Keresés

7. olvasmány

Jordanes Attila haláláról

Cum puellam Ildico nomine, decoram valde, sibi in matrimonio post innumerabiles uxores, ut mos erat gentis illius, socians, eiusque in nuptiis hilaritate nimia resolutus, vino somnoque gravatus, resupinus iaceret, redundans sanguis, qui ei solite de naribus effluebat, faucibus illapsus, eum extinxit. Sequenti vero luce, cum magna pars diei fuisset exempta, ministri regii triste aliquid suspicantes, post clamores maximos fores effringunt, inveniuntque Attilae sine ullo vulnere necem, sanguinis effusione peractam, puellamque demisso vultu sub velamine lacrimantem.7. Jordanes Attila haláláról (participium imperfectum és perfectum)

áliquid

valami

Attila, -ae m

Attila

clamor, -óris m

kiáltás

cum

amikor, miután

de + abl.

-ról, -ről

decórus, -a, -um

ékes, szép

demítto, -ere, -si, -sum

leküld, lehajt

dies, -éi m/f

nap, nappal

éffluo, -ere, -xi, -ctum

kifolyik

effríngo, -ere, -frégi, -fráctum

kitör

effúsio, -nis f

kiömlés

is, ea, id

ő, az

sum, esse, fui

van

éximo, -ere, -émi, -émptum

elfogyaszt

ex­stínguo, -ere, -xi, -ctum

kiolt, megöl

faux, -cis f / fauces, -um f

torok

foris, -is f

ajtószárny

gens, -tis f

nemzet

gravo, -áre, -ávi, -átum

megterhel, elnehezít

hiláritas, -tátis f

vidámság

iáceo, -ére, -ui

fekszik

Ildico, -nis f / indecl.

Ildikó

illábor, -i, -lápsus sum

csúszik

ille, illa, illud

az

in + acc.

-ba, -be

in + abl.

-ban, -ben

innumerábilis, -e

számtalan

invénio, -íre, -véni, -véntum

talál

lácrimo, -áre, -ávi, -átum

könnyezik

lux, -cis f

fény

magnus, -a, -um

nagy

matrimónium, -i n

házasság

máximus, -a, -um

legnagyobb

miníster, -tri m

szolga

mos, -ris m

szokás, erkölcs

nares, -ium f

orr

nex, -cis f

gyilkosság, halál

nímius, -a, -um

túlságos, meglehetős

nomen, -inis n

név

núptiae, -árum f

menyegző

pars, -tis f

rész

pérago, -ere, -égi, -áctum

megcsinál, elvégez

post + acc.

után

puélla, -ae f

lány

qui, quae, quod

ki, aki

redúndo, -áre, -ávi, -átum

kiáraszt, kiárad

régius, -a, -um

királyi

resólvo, -ere, -vi, -útum

felold

resupínus, -a, -um

hanyatt fekvő

san­guis, -inis m

vér

sequor, -i, secútus sum

követ, következik

se

magát

sine + abl.

nélkül

sócio, -áre, -ávi, -átum

társít

sóleo, -ére, -itus sum

szokott vmit tenni

somnus, -i m

álom

sub + abl.

alatt

sú­spi­co, -áre, -ávi, -átum

gyanít

tristis, -e

szomorú

ullus, ulla, ullum

valamely

ut + coni.

(azért/úgy) hogy

uxor, -óris f

feleség

valde

nagyon

velámen, -inis n

lepel, takaró

vero

viszont, pedig

vinum, -i n

bor

vulnus, -eris n

seb

vultus, -us m

arc


Nyelvtan

A latin igének két neme (genus) van: az eddig tanult activum és a most tárgyalandó passivum. Míg az activumban az alany az állítmányban kifejezett cselekvés végrehajtója, a cselekvés tehát tőle indul ki, addig a passivumban az alanyra külső hatásként vonatkozik az állítmány által megjelölt cselekvés, az alany tehát "elszenvedi" (passivum az I.–II. coniugatiós igék futuruma az egyes szám 1. személyben szintén -or a személyrag, a 2. személy ragja előtt pedig az activumtól eltérően (ahol -i) e kötőhangot találunk:-beris;

 

Rendhagyó a kötőhangok tekintetében – amint arról már korábban (I/6. olvasmány) esett szó – a fero ferre tuli latum passzív praes. impf.-a:

feror                ferimur

ferris                ferimini

fertur                feruntur

Az ige többi indicativusi imperfectuma szabályos (mintha III. coniugatiós lenne).

