Keresés

1. olvasmány

 

Stephanus Astricum episcopum Romam misit, quia coronam regiam sibi petere voluit. Etiam nuntii ducis Polonorum sedem apostolicam simul accesserunt ob eandem causam. Papam nuntius dei in somnis admonuit, ideo Successor Sancti Petri coronam Stephano misit.Szavak

accēdō 3 -cessī, -cessum – járul, odamegy vmihez + Acc.

admoneō 2 -uī, -itum –figyelmeztet

apostolicus 3 – apostoli

Astricus, -ī (m) – Asztrik
causa, -ae (f) - ok, cél, ügy

corōna, -ae (f) – korona

deus, deī (m)– isten

dux, ducis (m)  – fejedelem, vezér

episcopus, -ī (m) – püspök

etiam – is, szintén

īdem, eadem, idem  ugyanaz, ugyanő

ideo – ezért

in + Abl. – praep. -ban, -ben; -on, -en, -ön

mittō 3 mīsī, missum –küld

nuntius,-ī (m)  – követ

 

ob + Acc. – praep. miatt
ob eandem causam - ugyanabból a célból

papa, -ae (m) – pápa

petō 3 -īvī, -ītum – kér

Petrus, -ī (m) – Péter

Polonus 3  – lengyel

quia – mert, mivel

rēgius 3 – királyi

Rōma, -ae (f) – Róma

sanctus 3 – szent

sēdēs, -is (f) - szék(hely), a Szentszék

sibi – magának, maga számára (visszah. nm. Dat.) – vö. sē

simul – ugyanabban az időben, egyszerre

somnus, -ī (m) – álom

Stephanus, -ī (m) – István

succēssor, -ōris (m) – utód

volō, velle, voluī – akar

 


Nyelvtan

A szótári alakról

            A szótári alakok a latin nyelv tanulásának sok évszázados tapasztalatait összegzik. Ez a kialakult forma a minimálisan szükséges információ ahhoz, hogy a szó teljes alaktani rendszerét képezni tudjuk. Rövidíteni, egyszerűsíteni nem lehet: minden információra szükség van, tehát a szavakat mindig teljes szótári alakjukkal együtt tanuljuk meg!


 

Az ige szótári alakja

Az ige szótári alakja 4 részből áll: 1.: nomino 2.: nominare 3.: nominavi 4.: nominatum  (nevezni)

1. – a praesens imperfectum (folyamatos jelen idő) egyes szám 1. személyű alakja;

2. – az egyik főnévi igenév, melynek latin neve infinitivus (in + finitivus = "meghatározatlan", mivel ennek az igeinek tekintett alaknak nincsen ideje, módja, száma, személye). Ez felel meg a magyar -ni képzős főnévi igenévnek. A második szótári alakot általában számmal jelöljük, ez az alak szolgál egyben a négy coniugatio következetes megkülönböztetésére:

                        1 = -are (nomino 1 = nomino, nominare ...)

                        2 = -ēre (admoneo 2 = admoneo, admonere...)

                        3 = -ere (mitto 3 = mitto, mittere...)

                        4 = -ire (venio 4 = venio, venire... - jönni)

3.praesens perfectum (befejezett jelen) egyes szám 1. személyű alakja;

4. – a supinum, szintén egyfajta főnévi igenév, melynek itt szereplő alakját célhatározásra használjuk. Végződése -um. Bizonyos szótárak nem ezt az alakot, hanem a tövéből képzett egyik melléknévi igenevet tüntetik fel, ami -us-ra végződik. Vannak igék, melyeknek nincs supinumuk. Ekkor két eset lehetséges: vagy csak három alakból áll a szótári alak: sum esse fui (létige), vagy négyből, de a 4. alak -urus végű. Ez nem supinum, hanem egyfajta melléknévi igenév pl.: vivo 3 vixi victurus (élni).

Mint láttuk, a ragozási osztályt – és egyben az infinitivust – számmal rövidíthetjük. Az I. coniugatióban az igék túlnyomó többsége azonosan viselkedik, azaz infinitivusa -are, praesens perfectuma -avi, supinuma pedig -atum végződésű. Ebből következőleg ezen igék szótári alakja zömében csak két elemet tartalmaz: praesens imperfectum sing. 1. + a coniugatiót jelző szám: nomino 1 – kiolvasandó: nomino, nominare, nominavi, nominatum; laudo 1 – kiolvasandó: laudo, laudare, laudavi, laudatum etc. Amennyiben ettől a sémától eltérés van, (pl. más a perfectum képzése), a coniugatiós szám után teljes igealakokat találunk: sto 1 steti staturus.

A latin igének három töve van: az imperfectum, a perfectum és a supinum tő. Ezek közül kettő ragozható: az imperfectum tő és a perfectum tő. (A supinum tőből igeneveket képzünk.)

A cselekvő igeragozás fő szabálya, hogy az imperfectum tőből képezzük az imperfectum, és a perfectum tőből a perfectum alakokat.

Az igetövek megtalálása: Mivel tehát csak az igető birtokában tudjuk ragozni az igéket, fontos tudnunk, hogyan láthatjuk meg az igetöveket a szótári alakból.

az imperfectum tövet az 1., 2 és 4. coniugatióban az infinitivusból (2. szótári alak) kaphatjuk meg, ha eltávolítjuk róla a -re képzőt.

