Füzi Izabella - Török Ervin
Bevezetés az epikai szövegek és a narratív film elemzésébe

Bibliográfia

 1. A kortárs filmelmélet útjai. (2004) Szerk. Vajdovich Györgyi. A szövegeket válogatta és a bevezetőket írta Kovács András Bálint. Budapest, Palatinus Kiadó
 2. Abel, Richard (1975): Collapsing Collumns. Mise-en-scene in Boudu. Jump Cut, 1975/5. 20-22.
 3. Alberti, Leon Battista (1997): A festészetről. (Della pittura, 1436.) Ford. Hajnóczy Gábor. Balassi Kiadó, Budapest (http://www.c3.hu/perspektiva/alberti/alberti.html)
 4. Andrew, Dudley (1999): Adaptation. In Film Theory and Criticism, 452-460.
 5. Arisztotelész (1997): Poétika és más költészettani írások. Ford. Ritoók Zsigmond. Szerk. és a jegyzeteket összeáll. Bolonyai Gábor. Budapest, PannonKlett
 6. Aumont, Jacques – Marie, Michel (2004): A filmelemzés meghatározása. Ford. Morvay Zsuzsa. In A kortárs filmelmélet útjai, 9-42.
 7. Aumont, Jacques (1997): A színpadtól a vászonig, avagy a reprezentáció tere. Ford. Zakál Edit. Metropolis, 1997/3. (http://www.c3.hu/scripta/metropolis/9703/aumont.htm)
 8. Bal, Mieke (1999): Narratology. Introduction to the Theory of Narrative. Toronto – Buffalo – London, University of Toronto Press, 2. kiadás [Magyarul lásd egyik fejezetét: Mieke Bal: Fokalizáció. Ford. Ferencz Anna. In Vizuális és verbális narráció. Szöveggyűjtemény.]
 9. Balázs Béla (1961): A film. Budapest, Gondolat
 10. Barthes, Roland (1997): A harmadik értelem. Ford. Berkes Sándor. Filmspirál 3, 2. szám, 1-24.
 11. Barthes, Roland (1998): Bevezetés a történetek strukturális elemzésébe. Ford. Simonffy Zsuzsa. In Bókay Antal – Vilcsek Béla (szerk.): A modern irodalomtudomány kialakulása. A pozitivizmustól a strukturalizmusig. Budapest, Osiris, 527–542.
 12. Baudry, Jean-Louis (1974-1975): Ideological Effects of the Basic Cinematographic Apparatus. Ford. Alan Williams. Film Quarterly, 28. kötet, 2. szám (1974–75. tél), 39–47.
 13. Bazin André (2002): Mi a film? Szerk. Zalán Vince. Budapest, Osiris Kiadó, 2. kiadás
 14. Benjamin, Walter (1936): A műalkotás a technikai reprodukálhatóság korában. Ford. Kurucz Andrea. (http://aura.c3.hu/walter_benjamin.html)
 15. Benveniste, Émile (1966, 1974): Problèmes de linguistique général. Paris, Gallimard
 16. Bódy Gábor (1998): Filmiskola. Budapest, Palatinus
 17. Boehm, Gottfried (1993): A kép hermeneutikájához. Athenaeum, 1993/4. 87–111.
 18. Bonitzer, Pascal (1997): Elkeretezés. Ford. Pesovár Zsófia. Metropolis, 1997/3. ( http://emc.elte.hu/~metropolis/9703/BON.html)
 19. Booth, Wayne (1961): The Rhetoric of Fiction. University of Chicago Press
 20. Bordwell, David – Thompson, Kristin (1990): Film Art – An Introduction. University of Wisconsin, 3. kiadás
 21. Bordwell, David (1996): Elbeszélés a játékfilmben. Ford. Pócsik Andrea. Budapest, Magyar Filmintézet
 22. Bordwell, David (2002): Intensified Continuity. Visual Style in Contemporary American Film. Film Quarterly, 55. kötet, 3. szám (2002. tavasz), 16-28.