 

 2.

A passzív perfectumokat nem ragozással, hanem összetétellel képezzük!

Az összetételben az első tag mindig a participium perfectum, a második pedig a létige:

 

laudatus 3 + sum

 

A participium perfectum mellé mindig a létige adott időben és módban vett imperfectum alakjai kerülnek (hiszen a participium önmagában kifejezi a perfektivitást). Különösen ügyeljünk arra, hogy a ragozás során többes számban az összetétel mindkét tagját pluralisba tegyük! Az így összetett alakok participiális részét egyeztetjük az alannyal nemben és számban – erre utal a fölé írt 3-as számjegy. Pl. : Vir vinctus est. Puella vincta est. Corpus vinctum est. Ugyanez többes számban: Viri vincti sunt. Puellae vinctae sunt. Corpora vincta sunt.

 

praesens

vocatus3 sum

vocatus3 es

 vocatus3est

 

vocati3 sumus

 vocati3estis

 vocati3 sunt

habitus3 sum

habitus3 es

habitus3 est

 

habiti3 sumus

habiti3 estis

habiti3 sunt

dictus3 sum

dictus3 es

dictus3 est

 

dicti3 sumus

dicti3 estis

dicti3 sunt

vinctus3 sum

vinctus3 es

vinctus3 est

 

vincti3 sumus

vincti3 estis

vincti3 sunt

praeteritum

vocatus3 eram

vocatus3 eras

vocatus3 erat

 

vocati3 eramus

vocati3 eratis

vocati3 erant

habitus3eram habitus3eras

habitus3erat

 

habiti3 eramus

habiti3 eratis

habiti3 erant

dictus3 eram

dictus3 eras

dictus3 erat

 

dicti3 eramus

dicti3 eratis

dicti3 erant

vinctus3 eram

vinctus3 eras

vinctus3 erat

 

vincti3 eramus

vincti3 eratis

vincti3 erant

futurum

vocatus3 ero

vocatus3 eris

vocatus3 erit

 

vocati3 erimus

vocati3 eritis

vocati3 erunt

habitus3 ero

habitus3 eris

habitus3 erit

 

habiti3 erimus

habiti3 eritis

habiti3 erunt

dictus3 ero

dictus3 eris

dictus3 erit

 

dicti3 erimus

dicti3 eritis

dicti3 erunt

vinctus3 ero

vinctus3 eris

vinctus3 erit

 

vincti3 erimus

vincti3 eritis

vincti3 erunt

 

A passzív infinitivus képzője -ri, kivéve a III. coniugatiót, ahol csupán -i. Tehát: vocari, haberi, dici, capi, vinciri. De vigyázzunk a fero ige passzív infinitivusára: ferri. Itt tehát – bár egyébként igen közel áll ragozása a III. coniugatióhoz – -ri képzőt találunk.

Vannak igék, melyeknek nincs passzívumuk: sum esse fui; possum posse potui; volo velle volui (és összetételei).

