Vissza a főlapra

Jelmagyarázat:


EKL: Esztétikai kislexikon
KKE: Kulturális kisenciklopédia
VIL: Világirodalmi lexikon

vándormotívum

VIL16 384-385

az összehasonlító irodalomtudomány fogalma; olyan motívum, amely szélesebb körben, több műben, több nemzeti irodalomban is elterjed. Míg a →vándortéma a művek egészére kiterjed, s a →tárgytörténet által leírt módon, viszony­lag jól követhetően vándorol, egy-egy mo­tívum (pl. az állatőstől való leszármazás, a táltos ló, az elcserélt szerelmeslevél, a go­nosz mostoha, a katicabogár nevének és pöttyeinek eredete, a tizenhármas szám, az eltűnt és megkerült gyermekek motívuma stb.) külön-külön, a művek történetétől függetlenedve, más-más műfajokban je­lentkezve is elterjedhet. A nemzetközi (és elsősorban csak folklorisztikai irányultsá­gú) →motívumindex 24 főbb témakörben több tízezer motívumot tart nyilván (ame­lyek mindegyikéhez több almotívum csatlakozik), anélkül, hogy az egész világra kiterjedő teljességre törekednék. Az irodalomtörténeti jellegű →Stoffgeschichte kézikönyvei gyakran nem is motívumokat, hanem csak →témákat rendszereznek, de vé­gül ezek száma is ezrekre rúg, noha világméretű áttekintést szintén nem adnak kellő mértékben. ● A motívumok vándorlását az irodalomtudományban és a folkloriszti­kában a →migrációs irányzatok magyaráz­ták. Az →átadás, átvétel és főként az →elter­jedés fogalmai lehetővé teszik, hogy megértsük a kontinenseken és évezredeken átívelő motívumvándorlások folyamatait. Minél egyszerűbb egy nyelvi vagy tartalmi elem, annál könnyebben válhat széles körben felhasznált vándormotívummá. A rö­vid formák sorában a →proverbium és a →rejtvény esetében e fogalom mégsem használatos. Lírai daloknál inkább a →vándorstrófa, a →formula vagy a →közhely elterjedését vizsgálják. A →balladák esetében már igen sok példa van a vándormotívumokra, a sokféle →monda és →mese elterjedése pedig egyenesen elképzelhetet­len nélkülük. A →hősepika és a →mítosz, mitológia leginkább ilyen elemekből építke­zik. Nem csak a régmúlt korok költészeté­ből ismert azonban; a vándormotívumok új meg új felbukkanása napjainkban is ta­pasztalható. (Pl. az uralkodók eltűnt és megkerült gyermekeinek az ókorból és kö­zépkorból egyaránt ismert motívumai to­vább élnek nem csak az orosz álcárok és trónkövetelők vagy XVI. Lajos francia ki­rály „gyermekeinek” és „unokáinak” stb. alakjaiban, hanem mostanság a J. F. Ken­nedy és Fidel Castro, sőt M. Sz. Gorbacsov törvénytelen gyermekeiről szóló, a tömegtájékoztatás által terjesztett mendemon­dákban is. Ilyen vándormotívumokat A. Sz. Puskin, Mark Twain éppúgy feldolgo­zott, mint Moldova Gy.). ● (→összehason­lító irodalomtudomány, motívum, vándorlás)

Irodalom:

S. Thompson: Motif-Index of Folk Literature (2. kiad., 6 köt., 1955–1958; a 3. kiadás előkészítését most javasolták).