Keresés

I. Dáreiosz biszotuni felirataI. Dareios (= óperzsa Dārayavauš) háromnyelvű (óperzsa, újbabylóni, elámi) behistuni felirata történeti és nyelvi szempontból egyaránt az ókori keleti ékírásos írásbeliség egyik legkiernelked6bb alkotása. E felirat tette lehetővé annak idején az óperzsa s ennek segítségével a többi ékírás megfejtését. A felirat tartalma: hogyan verte le Dareios Gaumāta mágus, majd a perzsa uralom alatt álló többi ország felkelését, s hogyan szervezte újjá az Ókori Kelet leghatalmasabb birodalmát. A felirat három változatából az óperzsa (414 sor) és az elámi (270 sor) elég jó, a babylóni (112 sor) azonban erősen sérült állapotban maradt ránk. A feliratnak volt arameus változata is, ennek egy töredéke az elephantinéi arameus papiruszok között maradt fenn. (Szöveg: R. G. Kent : Old Persian Grammar. Texts. Lexicon. New Haven 1953.)

Ókori keleti történeti chrestomathia, szerk., ford. Harmatta János, Budapest, Tankönyvkiadó, 1965. 311-320. o.

1. §. I. col. Én (vagyok) Dārayavauš, a nagy király, a királyok királya, király Pārsában,[1] a tartományok királya, Vištāspa fia, Arš[5]āma unokája, Haxāmaniš leszármazottja.

2. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: Az én apám Vištāspa, Vištāspa apja Aršāma, Aršāma apja Ariyāramna, Ariyāramna apja Caišpiš,[2] Caišpiš apja Haxāmaniš.

3. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: Ezért neveznek bennünket Haxāmaniš leszármazottainak(Haxāmanišiyā). Régtől fogva derekak voltunk. Nemzetségünk régtől fogva király volt.

4. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: Nyolcan nemzetségemből korábban[10]királyok voltak, én vagyok a kilencedik. Két ágon kilencen vagyunk mi királyok.

5. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: Auramazdā akaratából vagyok én király. Auramazdā adta nekem a királyságot.

6. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: Ezek (azok) a tartományok, amelyek birtokomba kerültek (manā: patiyāiša),Auramazdā akaratából én ezeknek királya voltam: Pārsa, Uvaja, Bābiruš, A[15]θurā, Arabāya, Mudrāya, a szigetek (tayaiy: drayahyā),Sparda, Yauna, Māda, Armina, Katpatuka, Parθava, Zraka, Haraiva, Uvārazmīy, Bāxtriš, Suguda, Gadāra, Saka, Θataguš, Harauvatiš, Maka,[3] összesen 23 tartomány.

7. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: Ezek (azok) a tartományok, amelyek birtokomba kerültek. Auramazdā akaratából alattvalóim – (badakā)voltak, nekem adót (bājim)hoztak. Amit nekik [20] elrendeltem – éjjel vagy nappal azt tették.

8. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: Ezekben a tartományokban azt az embert, aki hívem (tkp. „egyetértő": olv. āgriya)volt, azt jóval jutalmaztam, aki pártütő (tkp. „cserbenhagyó”: olv. āraika)volt, azt büntetéssel büntettem. Ezek a tartományok az én törvényemet szolgálták (dātā: apariyāya).Ahogy nekik én elrendeltem, úgy cselekedtek.

9. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: Auramazdā [25] adta nekem ezt a királyságot, Auramazdā nyújtott nekem segítséget, amíg ezt a királyságot megszereztem, Auramazdā akaratából enyém (dārayāmiy)ez a királyság.

10. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: Ez az, amit tettem, azután, hogy király lettem: Kabūjiya[4] nevű, Kuruš fia, a mi nemzetségünkből, ez volt itt király. Ennek a Kabūjiyának [30] volt egy Bardiya[5] nevű testvére, ugyanattól az anyától, ugyanattól az apától, mint Kabūjiya. Azután Kabūjiya ezt a Bardiyát megölette. Amikor Kabūjiya Bardiyát megölette, a hadi népnek (kārahyā)nem volt tudomása arról, hogy Bardiyát megölték. Azután Kabūjiya Mudrāyába vonult. Amikor Kabūjiya Mudrāyába vonult, azután a hadi nép (kāra)[6] pártütő lett. Azután a hazugság lábra kapott az országban, mind Pārsában, mind Mādában, mind [35] a többi tartományban.

11. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: Azután volt egy ember, egy mágus, Gaumāta nevű, ez fellázadt Paišiyauvādāból. Van egy Arakadriš nevű hegy, onnan. Viyāxana hónap 14 napja telt, el,[7] amikor fellázadt. Ez a hadi népnek így hazudott: „Én Bardiya vagyok, Kuruš fia, Kabūjiya [40] testvére.” Azután az egész hadi nép zendülő (hamiçiya)lett, Kabūjiyától ehhez pártolt át, mind Pārsa, mind Māda, mind a többi tartományok. A királyságot ez ragadta magához. Garmapada hónap 9 napja telt el,[8] akkor ragadta a királyságot magához. Azután Kabūjiya saját halálát halva meghalt (uvāmaršiyuš: amariyatā).[9]

12. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: Ez a királyság, amelyet Gaumāta, a mágus, elrabolt [45] Kabūjiyától, ez a királyság régtől fogva a mi nemzetségünké volt. Azután Gaumāta, a mágus, elrabolta Kabūjiyától mind Pārsát, mind Mādát, mind a többi tartományokat. Ez (azokat) saját tulajdonává (uvāipašiyam)tette. Ez lett király.

13. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: Nem volt ember, sem perzsa, sem méd, sem a mi nemzetségünkből senki, aki ettől a Gaumātától,[50] a mágustól, a királyságot elvette volna. A hadi nép nagyon félt tőle, hogy a hadi népet, amely azelőtt Bardiyát ismerte, halomra öleti. Azért öletné a hadi népet: „Senki se ismerjen meg engem, hogy én nem Bardiya vagyok, Kuruš fia!” Senki sem mert semmit mondani nyíltan Gaumātáról, a mágusról, amíg én meg nem érkeztem. Azután én Aura[55]mazdától segítséget kértem, Auramazdā nekem segítséget hozott. Bāgayādiš hónap 10 napja múlt el,[10] akkor én néhány emberrel ezt a Gaumātát, a mágust és (azokat), akik legfőbb hívei voltak, megöltem. Van egy Sikayauvatiš nevű vár, Nisāya nevű tartomány Mādában, ott öltem meg őt. A királyságot elraboltam tőle. [60] Auramazdā akaratából én lettem a király, Auramazdā a királyságot nekem adta.

14. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: A királyságot, amelyet a mi nemzetségünktől elvettek, azt én visszaszereztem, én azt helyreállítottam. Ahogy korábban (voltak), úgy csináltattam meg én a szentélyeket, amelyeket Gaumāta, a mágus leromboltatott. Én (újra) a hadi népre bíztam (niyaçārayam)[65]a szántóföldet (abicariš)és az állatállományt és a földeken dolgozó népet (māniyamcā)és ami csak (a földeken) a királyi ház tulajdona (olv. viθabīša),amelyeket Gaumāta, a mágus elrabolt tőle. Én a hadi nép és Pārsa és Māda és a többi tartomány (korábbi) helyzetét visszaállítottam. Ahogy korábban (volt), úgy én, amit elvettek, visszavettem. Auramazdā akaratából tettem ezt én. (Addig) fáradoztam, amíg nemzetségünknek azt a helyzetét vissza nem állítottam, amelyben korábban (volt). [70] Úgy fáradoztam én Auramazdā akaratából, hogy (a helyzet olyan lett, mintha) Gaumāta, a mágus nemzetségünket nem mozdította volna el.

15. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: Ez, amit én tettem, azután, hogy király lettem.

16. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: Amikor én Gaumātát, a mágust, megöltem, azután egy ember, Açina nevű, Upadarma fia, ez fellázadt Uvajában. [75]A hadi népnek úgy nyilatkozott: „Uvajában én vagyok a király”. Azután az uvajaiak zendülők lettek, ehhez az inához pártoltak, ez lett király Uvajában. És egy bābiruši ember. Naditabira nevű, Ainaira fia, ez fellázadt Bābirušban. A hadi népet így tévesztette meg: „Én Nabukudracara vagyok, Nabunaita[11] fia”. Azután az egész bābiruši hadi nép [80] ehhez a Naditabirához pártolt, Bābiruš zendülő lett, a királyságot Bābirušban ez ragadta magához.

17. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: Azután én (elámi: követet) küldtem Uvajába. Ezt az Açinát megkötözve hozzám vezették. Én megölettem őt.

18. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: Azután én Bābiruš felé vonultam, ez ellen a Naditabira ellen, aki Nabukudracarának mondotta magát.[85] Naditabira hadi népe a Tigris (folyó vonalát) tartotta, ott foglalt állást és vízijárművek tekintetében túlerőben (olv. abīša: nāviyā)volt. Azután én a hadi népet (felfújt) bőrtömlőre raktam, másik (részét) tevére ültettem, másik (= harmadik részének) lovat hoztam. Auramazdā nekem segítséget hozott. Auramazdā akaratából a Tigris (folyón) átkeltünk. Ott Naditabirának erre ahadi népére nagy vereséget mértem. Açiyādiya hónapnak 26 napja múlt el,[12]akkor ütköztünk meg.

19. §. Kinyilvánítja Dārayavauš [90] király: Azután én Bābiruš felé vonultam (tovább előre). Amikor még nem értem Bābirušba, van egy Zāzāna nevű város az Eufrátész mellett, ez a Naditabira, aki Nabakuduracarának mondta magát, odajött a hadi népével együtt ellenem, hogy megütközzék. Azután megütköztünk. Auramazdā nekem segítséget hozott. Auramazdā akaratából [95]Naditabira hadi népére nagy vereséget mértem. Egy része a vízbe szorult, a víz azt elragadta. Anāmaka hónap 2napja múlt el,[13]akkor ütköztünk meg.