 

Hogyan fordítsuk a latin mondatot magyarra, ha nem szerepel a passzív igealak mellett az az ablativusi határozó (lásd az esettanban!), amely megjelöli, kitől/mitől indul ki a cselekvés? Térjünk vissza az olvasmány mondatához, amiből kiindulva a passivumot taglaltuk! Duae oves a civibus perterritis ei dabantur. — A megrémült polgárok két juhot adtak neki. Most vegyük ki az ablativusi határozót: Duae oves ei dabantur. — Két juhot adtak neki. Azaz ilyen esetben a magyar nyelv általános alannyal fejezi ki, hogy nem tudjuk, kitől, mitől ered a cselekvés. Urbs Roma in septem montibus condita est. — Róma városát hét hegyen alapították. (Szó szerint: "Róma városa ... alapíttatott" – csak éppen a mai nyelvhasználatnak nem felel meg. Ezért ezt a fordítástípust a jövőben mellőzzük, most csak a pontos megértés kedvéért alkalmazzuk néhányszor.) Draco vulneratus est. — A kígyót megsebesítették. Vagy: A kígyó megsebesült. Domus aedificatur. — Házat építenek. Vagy: Ház épül. Ez utóbbi eset arra is rávilágít, hogy hiányzó ablativusi cselekvő esetén meg kell vizsgálnunk, a passzív igealak valóban passzív-e, tehát föltehető a külső cselekvő, vagy visszaható értelmű. Ebből le is szűrhetjük a tanulságot: a latinban a passivum azt jelenti, hogy az alanyon hajtják végre a cselekvést, vagy külső valaki/valami, vagy önmaga, tehát visszaható is lehet.

 

A deponens, azaz az ún. "álszenvedő" igék

 

            A latin igéknek számukat tekintve kisebbik része eltér az eddig tanult típustól: nincs ugyanis aktív személyragozott alakjuk. Ezeket a csak passzív alakban előforduló igéket deponens igéknek nevezzük. Nevük a deponere igéből származik, s arra utal, hogy ezek a szavak mintegy "megválnak" passzív jelentésüktől, "leteszik" passzív jelentésüket. Ezeket az igéket passzív alakjuk ellenére is aktív jelentéssel fordítjuk magyarra. (Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az igecsoport kialakulásakor ne lett volna jól érezhető különbség a deponens igék és a szabályos, aktív alakot is képező igék jelentése között. Ez a különbség az általunk tanult latin nyelvben már nem mindig érezhető. Eredetileg minden bizonnyal az alanynak és a cselekvésnek szoros egymásra hatását fejezhette ki, mint pl. a magyarban az ikes igék.) Ha tehát ezután a szótárban az ige eleve passzív alakban található meg, arra kell következtetnünk, hogy belőle egyáltalán nem képezhetők aktív ragozott alakok, de fordítása cselekvő igeként történik. A deponens igék szótári alakja ugyanúgy épül fel, mint az eddig tanultaké. Ragozásuk mindenben megegyezik a másik igecsoport szenvedő ragozásával. Az első alak tehát a praesens imperfectum egyes szám 1. személy, a következő az infinitivus, s a harmadik a praesens perfectum egyes szám 1. személye. Mivel perfectum tő nem létezik a passzív ragozásban, s helyette a perfectum alakok a supinum tőből képzett participium perfectum összetételeiként jönnek létre, így a supinum tő külön feltüntetésére (a 4. szótári alakra) nincs szükség.

hortor 1 (-ari) hortatus sum – biztat

confiteor 2 (-eri) confessus sum – bevall

loquor 3 (-i) locutus sum – beszél, szól

aggredior 3 (-i) aggressus sum – odamegy; megtámad

experior 4 (-iri) expertus sum – kipróbál

A deponens igék mind a négy participiumot képzik, de közülük egynek a jelentésére ügyelnünk kell, ti. a participium perfectum passivi (hortatus, confessus etc.) cselekvő jelentésű: aki biztatott, aki bevallott etc. Ez persze nem meglepő, ha arra gondolunk, hogy participium + létige által alkotott valamennyi perfectuma a deponens igének cselekvő jelentésű: hortatus sum – biztattam, confessus sum – bevallottam etc. A cselekvő értelmét ezen igealakoknak – természetesen – nem a létige, hanem a participium adja. A másik kérdés az infinitivusokkal kapcsolatos. Mivel az infinitivusok rendszerét később tárgyaljuk, most csak jelezzük ezt a problémát, visszatérünk rá.

