Törvényhozás 1918–1919

 

Magyarországon országgyűlési választásokat a világháború előtt 1910-ben tartottak. Az ekkor – a Nemzeti Munkapárt többségével – megalakult képviselőház 1918. november 16-ig működött, amikor is – tekintettel a nemzetközi és a hazai politikai helyzetre –, kimondta feloszlását. Az őszirózsás forradalom után a főhatalmat átvevő Nemzeti Tanács – és a felhatalmazásából a néptörvényeket alkotó, általa ellenőrzött kormány – törvényhozó funkciót is ellátott. 1918. november 11-én összeült Magyarország Nemzeti Tanácsa, amely elfogadta a – polgári forradalom politikai csoportjainak alapvető célkitűzéseit megfogalmazó – Néphatározatot. A testület – amelyet Nagy Nemzeti Tanácsnak is hívtak – nemzetgyűlésként működött (elnöke, Hock János is így nevezte megnyitó beszédében). Az alkotmány megalkotását a Néphatározat a mielőbb összehívandó alkotmányozó nemzetgyűlésre bízta, amelyet az új – a népkormány által kidolgozandó – választási törvény alapján kell összehívni. Erre azonban nem került sor, s a korszak néptörvénynek nevezett rendeleteit a minisztertanács dolgozta ki és Károlyi Mihály (előbb mint kormányfő, majd mint ideiglenes köztársasági elnök) szentesítette. A Nagy Nemzeti Tanács a vidéki nemzeti tanácsok, a demokratikus politikai pártok, a munkástanácsok és más munkásszervezetek, az érdekképviseletek, a rendőr- és katonatanács, valamint különféle gazdasági és társadalmi egyesületek küldötteiből állt össze. Nagyjából ezer tagja volt, akik a társadalom szinte minden rétegét képviselték. A testület nem választás, hanem delegálás útján jött létre.

Az 1918. november 23-án kihirdetett 1918: I. néptörvény az általános, titkos, egyenlő, közvetlen választójogot kiterjesztette a nőkre is. A választójogot legalább hatévi magyar állampolgársághoz, s férfiaknál a 21., nőknél a 24. életévhez kötötte (náluk azonban megkövetelte az írni–olvasni tudást is – bármely magyarországi nyelven). Ez a néptörvény minden – vagyoni vagy műveltségi – cenzust eltörölt. A választójogból azt zárta ki, aki politikai jogainak gyakorlásától el volt tiltva; közsegélyből élt; gondnokság, meghosszabbított kiskorúság vagy csőd alatt állt; illetve foglalkozásánál fogva erkölcsrendészeti felügyeletben volt része. A nemzetgyűlési választásokon választható volt, akinek volt aktív választójoga és 24. évét betöltötte. A helyi (törvényhatósági és községi) választásokon annak volt passzív választójoga, aki legalább hat hónapja az adott helységben lakott, vagy volt ott lakása. Az 1919: XXV. néptörvény szabályozta a választások rendjét, a jelölés és a szavazás módját és kijelölte a választókerületeket. Az alkotmányozó nemzetgyűlési választások időpontját a kormány 1919. április 24-re tette. Addigra azonban Károlyi és a polgári demokratikus koalíció kormánya megbukott.

A Tanácsköztársaság legfőbb hatalmi szerve a Szövetséges Tanácsok Országos Gyűlése volt. Ennek tagjait nem közvetlenül választották, hanem a megyei és városi tanácsok delegálták (minden 50 000 lakos után egy tagot, akit vissza is lehetett hívni). A 378 – köztük hét női – tagból álló testület egyetlen ülésszakát 1919. június 14. és 23. között tartotta, amikor elfogadta a Tanácsköztársaság alkotmányát. Fontos hatásköre volt, hogy megváltoztathatta az alkotmányt, dönthetett háború és béke kérdéséről, s kijelölhette az ország határait. Amikor nem ülésezett, jogkörét a – mindössze négy alkalommal összehívott – Szövetséges Központi Intéző Bizottság látta el, amelynek tagjait (legfeljebb 150 főt) a Szövetséges Tanácsok Országos Gyűlése választotta meg, elnöke pedig a Forradalmi Kormányzótanács elnöke volt.