 23. Bordwell, David (2004): A klasszikus elbeszélésmód. Ford. Mester Tibor. In A kortárs filmelmélet útjai, 183-228.
 24. Branigan, Edward (1976): The Space of Equinox Flower. Screen, 17. kötet, 2. szám (1976. nyár)
 25. Branigan, Edward (1984): Point of View in Cinema. A Theory of Narration and Subjectivity in Classical Cinema. Berlin – New York – Amsterdam, Mouton
 26. Branigan, Edward (1992): Narrative Comprehension and Film. London és New York, Routledge [Magyarul lásd egyik fejezetét: Edward Branigan: Narráció. Ford. Füzi Izabella. In Vizuális és verbális narráció. Szöveggyűjtemény.]
 27. Branigan, Edward (1998/1984): Metaelmélet. Ford. Szászi Fatime. Metropolis, 1998/2. 10-27. http://emc.elte.hu/~metropolis/9802/bra1.html
 28. Brooks, Peter (1992/1984): Reading for the Plot. Design and Intention in Narrative. Harvard University Press [Magyarul a könyv 4. fejezetét lásd: Freud metanarratívája: az elbeszélő szövegek egy modellje. Ford. Sári László, Huller Ervin és Kaposi Kálmán. In Pszichoanalízis és irodalomtudomány. Szerk. Bókay Antal – Erős Ferenc. Budapest, Filum Kiadó, 1998. 351-366.]
 29. Browne, Nick (1999): The Spectator-in-the-Text: The Rhetoric of Stagecoach. In Film Theory and Criticism. Introductory Readings, 148-163.
 30. Burch, Noël (2004): A véletlen és funkciói. Ford. Mester Tibor. In A kortárs filmelmélet útjai, 229-248.
 31. Chatman, Seymour (1999/1980): What Novels Can Do that films Can’t (and Vice Versa). In Film Theory and Criticism. Introductory Readings, 435-451. [Magyarul: Seymour Chatman: Amire a regény képes, de a film nem (és fordítva). Ford. Sághy Miklós. In Vizuális és verbális narráció. Szöveggyűjtemény.]
 32. Cohn, Dorrit (1996): Áttetsző tudatok. Ford. Gács Anna és Cseresnyés Dóra. In Az irodalom elméletei II. Szerk. Thomka Beáta. Pécs, Jelenkor Kiadó
 33. Culler, Jonathan (1996/1980): Fabula and Sjuzhet in the Analysis of narrative. In Narratology: An Introduction. Szerk. Susana Onega Jaén és José Angel García Landa. London – New York, Longman
 34. Danto, Arthur (1997): Mozgó képek. Ford. Elek Imola. Metropolis, 1997/3. (http://emc.elte.hu/~metropolis/9703/DAN1.html)
 35. Dayan, Daniel (2005): A klasszikus film mesterkódja. Ford. Fürstner Klára és Füzi Izabella. Apertúra. Filmelméleti és filmtörténeti Szakfolyóirat. 2005. ősz ( http://www.apertura.hu/2005/osz/dayan/)
 36. de Man, Paul (2002): Antropomorfizmus és trópus a lírában. Ford. Nemes Péter. In Paul de Man: Olvasás és történelem. Válogatott írások. Szerk. Szegedy-Maszák Mihály. Budapest, Osiris, 369-394.
 37. Deleuze, Gilles (2001/1983): A mozgás-kép. Ford. Kovács András Bálint. Budapest, Osiris
 38. Deleyto, Celestino (2005): Fokalizáció a filmi narratívában. Ford. Ferencz Anna. Apertúra. Filmelméleti és filmtörténeti Szakfolyóirat. 2005. ősz ( http://www.apertura.hu/2005/osz/deleyto/)
 39. Doane, Mary Ann (2006): A film hangja: test és tér artikulációja. Ford. Fürstner Klára és Pataki Katalin.
  Apertúra. Filmelméleti és filmtörténeti szakfolyóirat, 2006. tavasz (http://www.apertura.hu/2006/tavasz/doane/)
 40. Dragon Zoltán (2005): Tenessee Williams Hollywoodba megy, avagy a dráma és a film dialógusa. Apertúra .Filmelméleti és filmtörténetiszakfolyóirat, 2005. ősz. (http://www.apertura.hu/2005/osz/dragon/ )
 41. Dragon Zoltán (2006): A lehetetlen valósága, avagy a filmi narratíva tere – a valóság benyomásától a borromei kötésig.