 

A deponens igéknek van egy olyan egészen szűk csoportja, melynek tagjaira az jellemző, hogy imperfectum alakjaikat cselekvően ragozzuk, míg perfectumaikat szenvedően (azaz összetett formában: participium + létige). Mivel ezek csak félig álszenvedőek, latinul semideponens igéknek hívjuk őket. Jelentésük ebből következően cselekvő, csak ragozási sajátosságuk az, hogy félig aktív, félig passzív alakúak. Ezek az alábbiak.

audeo 2 ausus sum – mer(észel)

fido 3 fisus sum – bízik

gaudeo 2 gavisus sum – örül

soleo 2 solitus sum – szokott (vmit csinálni)

Van egy ötödik tagja is a csoportnak: fio fieri factus sum. Ez annyiban tér el a többitől, hogy már az infinitivusa is (noha az is imperfectum alak) passzív formájú. Ennek ragozása is rendhagyó. (Később tárgyaljuk, amikor szövegben is előkerül.)

 

Noli timere! — Ne félj! — Mondja Szent György a reszkető leánynak. A felszólítással (imperativusszal) már a korábbiakban foglalkoztunk, akkor azonban nem esett szó a tiltásról, csak arról, hogyan hívjunk fel valakit egy cselekvés elvégzésére. A tiltásnak ez az egyik lehetséges módja: a nolo nolle nolui (nem akar) ige imperativusa + infinitivusban az az ige, aminek megtételét tiltjuk. Noli tribuere! — Ne adj!; Nolite tribuere! — Ne adjatok! Vigyázat! Ez az imperativus is rendhagyó!

 

Esettan

            A passzív igék vagy igeszármazékok mellett a végrehajtót, aki vagy ami által a cselekvés végbemegy, ablativus fejezi ki. Ha dologról vagy elvont fogalomról van szó, praepositio nélküli ablativust használunk, melynek neve ablativus rei efficientis, ha személyről van szó, a (vagy magánhangzóval kezdődő szó előtt ab) praepositio áll mellette. Ennek neve ablativus auctoris. Példák a C részben: 5–8.

 

            beati mundo corde

Kéttagú kifejezések (jelzős főnevek) ablativusa kifejezheti egy dolog vagy személy tulajdonságát, minőségét (gyakrabban külső tulajdonságot). Neve ablativus qualitatis. Pl. Caesar nigris oculis fuit. – Caesar fekete szemű volt.

   Agesilaus fuit statura humili et corpore exiguo. – Agészilaosz alacsony termetű és vézna testű ember volt.

 
Feladatok:

 

1. Képezzen participiumot az alábbi igékből (ügyeljen a számra is), és tegye a megfelelő esetbe!

iaceret (gen.)

effluebat (nom.)

exstinxit (dat.)

effringunt (acc.)

inveniunt (abl.)

 

2. Határozza meg az alábbi participiumokat szám, eset, személy és nem szempontjából (több megoldás is lehetséges)!

peragenti

suspicatum

demittentia

redundantibus

resoluti

 

3. Alakítsa passzívvá, illetve aktívvá az alábbi szókapcsolatokat!

Attila puellam socians

Attila hilaritate resolutus

ministri aliquid suspicantes

ministri fores effringentes

nex sanguinis effusione peracta

 

4. Foglalja össze participiummal az alábbi mellékmondatokat!

foribus, quas ministri effregerunt

sanguine, qui de naribus effluxit

puellam, quae lacrimabat

hilaritas, quae Attilam resolvit

uxores, quae demittunt vultus

 

5. Fordítsa latinra az alábbi mondatokat!

A lányok elnehezülvén a bortól hanyatt feküdtek.

A feleség megtalálva a vért sírt.

Ildikó gyanakodva társult Attilához.

A bor kiömölvén a torkára folyt.

A fény kialudván valami szomorúságot okozott.