20.§. II. col. Kinyilvánítja Dārayavauš király: Azután Naditabira néhány lovassal elmenekült, Bābirušba ment. Aztán én Auramazdā akaratából Bābirušba vonultam, és Bābirušt elfoglaltam, és ezt a Naditabirát elfogtam. Azután ezt [5] a Naditabirát én Bābirušban megölettem.

21.§. Kinyilvánítja Dārayavuš király: Amíg én Bābirušban voltam, ezek a tartományok tőlem elpártoltak (hamiçiyā: abava): Pārsa, Uvaja, Māda, Aθura, Mudrāya, Parθava, Marguš, Θataguš, Saka.

22.§. Kinyilvánítja Dārayavauš király: (Volt) egy ember, Martiga nevű, Cicixriš fia –(volt egy) Kuganakā nevű város Pārsában, ott lakott – [10] ez fellázadt Uvajában. A hadi népnek így nyilatkozott: „Én, Imaniš vagyok Uvajában a király!”

23.§. Kinyilvánítja Dārayavauš király: Akkor én közel voltam Uvajához. Azután féltek tőlem az uvajaiak, ezt a Martigát, aki vezérük volt, elfogták és megölték őt.

24.§. Kinyilvánítja Dārayavauš király: (Volt) egy ember, Fravartiš nevű, mādai (méd)[14], ez fellázadt [15] Mādában. A hadi népnek úgy nyilatkozott: „Én Xšaθrita vagyok, Uvaxštra nemzetségéből”.[15]Azután a mādai hadi nép, amely a királyi házban (volt), ez tőlem elpártolt, ehhez a Fravartišhoz állt át. Ez lett király Mādában.

25. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: A pārsai (perzsa) és mādai hadi nép, amely nálam volt, ez kisszámú volt. Azután én a hadi népet útnak indítottam. (Van egy) Vidarna nevű pārsai, az én [20] szolgám, ezt tettem meg vezérüknek. Így rendeltem el nekik: „Vonuljatok ki, ezt a mādai hadi népet verjétek meg, amely nem mondja magát enyémnek!” Azután ez a Vidarna a hadi néppel elvonult. Amikor Mādába ért (van) egy Māruš nevű város Mādában –, ott ütközött meg a mādaiakkal. Aki a mādaiak közt a vezér volt, ez akkor nem volt ottan. Auramazdá nekem segít[25]séget hozott. Auramazdā akaratából az én hadi népem erre az elpártolt hadi népre nagy vereséget mért. Anāmaka hónap 27napja múlt el,[16]akkor ütköztek meg. Azután ez az én hadi népem (van egy) Kapada[17] nevű tartomány Mādában –, ott várt engem, amíg én Mādába érkeztem.

26.§. Kinyilvánítja Dārayavauš király: (Van egy) Dādaršiš nevű arminai, az én [30] szolgám, ezt én Arminába küldtem. Így rendeltem el neki: „Vonulj ki! (Ott) a hadi nép, amely elpártolt, nem mondja magát enyémnek, ezt verd meg!” Azután Dādaršiš elvonult. Amikor Arminába ért, azután az elpártoltak össze­gyűltek, Dādaršiš ellen vonultak, hogy megütközzenek. (Van egy) Zūza nevű település Arminiyában, ott ütköztek meg. Auramazdā nekem segítséget [35] hozott. Auramazdā akaratából az én hadi népem erre az elpártolt hadi népre nagy vereséget mért. Θūravāhara hónap 8 napja múlt el,[18] akkor ütköztek meg.

27. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: Az elpártoltak másodszor (is) össze­gyűltek, Dādaršiš ellen vonultak, hogy megütközzenek. (Van egy) Tigra nevű vár Arminiyában, ott ütköztek meg. A[40]uramazdā nekem segítséget hozott. Auramazdā akaratából az én hadi népem erre az elpártolt hadi népre nagy vereséget mért. Θūravāhara hónap 18 napja múlt el,[19] akkor ütköztek meg.

28. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: Az elpártoltak harmadszor (is) összegyűltek, Dādaršiš ellen vonultak, hogy megütközzenek. (Van egy) Uyamā nevű vár Arminiyában, [45] ott ütköztek meg. Auramazdā nekem segítséget hozott. Auramazdā akaratából az én hadi népem erre az elpártolt hadi népre nagy vereséget mért. Θāigarciš hónap 9 napja múlt e1,[20]akkor ütköztek meg. Azután Dādaršiš addig várt engem Arminiyában, amíg én Mādába érkeztem.

29. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: (Van egy) Vaumisa nevű pārsai, az én [50] szolgám, ezt én Arminába küldtem. Így rendeltem el neki: „Vonulj ki! (Ott) a hadi nép, amely elpártolt, nem mondja magát enyémnek, ezt verd meg!” Azután Vaumisa elvonult. Amikor Arminába ért, azután az elpártoltak összegyűltek, Vaumisa ellen vonultak, hogy megütközzenek. (Van egy) Izalā nevű tartomány[21] Aθurában, ott ütköztek meg. Auramazdā nekem segítséget hozott. Auramazdā [55] akaratából az én hadi népem erre az elpártolt hadi népre nagy vereséget mért. Anāmaka hónap 15 napja múlt el,[22] akkor ütköztek meg.

30. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: Az elpártoltak másodszor (is) összegyűltek, Vaumisa ellen vonultak, hogy megütközzenek. (Van egy) Autiyāra nevű tartomány Arminiyában, ott ütköztek meg. [60] Auramazdā nekem segítséget hozott. Auramazdā akaratából az én hadi népem erre az elpártolt hadi népre nagy vereséget mért. Θūravāhara hónap végén, akkor ütköztek meg. Azután Vaumisa addig várt engem Arminiyában, amíg én Mādába érkeztem.

31. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: Azután én elindultam [65]Bābirušból, Mādába vonultam. Amikor Mādába érkeztem, (van egy) Kuduruš nevű város Mādában, ott ez a Fravartiš, aki Mādában királynak mondta magát, hadi népével ellenem vonult, hogy megütközzék. Azután megütköztünk. Auramazdā nekem segítséget hozott. Auramazdā akaratából Fravartiš hadi népére én nagy vereséget mértem. Adukaniš hónap 25 napja [70] múlt el,[23] akkor ütköztünk meg.

32. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: Azután ez a Fravartiš néhány lovassal elmenekült. (Van egy) Ragā nevű tartomány[24] Mādában, oda vonult. Azután én a hadi népet üldözésére küldtem. Fravartišt elfogták, hozzám vezették. Én neki mind az orrát, mind a fülét, mind a nyelvét levágattam, és [75]egyik szemét kiszúrattam, udvaromban megkötözve tartottam. Az egész hadi nép látta őt. Azután Hagmatānában[25] karóba húzattam őt. És az embereket, akik legfőbb hívei voltak, ezeket Hagmatānában a várban felakasztattam.

33. §. Kinyilvánítja Dāravayauš király: (Volt) egy ember, Ciçataxma[26] nevű, asagartai. Ez tőlem elpártolt. [80] A hadi népnek így nyilatkozott: „Én vagyok a király Asagartában Uvaxštra nemzetségéből!” Azután én a pārsai és a mādai hadi népet útnak indítottam. (Van egy) Taxmaspāda nevű mādai, az én szolgám, ezt tettem meg vezérüknek. Így rendeltem el nekik: „Vonuljatok ki! Az elpártolt hadi népet, amely nem mondja magát enyémnek, azt verjétek meg!” Azután [85]Taxmaspāda a hadi néppel elvonult. Megütközött Ciçataxmával. Auramazdā nekem segítséget nyújtott. Auramazdā akaratából az én hadi népem vereséget mért az elpártolt hadi népre. És Ciçataxmát elfogták hozzám vezették. Azután neki én mind az orrát, mind a fülét levágattam, és egyik szemét kiszúrattam. Az egész hadi nép látta őt. Azután Arbirában[27] őt karóba húzattam.

34. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: Ez, amit én Mādában tettem.

35. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: Parθava és Varkāna[28] elpártoltak tőlem, Fravartišénak mondták magukat. Vištāspa az én apám, ő Parθavában volt. Őt a hadi nép elhagyta, elpártolt. Azután Vištāspa [95]kivonult a hadi néppel, amely hozzá hű maradt. (Van egy) Višpauzātiš nevű város Parθavában, ott ütközött meg a parθavaiakkal. Auramazdā nekem segítséget hozott. Auramazdā akaratából Vištāspa erre az elpártolt hadi népre nagy vereséget mért. Viyāxana hónap 22 napja múlt el,[29] akkor ütköztek meg.

36. §. III. col. Kinyilvánítja Dārayavauš király: Azután én a pārsai hadi népet útnak indítottam Ragāból Vištāspához. Amikor ez a hadi nép megérkezett Vištāspához, azután Vištāspa magához vonta ezt a hadi népet. Kivonult (van egy) Patigrabanā [5]nevű város Parθavában –, ott ütközött meg az elpártoltakkal. Auramazdā nekem segítséget hozott. Auramazdā akaratából Vištāspa erre az elpártolt hadi népre nagy vereséget mért. Garmapada hónap 1 napja telt e1,[30]akkor ütközött meg.

37. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: Azután a tartomány az [10]enyém lett. Ez, amit én Parθavában tettem.

38. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: (Van egy) Marguš nevű tartomány,[31] ez tőlem elpártolt. (Volt) egy ember, Frāda nevű, marguši, ezt tették meg vezérüknek. Azután én küldtem (van egy) Dādaršiš nevű pārsai, az én szolgám, Bāxtrišban helytartó (xšaçapāvā) –ellene. Így rendeltem el neki: „Vonulj ki! Ezt [15]a hadi népet verd meg, amely nem nevezi enyémnek magát!” Azután Dādaršiš a hadi néppel kivonult, megütközött a margušiakkal. Auramazdā nekem segítséget hozott. Auramazdā akaratából az én hadi népem erre az elpártolt hadi népre nagy vereséget mért. Açiyādiya hónap 23 napja múlt el,[32]akkor ütköztek meg.