  Apertúra. Filmelméleti és filmtörténeti szakfolyóirat, 2006. tavasz (http://www.apertura.hu/2006/tavasz/dragon/)
 42. Dudley, Andrew (1999/1984): Adaptation. In Film Theory and Criticism. Introductory Readings, 452-460.
 43. Eisenstein, S. M. (1969): Eh! De la purité du langage cinématographique. Cahiers du cinéma, 210. szám, 1969. március, 6-16.
 44. Eisenstein, Sz. M. (1998/1929): A filmkocka mögött. Ford. Berkes Ildikó. In uő: Válogatott tanulmányok. Budapest, Áron Kiadó, 99-114.
 45. Evans, G. S. (2005): This could be a pipe: Foucault, irrealism, and Ceci n’est pas une pipe. http://home.sprynet.com/~awhit/review5.htm
 46. Film Theory and Criticism. Introductory Readings (1999). Szerk. Leo Braudy és Marshall Cohen. New York, Oxford, Oxford University Press, 5. kiadás
 47. Forster, E. M. (1999): A regény aspektusai. Ford. Szili József. Budapest, Helikon
 48. Foucault, Michel (1993): Ez nem pipa. Ford. Mahler Zoltán. Athenaeum, 1/4. 141-165.
 49. Foucault, Michel (1999): Mi a szerző? Ford. Erős Ferenc és Kicsák Lóránt. In uő: Nyelv a végtelenhez. Szerk. Sutyák Tibor. Debrecen, Latin Betűk, 119-146.
 50. Francastel, P. (1970): Études de sociologie de l’art. Paris, Denoel
 51. Gelencsér Gábor (2006): Forgatott könyvek. Adaptációk az 1945 utáni magyar filmben (vázlat). Apertúra. Filmelméleti és filmtörténeti szakfolyóirat, 2006. tél (http://www.apertura.hu/2006/tel/gelencser/)
 52. Genette, Gérard (1972): Discours du récit: essai de méthode. Figures III. Paris, Seuil
 53. Genette, Gérard (1988): Narrative Discourse Revisited. Ford. Jane E. Lewin. Ithaca, Cornell University Press
 54. Heath, Stephen (2004/1986): Narrative Space. In Narrative, Apparatus, Ideology. Szerk. Philip Rosen. New York, Columbia University Press, 379-420. [Magyarul: Narratív tér. Ford. Simon Vanda és Borsody Gyöngyi. In A kortárs filmelmélet útjai, 119-181.]
 55. Iser, Wolfgang (2001): A fiktív és az imaginárius: az irodalmi antropológia ösvényein. Ford. Molnár Gábor Tamás. Budapest, Osiris
 56. Jahn, Manfred (1998): Package Deals, Exklusionen, Randzonen: das Phaenomen der Unverlaesslichkeit in den Erzaehlsituationen. In Unreliable Narration: Studien zur Theorie und Praxis unglaubwürdigen Erzaehlens in der englischsprachigen Erzaehlliteratur. Szerk. Ansgar Nünning. Trier, Wissenschaftlicher Verlag, 81-106. [Magyarul lásd egyik fejezetét: Manfred Jahn: Árukapcsolások, kizárások, határterületek: a megbízhatatlanság jelensége a narratív helyzetekben. Ford. Török Ervin. In Vizuális és verbális narráció. Szöveggyűjtemény.]
 57. Kérchy Vera (2006): Menedék színház és film között. Apertúra. Filmelméleti és filmtörténeti Szakfolyóirat, 2006. tél. (http://www.apertura.hu/2006/tel/kerchy/)
 58. Kibédi Varga Áron (1993): Vizuális argumentáció és vizuális narrativitás. Ford. Rózsahegyi Edit. Athenaeum, 1993/I./4. 166–179.
