönyveit az állam hivatalos nyelvén – magyarul -vezették, de emellett párhuzamosan – a törvényi előírásoknak megfelelően –, mindazokon a Magyarországon létező nemzetiségek által beszélt nyelveken is, amelyet a törvényhatósági közgyűlés legalább 1/5-e jegyzőkönyvi nyelvül óhajtott. Törvényhatósági közgyűlésekben akár magyarul, akár pedig a közgyűlési képviselő saját anyanyelvén felszólalhatott. A törvényhatósági közgyűlések a kormányhoz intézett irataikban a magyart és emellett hasábosan, bármely jegyzőkönyvi nyelvüket is használhatták, a törvényhatóságok egymás közötti iratváltásukban akár az államnyelvet, akár önállóan más jegyzőkönyvi nyelvüket is használhatták. Még megengedőbb megoldást alkalmazott a nemzetiségi törvény a törvényhatósági hivatalok belső ügyviteli, ügykezelési nyelvére vonatkozóan, hiszen amellett, hogy elméletileg kötelezővé tette a magyar nyelv használatát, megengedte, hogy a tisztviselők törvényhatóságuk jegyzőkönyvi nyelvei közül bármelyiket használhassák. A törvényhatóság tisztviselőinek a megye területén működő községekkel, gyülekezetekkel, felekezetekkel, egyesületekkel, magánszemélyekkel való érintkezésében lehetőleg a beadványt benyújtók anyanyelvét kellett használni.

 

A községek

A dualizmus kori község lakóhely, népesség, községi szervezet és a községi hatóság együttese volt. A dualizmus éveiben a község egész ügykörében önálló hatóságot kizárólag, mint az állami közhatalom végrehajtója gyakorolhatott.

A községeknek a kiegyezést követően három jogi kategóriája létezett: az eléggé kiüresített törvényi definíció szerint, kisközségek voltak azok a települések, amelyek a községekre ruházott teendőket, szűkös anyagi viszonyaik miatt, saját erejükből teljesíteni nem voltak képesek, s emiatt más községekkel kellett szövetkezniük. Nagyközségek voltak azok a települések, amelyek a törvény által a községre ruházott teendőket saját erejükből teljesíteni tudták, és végül rendezett tanácsú városok voltak, azok a települések, amelyek állandó rendezett tanácsot voltak képesek szervezni és fenntartani. A rendezett tanácsú városok a helyi államigazgatásban első fokú hatóságot gyakoroltak, saját belügyeiket és a törvényhatóság autonóm igazgatási teendőit a járási hatóságtól függetlenül, közvetlenül a megyei központi hatóság alárendeltségében intézték. A rendezett tanácsú város első tisztviselője, a polgármester, a vármegyével szemben olyan közjogi helyet foglalt el, mint a járási főszolgabíró.

A községekről szóló törvény (1871: XIII. tc.) kimondta azt az alapelvet, hogy minden területnek valamely községhez tartozni kell. A terület községi kötelékbe tartozásának kényszere alapján, abban az esetben lehetett községesíteni egy területet, ha a községalakítást kívánó birtokosoknak az a része községalakítást kívánt, amely a leendő község egyenes államadójának több, mint a felét fizette. Az alakulás további feltétele volt, hogy az alakítandó új község területén legalább ötven állandóan megtelepedett család lakjon, úgy, hogy közülük legalább tizenöt saját tulajdonnal, házzal vagy földdel rendelkezzen, s ezek után államadót is fizessen, valamint, hogy a leendő község a községi szervezet fenntartását lehetővé tevő anyagi és szellemi feltételeknek megfeleljen, vagyis, hogy állandó községházáról és megfelelő népiskola felállításáról gondoskodni tudjon.

A község megalakulását mindenkor, a törvényhatósági közgyűlés meghallgatása mellett, a belügyminisztérium engedélyezte. A községek átalakulására és megszűnésére hasonló szabályozás vonatkozott. Ha a községi település magasabb jogi státuszú községi minősítést kívánt elnyerni, bizonyítani kellett, hogy a községi lakosok és birtokosoknak az a része kívánja az átalakulást, amely a község egyenes államadóinak több mint felét fizette, valamint bizonyítani kellett, hogy az átalakulás folytán a községi lakosokra háramló nagyobb anyagi terhet tudják vállalni. Községek visszaminősítésére került sor, helyi kérelem követően, vagy abban az esetben, ha a község közjogi kötelességeinek negyedévi teljesítését háromszori hatósági figyelmeztetés ellenére sem tudta teljesíteni, vagy ha elveszítette azokat a szellemi és anyagi kellékeit, melyek a község fenntartásához szükségesek voltak, vagy ha kötelezettségeit csak a szomszédos községekét tetemesen meghaladó községi adó kivetése által volt képes teljesíteni.

A kisközségek közigazgatási kötelezettségeik ellátására, egymással összefogva körjegyzőségekbe tömörültek. A körjegyzőségek méretére, a bennük résztvevő községek számára a vonatkozó jogszabályok semmilyen előírást nem tartalmaztak. A községi törvény szerint, a községek a törvény korlátai között önállóan intézték saját belügyeiket, végrehajtották a törvénynek, a kormánynak, a törvényhatóságnak az állami és közigazgatásra vonatkozó rendelkezéseit.