39. §. Kinyilvánítja Dārayavauš [20]király: Azután a tartomány az enyém lett. Ez, amit én Bāxtrišban tettem.

40. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: (Volt) egy ember, Vahyazdāta nevű – (van egy) Tāravā nevű város, Yautiyā nevű tartomány Pārsában, ott lakott –, ez lázadt fel másodiknak Pārsában. A hadi népnek így [25] nyilatkozott: „Én Bardiya vagyok, Kuruš fia”. Azután a pārsai hadi nép, amely a királyi ház­ban a váron kívül volt (olv. ha-ca-a: <da>-ya-da-a-ya-a: fa-ra-ta-ra-ma), ez tőlem elpártolt, ehhez a Vahyazdātához állt át. Ez lett király Pārsában.

41. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: Azután én a pārsai [30] és a mādai hadi népet, amely vezérletem alatt (upā: mām)volt, útnak indítottam. (Van egy) Artavardiya nevű pārsai, az én szolgám, őt tettem meg vezérüknek. A többi pārsai hadi nép utánam vonult Mādába. Azután Artavardiya a hadi néppel Pārsába vonult. Amikor Pārsába érkezett – van egy Raxā nevű város Pārsá­ban –, [35] ott ez az Vahyazdāta, aki Bardiyának mondta magát, a hadi néppel Artavardiya ellen vonult, hogy megütközzék. Azután megütköztek. Auramazdā nekem segítséget hozott. Auramazdā akaratából az én hadi népem Vahyazdāta hadi népére nagy vereséget mért. Θūravāhara hónap 12 napja múlt el,[33] [40] akkor ütköztek meg.

42. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: Azután ez a Vahyazdāta néhány lovassal elmenekült. Paišiyāuvādába vonult, onnan a hadi népet magához vonta. Később Artavardiya ellen vonult, hogy megütközzék. (Van egy) Parga nevű hegy, ott ütköztek meg. Auramazdā [45] nekem segítséget hozott. Auramazdā akaratából az én hadi népem Vahyazdāta hadi népére nagy vereséget mért. Garmapada hónap 5 napja múlt el,[34] akkor ütköztek meg. Mind ezt a Vahyazdātát elfogták, mind azokat az embereket, akik legfőbb hívei voltak, elfogták.

43. §. Kinyilvánítja Dārayavauš [50] király: Azután én ezt a Vahyazdātát és azokat az embereket, akik legfőbb hívei voltak, (van egy) Uvādaicaya nevű város Pārsában – ott őket karóba húzattam.

44. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: Ez, amit én Pārsában tettem.

45. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: Ez a Vahyazdāta, aki Bardivának [55]mondta magát, ez hadi népet küldött Harauvatišba, – (van egy) Vivāna nevű pārsai, az én szolgám, helytartó Harauvatišban, – ez ellen. És egy embert tett meg vezérüknek. Így rendelte el nekik: „Vonuljatok ki! Vivānát és ezt ahadi népet, amely Dārayavauš királyénak mondja magát, verjétek meg!” Azután ez a hadi nép, [60] amelyet Vahyazdāta útnak indított, Vivāna ellen vonult, hogy megütközzék. (Van egy) Kāpišakāniš vár, ott ütköztek meg. Au­ramazdā nekem segítséget hozott. Auramazdā akaratából az én hadi népem erre az elpártolt hadi népre nagy vereséget mért. Anāmaka hónap 13 napja múlt e1,[35]akkor ütköztek meg.

46. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: Később [65] az elpártoltak ismét összegyülekeztek, Vivāna ellen vonultak, hogy megütközzenek. Auramazdā nekem segítséget hozott. Auramazdā akaratából az én hadi népem erre az elpártolt hadi népre nagy vereséget mért. Viyāxana hónap 7 napja múlt el,[36] akkor ütköztek meg.

47. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: [70] Azután ez az ember, aki ennek a hadi népnek a vezére volt, amelyet Vahyazdāta küldött Vivāna ellen, ez elmenekült néhány lovassal. Elvonult, – (van egy) Aršāda – nevű vár Harauvatišban – oda húzódott. Azután Vivāna a hadi néppel ezek üldözésére ment. Ott elfogta őt és azokat az embereket, akik legfőbb hívei [75] voltak, megölette.

48. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: Azután a tartomány enyém lett. Ez, amit Harauvatišban tettem.

49. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: Amíg én Pārsában és Mādában voltam, a bābirušiak másodszor (is) elpártoltak tőlem. (Volt) egy ember, Arxa nevű, arminai, Haldita fia, ez lázadt fel Bābirušban. (Van egy) Dubāla nevű tartomány, [80] onnan. Ez a hadi népnek így hazudott: „Én Nabukudracara vagyok, Nabunaita fia!” Azután a bābiruši hadi nép tőlem elpártolt, ehhez az Arxához állt át. Bābirušt ez foglalta el magának, ez lett király Bābirušban.

50. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: Azután én a hadi népet útnak indítottam Bābirušba. (Van egy) Vidafarnā nevű pārsai, az én [85] szolgám, őt tettem meg vezérüknek. Így rendeltem el nekik: „Vonuljatok ki! Verjétek meg ezt a bābiruši hadi népet, amely nem mondja magát enyémnek!” Azután Vidafarnā a hadi néppel Bābiruš alá vonult. Auramazdā nekem segítséget hozott. Auramazdā akaratából Vidafarnā a bābirušiakat megverte, és megkötözve hurcolta el. [Uvarg]azana hónap 22 napja telt e1,[37]akkor ezt az Arxát, aki hazugul Nabukudracarának [90] mondta magát, és azokat az embereket, akik legfőbb hívei voltak, elfogták. Parancsot adtam: ezt az Arxát és azokat az embereket, akik legfőbb hívei voltak, Bābirušban karóba húzták.

51. §. IV. col. Kinyilvánítja Dārayavauš király: Ez, amit én Bābirušban tettem.

52. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: Ez az, amit én tettem Auramazdā akaratából egy és ugyanazon év alatt, [5] azután, hogy király lettem. 19 ütkö­zetet vívtam. Auramazdā akaratából én megvertem és 9 királyt foglyul ejtettem. Egy a Gaumāta nevű mágus volt, ez hazudott, így nyilatkozott: „Én Bardiya vagyok, Kuruš fia!” Ez Pārsát [10] bírta elpártolásra. Egy Açina nevű uvajai volt, ez hazudott, így nyilatkozott: „Én vagyok Uvajában a király!” Ez Uvaját bírta elpártolásra tőlem. Egy a Naditabira nevű bābiruši, ez hazudott, így nyilatkozott: „Én Nabukudracara vagyok, Nabunaita fia!” [15] Ez Bābirušt bírta elpártolásra. Egy a Martiya nevű pārsai, ez hazudott, így nyilatkozott: „Én, Imaniš vagyok Uvajában a király!” Ez Uvaját bírta elpár­tolásra. Egy a Fravartiš nevű mādai, ez hazudott, így nyilatkozott: „Én Xšaθrita vagyok, Uvaxštra nemzetségéből!” [20]Ez Mādát bírta elpártolásra. Egy a Ciçataxma nevű asagartai, ez hazudott, így nyilatkozott: „Én vagyok a király Asagartában Uvaxštra nemzetségéből!” Ez Asagartát bírta elpártolásra. Egy a Frāda nevű marguši, ez hazudott, így nyilatkozott: „Én [25] vagyok király Margušban!” Ez Margušt bírta elpártolásra. Egy a Vahyazdāta nevű pārsai, ez hazudott, így nyilatkozott: „Én Bardiya vagyok, Kuruš fia!” Ez Pārsát bírta elpártolásra. Egy az Arxa nevű arminai, ez hazudott, így nyilatkozott: „Én Nab[30]ukudracara vagyok, Nabunaita fia!” Ez Bābirušt bírta elpártolásra.

53. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: Ezt a 9 királyt ejtettem én foglyul ezekben az ütközetekben.

54. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: Ezeket a tartományokat, amelyek elpártoltak, az a hazugság bírta elpártolásra, amellyel ezek (= az elfogott lázadó királyok) a hadi népet megtévesztették. Azután Auramazdā kezembe adta őket. Ahogy akartam [35] úgy bántam velük

55. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: Te, aki később király leszel, a hazugságtól nagyon óvd magad. Azt az embert, aki hazug lesz, azt büntetéssel büntessed, ha így gondolkozol: „Országom biztonságban legyen!” [40]

56. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: Ezt, amit én tettem, Auramazdā akaratából egy és ugyanazon év alatt tettem. Te, aki később ezt a feliratot olvasni fogod, amit én tettem, győzzön meg téged, ne gondold azt hazugságnak.

57. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: Auramazdā fenségéhez fordulok (olv. Auramazdāha: bagam: vartaiyaiy), hogy ez a valóság, nem pedig hazugság, [45] (amit) én egy és ugyanazon év alatt tettem!

58. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: Auramazdā akaratából közreműködésemmel (olv. ūtāmaiy) sok más (is) történt. Ez ebben a feliratban nincs leírva. Azért nincs leírva, nehogy, aki később ezt a feliratot olvasni fogja, annak túlzásnak tűnjék, amit én tettem, s nehogy ne higgye el, (hanem) [50] hazugságnak gondolja.

59. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: Akik korábban királyok (voltak), amíg éltek, ezek olyan tettet nem hajtottak végre, mint amilyet én Auramazdā akaratából egy és ugyanazon év alatt véghez vittem!

60. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: Most téged győzzön meg, amit én tettem! Így hirdesd (olv. θādiy) a hadi népnek, ne hallgasd el! Ha ezt [55] a rendeletet nem hallgatod el, (hanem) a hadi népnek kihirdeted, Auramazdā hozzád jóindulatú legyen, és a te nemzetséged naggyá legyen, és sokáig élj!

61. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: Ha ezt a rendeletet elhallgatod, nem hirdeted ki a hadi népnek, Auramazdā pusztítson el téged, és ne legyen nemzetséged!

62. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: Ezt, amit én tettem [60] egy és ugyanazon év alatt Auramazdā akaratából tettem. Auramazdā nekem segítséget hozott és a többi istenek, akik vannak.

63. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: Azért nyújtott nekem segítséget Auramazdā és a többi istenek, akik vannak, mert sem pártütő nem voltam, sem hazug nem voltam, sem gonosztevő nem voltam, sem én, sem az én nemzetségem. Az igazság (útján) [65] jártam, sem a gyengének (škaurim), sem a hatalmasnak (tunuvatam) rosszat nem tettem. Azt az embert, aki együtt fáradozott nemzetségemmel, azt jóval jutalmaztam, aki bűnt követett el, azt büntetéssel büntettem.

64. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: Te, aki később király leszel, ahhoz az emberhez, aki hazug lesz vagy aki gonosztevő lesz, ahhoz ne legyél jóindulatú! Azt büntetéssel büntessed!

65. §. Kinyilvánítja Dārayavauš [70] király: Te, aki később ezt a feliratot látod, amelyet én írattam, vagy ezeket a képeket, ne pusztítsd el! Amilyen erős csak leszel, olyan derekasan védd meg!

66. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: Ha ezt a feliratot látod vagy ezeket a képeket, (ha) nem pusztítod el őket és (ha) amilyen erőd csak lesz, megvéded őket, Auramazdā hozzád jóindulatú legyen [75] és a te nemzetséged naggyá legyen, és sokáig élj, és amit teszel, Auramazdā tegye számodra sikeressé (ucāram)!

67. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: Ha ezt a feliratot vagy ezeket a képeket látod, (ha) elpusztítod őket, és (ha) amilyen erőd csak lesz, (azzal) nem véded meg őket, Auramazdā pusztítson el téged és ne legyen nemzetséged, és amit teszel, Auramazdā []80 semmisítse meg !

68. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: Ezek azok az emberek, akik akkor ott voltak, amikor én Gaumātát, a mágust megöltem, aki Bardiyának mondta magát. Akkor ezek az emberek együtt fáradoztak (mint) az én híveim: Vidafarnā nevű, Vāyaspāra fia, pārsai, Utāna nevű, Θuxra fia, pārsai, Gaubaruva nevű, Marduniya fia, pārsai, Vidarna nevű, [85] Bagābigna fia, pārsai, Bagabuxša nevű, Dātuvahya fia, pārsai, Ardumaniš nevű, Vahauka fia, pārsai.

69. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: Te, aki később király leszel, az ezeknek az embereknek a nemzetségét jóltartva védelmezzed !

70. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: Auramazdā akaratából ez a felirat, amelyet én csináltattam, másképpen, ārya(nyelven) volt (olv. i-<ya->ma: di-i-pa-i-ya: ta-[ya-a-ma:] a-da-ma: a-ku-na-va-ma: pa-la-i-ša-ma: a-ra-i-ya-a: a-ha).Mind agyag védőburokba (pavastāyā),[90] mind pergamenbe (carmā)be lett göngyölve (olv. ga-ra-[sa-ta-a: a-ha]).Rátétettem családfámat (olv. [pa-ta]-i-ša-ma-i[o]ya: [u-va-a-na-a]-fa ma: a-ku-na-va-ma),rátétettem származásomat (olv. u]-va-a-da-a-[ta-ma).És leírták és felolvasták az írást (paišiyā) előttem. Azután ezt a feliratot én elküldtem mindenhová a tartományokba. A hadi nép együtt működött velem.

71. §. V. col. Kinyilvánítja Dārayavauš király: Ez, amit én tettem a második és harmadik évben, azután, hogy király lettem. (Van egy) Uvaja nevű tartomány, ez [5] elpártolt. (Volt) egy ember, Atamita nevű, uvajai, ezt tették meg vezérüknek. Azután én a hadi népet útnak indítottam. (Van) egy ember, Gaubaruva nevű, pārsai, az én szolgám, őt tettem meg vezérüknek. Azután Gaubaruva a hadi néppel elvonult [10] Uvajába. Megütközött az uvajaiakkal. Azután Gaubaruva az uvajaiakat megverte és szétzúzta, és vezérüket elfogta, elém vezette. És őt én megölettem. Azután a tartomány enyém lett.

72. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: [15] Ezek az uvajaiak pártütők voltak, és ők Auramazdāt nem tisztelték. Én tiszteltem Auramazdāt. Auramazdā akaratából, ahogy akartam, úgy bántam velük.

73. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: Aki Auramazdāt tiszteli, az isteni kegyben (yānam) részesül mind életében, [20] mind halála után.

74. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: Azután a hadi néppel én Sakā (= Saka ország) ellen vonultam, azok után a sakák után, akik hegyes süveget viselnek. Ezek a sakák tőlem elpártoltak. Amikor a Drayához[38] értem, azon ott az egész hadi néppel átkeltem. [25]Azután én a sakákra nagy vereséget mértem. Egyik (vezérüket) foglyul ejtettem. Ezt megkötözve vezették hozzám, és ezt megölettem. (Volt egy) vezérük, Skuxa nevű, ezt elfogták és hozzám vezették. Ott egy másikat tettem meg vezérüknek, ahogy én akartam. Azután [30] a tartomány enyém lett.

75. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: Ezek a sakák pártütők voltak, és ők Auramazdāt nem tisztelték. Én tiszteltem Auramazdāt. Auramazdā akaratából, ahogy akartam, úgy bántam velük.

76. §. Kinyilvánítja Dārayavauš király: Aki Auramazdāt tiszteli, az isteni kegyben részesül mind életében, mind [35] halála után.[1] Pārsa = görög Persis, Vištāspa = Hystaspés, Arsāma = Arsamés, Haxāmaniš = Achaimenés.

[2] Ariyāramna = gör. Ariaramnés, Caišpiš = Teispés.

[3] A felsorolt; tartományok azonosítása sorrendben a következő: Persis, Elám, Babylón, Asszíria, Arábia, Egyiptom, Kypros és a Kis-Ázsiához tartozó görög szigetek, Sardeis (Lydia), Iónia, Média, Armenia, Kappadokia, Parthia, Drangiané, Areia, Chórasmié, Baktria, Sogdiané, Gandhāra (Gandaris), sakák, Sattagydia, Arachósia, makák.

[4] Kabūijiya: az óperzsa íráskép mögött *Kambujiya alak rejlik, ennek átvétele a görög Kambysés.

[5] Bardiya neve a görlig forrásokban Smerdis alakban jelenik meg.

[6] Az óperzsa kāra a fegyverforgatók, tehát teljes jogú szabad férfilakosság megjelölése, amely a szövegösszefüggésnek megfelelően hol a szabadokból álló „népet”, hol pedig a fegyverben álló „hadsereget” jelenti. A szó jelentéskörének ezt a két oldalát kísérli meg a „hadi nép” fordítás visszaadni.

[7] Viyāxana hónap 14. = i. e. 522. március 11.

[8] Garmapada hónap 9. = i. e. 522. július 1.

[9] E sok vitára alkalmat adó kifejezés a többi indoeurópai nyelv tanúbizonysága szerint az óperzsában a természetes halál megjelölése volt.

[10] Bāgayādiš hónap 10. = i. e. 522. szeptember 29.

[11] Nabukudracara = babylóni NabûkudurriuÒur; Nabunaita = babylóni Nabûna’id. A lázadó tehát az utolsó babylóni király fiának adta ki magát, s a nagy babylóni uralkodó, II. NabûkudurriuÒur nevét vette fel.

[12] Açiyādiya hónap 26. = i. e. 522. december 13.

[13] Anāmaka hónap 2. = i. e. 522. december 18.

[14] Fravartiš, a görög íróknál Phraortés, régi méd királyi név.

[15] Xšaθrita = az asszír forrásokban Kaštaritu, Uvaxštra = a görög íróknál Kyaxarés, a Méd Birodalom megalapítója. A lázadó tehát neve alapján következtetve a méd királyi nemzetségből származott, s törvényes méd királynak adta ki magát.

[16] Anāmaka hónap 27. = i. e. 521, január 12.

[17] A görög földrajzi irodalomban = Kambadéné.

[18] Θūravāhara hónap 8. = i. e. 521. május 21.

[19] Θūravāhara hónap 18. = i. e. 521. május 31.

[20] Θāigarciš hónap 9. = i. e. 521. június 21.

[21] Az újbabylóni forrásokban Izalla: Nisibistől É-ra és ÉNy-ra elterülő vidék

[22] Anāmaka hónap 15. = i. e. 522. december 31.

[23] Adukaniš hónap 25. = i. e. 521. május 7.

[24] Ragā: az antik forrásokban Rhagai, Rhagae.

[25] Hagmatāna: az antik forrásokban Ekbatana.

[26] Görög átírása Tritantaichmés.

[27] Arbira = asszír Arba’ilu, az antik forrásokban Arbela.

[28] Varkāna: az antik forrásokban Hyrkania, Hyrcania.

[29] Viyāxana hónap 22. = i. e. 521. március 8.

[30] Garmapada hónap 1. = i. e. 521. július 12.

[31] Marguš: az antik forrásokban Margiané.

[32] Açiyādiya hónap 23. = i. e. 521. december 28.

[33] Θūravāhara hónap 12. = i, e. 521. május 25.

[34] Garmapada hónap 5. = i. e. 521. július 16.

[35] Anāmaka hónap 13. = i. e. 522, december 29.

[36] Viyāxana hónap 7. = i. e. 521. február 21.

[37] Uvargazana hónap 22. = i. e. 521. november 27.

[38] Valószínűleg a Iaxartés (Szirdarja) folyó.