 59. Kibédi Varga Áron (1997a): A szó-és-kép viszonyok leírásának ismérvei. Ford. Somlyó Bálint. In Kép – Fenomén – Valóság. Szerk. Bacsó Béla. Budapest, Kijárat Kiadó, 300-320.
 60. Kibédi Varga Áron (1997b): A realizmus alakzatai (Zeuxistól Warholig). Ford. Házas Nikoletta. In Az irodalom elméletei IV. Szerk. Thomka Beáta. Jelenkor, Pécs
 61. Kulesov, Lev Vlagyimirovics (1983): A montázs, mint a filmművészet alapja. In Fejezetek a filmesztétikából. Kép-Mozgókép-Kultúra. Budapest, Múzsák, 52-58.
 62. Lebensztejn, Jean-Claude (2001): A keretből kiindulva. Ford. Simon Vanda. In Változó művészetfogalom. Szerk. Házas Nikoletta. Kijárat Kiadó, Budapest, 179–196.
 63. Lessing, G. E. (1982): Laokoón vagy a festészet és a költészet határairól. In uő: Válogatott esztétikai írásai. Ford. Balázs István et al. Budapest, Gondolat
 64. Lotman, Jurij (1977/1973): Filmszemiotika és filmesztétika. Ford. Réthy Ágnes. Budapest, Gondolat
 65. Marin, Louis (2001): A reprezentáció kerete és néhány alakzata. In Változó művészetfogalom. Szerk. Házas Nikoletta. Kijárat Kiadó, Budapest, 197-216.
 66. Martinez, Matias – Scheffel, Michael (1999): Einführung in die Erzähltheorie. München, Beck
 67. McMahan, Alison (2001): A többalakú elbeszélés hatásai a szubjektivitásra. Ford. Varró Attila. Metropolis, 2001/2. 60-70.
 68. Meletyinszkij, Jeleazar M. (1999): A mese strukturális-tipológiai kutatása. In Propp, V. J.: A mese morfológiája, 155-197.
 69. Metz, Christian (1966): Az elbeszélő film mondattana. In Strukturalizmus I. Szerk. Hankiss Elemér. Budapest, Európa Könyvkiadó, é. n.
 70. Metz, Christian (1981): A képzeletbeli jelentő. Ford. Józsa Péter. Filmtudományi Szemle, 2. szám, 5-103.
 71. Metz, Christian (1991): The Impersonal Enunciation, or the Site of Film. New Literary History, 22. kötet, 3. szám (1991 nyár), 747-772.
 72. Metz, Christian (1999): Aural Objects. In Film Theory and Criticism, 356-359.
 73. Mitchell, W. J. T. (1997/1984): Mi a kép? Ford. Szécsényi Endre. In Kép, fenomén, valóság. Szerk. Bacsó Béla. Budapest, Kijárat, 338-369.
 74. Mitry, Jean (1968, 1976): A film esztétikája és pszichológiája I-II. Budapest, Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum
 75. Moreno, Julio L. (1953): Subjective Cinema: and the Problem of Film in the First Person. The Quarterly of Film Radio and Television, 7. kötet, 4. szám (1953. nyár), 341-358.
 76. Mulvey, Laura (2004): Halálösztönök. Ford. Dragon Zoltán. Metropolis, 2004/1. 62-71.
 77. Nelles, William (1990): Getting Focalization into Focus. Poetics Today, 11. kötet, 2. szám (1990. nyár), 365-382.
 78. Panofsky, Erwin (1984): A perspektíva mint szimbolikus forma. In uő: A jelentés a vizuális művészetekben. Ford. Tellér Gyula. Budapest, Gondolat, 170–248.
 79. Pethő Ágnes (2003): Múzsák tükre. Az intermedialitás és az önreflexió poétikája a filmben. Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó
 80. Platón (1989): Az állam. Ford. Jánosy István. Budapest, Gondolat
 81. Pléh Csaba (1986): A történetszerkezet és az emlékezeti sémák. Budapest, Akadémiai Kiadó
 82. Prince, Stephen (1993): The Discourse of Pictures. Iconicity and Film Studies. Film Quarterly, 47. kötet, 1. szám (1993. augusztus), 16-28.