A községi hatóság kiterjedt a község területén lakó vagy tartózkodó minden személyre és vagyonra, kivéve az uralkodó udvartartását, a közös hadsereg és honvédség tagjaira vonatkozó ügyeket és más katonai célra használt épületeket és helyiségeket. A község saját belügyeiben szabályrendeleteket alkothatott. Ezeknek a szabályrendeleteknek érvényességi kelléke volt, hogy hatályos törvénnyel, országos szokásjoggal, kormányrendelettel, törvényhatósági szabályrendelettel ne ellenkezzen. Ezen túl a rendeletek végrehajthatóságához szükséges volt, hogy a felettes vármegyei törvényhatóság jóváhagyása.

A rendezett tanácsú városok a többi községgel ellentétben rendőri szabályrendeleteket is alkothattak, s ezt kihágási, büntetési tételekkel is összekapcsolhatták (1879: XL. tc.).

A község összes közigazgatási működése felett közvetlen felügyeletet az illetékes megyei törvényhatóság gyakorolt. A hatályos jogszabályok szerint (1886: XXII. tc.), a község ügyeibe rendkívüli beavatkozásnak volt helye, ha a községi vagyont komolyabb veszély fenyegette. Ezekben az esetekben a törvényhatóság saját tiszti ügyészét megbízhatta, hogy a községi vagyont a képviselő testület ellenkezése dacára is megvédje, a község perbeli képviseletét ellássa, illetve meghatározott vagyonelemeket zárlat alá helyezzen és zárgondnokot jelöljön ki. A községi képviselők összes száma kisközségekben tíznél kevesebb, húsznál több, nagyközségekben húsznál kevesebb, negyvennél több, rendezett tanácsú városokban negyvennyolcnál kevesebb kettőszáznál több nem lehetett.

A képviselőtestület felét – a törvényhatósági közgyűléshez hasonlóan –, a legtöbb egyenes államadót fizetők adták. A községi értelmiségiek államadóját a vonatkozó törvények szerint kétszeresen számították be. Ide tartoztak a tanárok, néptanítók, akadémiai tagok, akadémiai művészek, folyóirat- és lapszerkesztők, lelkészek, kamarák bel- és kültagjai, oklevéllel rendelkező tudorok, ügyvédek, bírák, körjegyzők, orvosok, mérnökök, gyógyszerészek, sebészek, bányászok, erdészek, gazdászok, gazdatisztek és állatorvosok.

 

A községi választójog

Községi választójoggal rendelkeztek alapesetben mindazok a húsz év feletti községi lakosok, akik saját vagyonuk, vagy jövedelmük után a községben legalább két év óta állami egyenes adót fizettek, valamint minden testület, intézet, társulat, cég, jogi személy, ha a községben fekvő ingatlanvagyonnal rendelkeztek, s azután adót fizettek.

A törvényhatósági választójog terjedelmével azonos módon állapították meg a választásra jogosultak körét viszont azokon a településeken, amelyektől az 1876: XX. tc. vonta meg a törvényhatósági jogállást, valamint a volt Királyföld és a hajdani XVI szepesi város közül azokon a településeken, ahol rendezett tanács működött.

A községi elöljáróság a kisközségekben a községi bíróból, a helyettes bíróból (törvénybíróból), legalább két tanácsbeliből (esküdtek), a körjegyzőből, a közgyámból, és a körorvosból állott, nagyközségekben pedig a községi bíróból, helyetteséből, legalább négy tanácstagból, a községi jegyzőből, a közgyámból, a községi, vagy körorvosból és esetileg a községi, vagy körállatorvosból.

Rendezett tanácsú városokban az elöljáróság tanácsot képezett, amelynek tagjai voltak: a polgármester, a rendőrkapitány, a tanácsnokok, a főjegyző, a főügyész, a főorvos és az árvaszéki ülnökök.

 

A községi hivatalos nyelv

A községek hivatalos nyelvét a nemzetiségi törvény szabályozta (1868: XLIV. tc.). Eszerint minden község szabadon maga választotta meg jegyzőkönyve és községi ügyvitele nyelvét. A jegyzőkönyveket azonban azon a nyelven is vezetni kellett, amelyet a községi gyűlés húsz százaléka megszavazott. A községi gyűléseken a magyar nyelv teljes mellőzésével minden képviselő korlátozás nélkül szabadon használhatta anyanyelvét. Községi tisztviselők a községbeliekkel szemben azok saját anyanyelvét voltak kötelesek használni. A községek a magyar kormányzati szervekhez intézett hivatalos beadványaikban az államnyelv mellett, vagy helyett, kizárólag saját ügyviteli nyelvüket is használhatták. Ez utóbbi esetben a kormányzati szervek válaszukat a magyar mellett a beadvány jegyzőkönyvi nyelvére is kötelesek voltak lefordítani és a közigazgatási határozatot így közölni a községgel.