 83. Propp, Vladimir Akovlevic (1999): A mese morfológiája. Ford. Soproni András. Budapest, Osiris
 84. Reitz, Edgar – Kluge, Alexander – Reinke, Wilfried (1988/1965): Word and Film. Ford. Miriam Hansen. October, 46. kötet (1988. ősz), 83-95.
 85. Routledge Encyclopedia of Narrative Theory (RENT) (2005). Szerk. David Herman – Manfred Jahn – Marie-Laure Ryan London, Routledge
 86. Ryan, Marie-Laure (1981): The Pragmatics of Personal and Impersonal Fiction. Poetics, 10. kötet, 6. szám, 517-539.
 87. Schiffrin, Deborah (1981): Tense Variation in Narrative. Language, 57. kötet, 1. szám (1981. március), 45-62.
 88. Schlegel, August Wilhelm – Schlegel, Friedrich (1980): Válogatott esztétikai írások. Budapest, Gondolat
 89. Sebők Zoltán (é. n.): A kép mint film. In uő: Médiumok és művészetek. Újvidék, Forum Könyvkiadó
 90. Sesonske, Alexander (1980): Time and Tense in Cinema. The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 38. kötet, 4. szám (1980. nyár), 419-426.
 91. Simmel, Georg (1990): Az arc esztétikai jelentősége és A képkeret. In uő: Velence, Firenze, Róma. Művészetelméleti írások. Ford. Berényi Gábor. Budapest, Atlantisz
 92. Sontag, Susan (1977): Film és színház. Ford. Koós Anna. In A film és a többi művészet. Budapest, Gondolat Kiadó, 1977. 352-380.
 93. Steiner, Wendy (1988): Pictures of Romance. Form against Context in Painting and Literature. Chicago – London, The University of Chicago Press [Magyarul lásd egyik fejezetét: Wendy Steiner: Narrativitás a festészetben. Ford. Milián Orsolya. In Vizuális és verbális narráció. Szöveggyűjtemény.]
 94. Sweeney, Kevin (1994): Constructivism in Cognitive Film Theory. Film and Philosophy, 1994. II. kötet (http://www.hanover.edu/philos/film/vol_02/sweeney.htm)
 95. Szabó Gábor (2002): Filmes könyv. Budapest, Ab Ovo Kiadó
 96. Szent Ágoston vallomásai (2002). Budapest, Szent István Társulat
 97. Szilágyi Gábor (1999): elemi Képtan elemei. Az álló- és mozgófényképről. Budapest, Magyar Filmintézet
 98. Szilasi László (2000): A Kopereczky-effektus avagy miképpen fiadzhatja egy beszéd a saját apját. In uő: A Kopereczky-effektus. Pécs, Jelenkor, 80–117.
 99. Todorov, Tzvetan (1971): The 2 Principles of Narrative. Diacritics, 1. kötet, 1. szám (1971. ősz), 37-44.
 100. Todorov, Tzvetan (1981): Introduction to Poetics. Ford. Richard Howard. Minneapolis, University of Minnesota Press
 101. Truffaut – Hitchcock (1996). Ford. Ádám Péter és Bikácsy Gergely. Budapest, Magyar Filmintézet – Pelikán Kiadó
 102. Uszpenszkij, Borisz (1987/1970): A kompozíció poétikája (A művészi szöveg szerkezete és a kompozíciós formák tipológiája). Ford. Molnár István. Budapest, Európa Könyvkiadó
 103. White, Hayden (1996): A narrativitás értéke a valóság megjelenítésében. Ford. Braun Róbert. Café Bábel, 1996/3. 9–24.
 104. Wright, Wall (1998): A western film struktúrája. In Mozgóképkultúra és médiaismeret. Szöveggyűjtemény. Szerk. Gelencsér Gábor. Budapest, Korona, 155-161.
 105. Zizek, Slavoj (2004/1991): A meg nem tévesztett tévedése. Ford. Papp Orsolya. Thalassa, 2004/3. 17-40.