Tehát: nomina|re nomina-

              admonere admone-

               venire veni-

A 3. coniugatióban azonban nem az infinitivusból indulunk ki, (mert ott bizonyos hangtani változások miatt nem biztos, hogy látjuk a tövet) hanem az 1. szótári alakból, amelyből az -o személyragot vágjuk le:

                mitto mitt-

                capi|o > capi- (inf.: capere - fogni)

                tribu|o > tribu- (inf.: tribuere - osztani)

Az 1. coniugatióban -a-, a 2-ban -e-, a 3-ban mássalhangzó, -i- vagy -u-, és a 4-ben -i- tövet kapunk. Az így megszerzett imperfectum tőhöz járulnak a személyragok.

A főnév szótári alakja

A főnevek szótári alakja 3 állandó részből áll: pl. 1.: causa, 2.: -ae, 3.: f.

1. singularis nominativus (egyes számú alanyeset)

2. singularis genitivus (egyes számú birtokos eset). Csak ez a szótári alak mutatja meg egyértelműen, melyik ragozási rendszerhez tartozik a szó. A sing. nominativus több declinatióban is végződhet ugyanúgy.

3. a főnév nemét rövidítő betű. A latin nyelvben a főnevek háromféle neműek lehetnek:              m. = masculinum – hímnem

                           f. = femininum – nőnem

                           n. = neutrum – semlegesnem

Előfordulhat a latinban olyan főnév, amelynek csak többes számú alakjai vannak (pl. castra, -orum, n. = tábor). Ezeknél csak annyiban módosul a fenti séma, hogy természetesen pluralis nominativus, pluralis genitivus szerepel a szótári alakban, valamint a grammatikai nem. Az ilyenfajta főnevet plurale tantum (= "csak többes") névvel illetjük 

Az I. és a II. declinatio

 

            Az I. declinatio az -a tövű és zömében nőnemű névszók ragozása.

Singularis

            Nom.      caus-a                                              

            Acc.       caus-am

            Gen.       caus-ae

            Dat.        caus-ae

            Abl.        caus-a

 

Pluralis

            Nom.      caus-ae

            Acc.       caus-as

            Gen.       caus-arum

            Dat.        caus-is

            Abl.        caus-is

 

Van az I. declinatióban néhány hímnemű kivétel is. Ilyen a szövegben a papa, -ae, m. Ezek a szavak általában férfiak által űzött mesterséget, foglalkozást jelölnek, esetleg népnevek (Celta, -ae, m.) és ezért hímneműek. E szavak nemét alapvetően a jelentésük és nem a hangalakjuk befolyásolja. További példák:

poeta, -ae, m. – költő

agricola, -ae, m. – földműves

nauta, -ae, m. – hajós

 

            A II. declinatio az -o tövű hím- és semlegesnemű szavak ragozása. A névszói tövek bizonyos szempontból másképp viselkednek, mint az igeiek. Míg az igéknél a tő szinte mindig változatlan formában szerepel, és ehhez kapcsolódnak az egyéb toldalékok, a névszóknál a ragozás során a tő különféle hangtani változásokon megy keresztül. A II. declinatio első három alakjában pl. egyáltalán nem mutatkozik meg az -o tő.

(Ebbe a declinatióba csak néhány -us végű nőnemű főnév tartozik, pl. humus, -i, f. – föld, talaj. Van továbbá néhány -us végű, de semlegesnemű főnév is, ezekről előfordulásuk esetén beszélünk.)

A hímnemű szavak singularis nominativusa -us-ra vagy ritkábban -er-re végződik. A semlegesek pedig szinte mindig -um-ra. A hím- és semlegesnemű szavak ragozása alapvetően megegyezik, csak a semlegesneműek ragozásának általános (tehát nem csak a II. declinatióra érvényes) alapszabályát kell figyelembe vennünk:

Minden semlegesnemű főnévnek és melléknévnek (valamint a legtöbb névmásnak és számnévnek) a nominativusa és az accusativusa megegyezik egymással, s ezek a pluralisban mindig -a-ra végződnek.

           

populus, -i, m. – nép                                      oppidum, -i, n. – város

            hímnem

Singularis

            Nom.       popul-us

            Acc.        popul-um

            Gen.        popul-i

            Dat.         popul-o

            Abl.         popul-o

Pluralis

            Nom.      popul-i

            Acc.       popul-os

            Gen.       popul-orum

            Dat.       popul-is

            Abl.        popul-is

            semlegesnem

Singularis

            Nom.       oppid-um

            Acc.        oppid-um

            Gen.        oppid-i

            Dat.         oppid-o

            Abl.         oppid-o

Pluralis

            Nom.      oppid-a

            Acc.       oppid-a

            Gen.       oppid-orum

            Dat.       oppid-is

            Abl.        oppid-is

 

A III. declinatio:

            A III. declinatio különböző tőtípusú névszók ragozása. Singularis nominativusuk egészen eltérő lehet. Egyaránt vannak benne hím-, nő- és semlegesnemű szavak, tehát a III. declinatio esetében különösen fontos, hogy a szavak teljes szótári alakját pontosan tanuljuk meg. A szótári alakkal ezúttal vigyázni kell, ti. a szótárak a genitivusi alakot csak attól a betűtől kezdve adják meg, ahonnét a szó gyöke változik vagy változhat: hom|o, -inis, m. értendő: homo, hominis ...; cap|ut, -itis, n. értendő: caput, capitis ...; uxor, -oris, f. értendő: ux|or, uxoris ... Ez utóbbi esetben történhetne hangtani változás, de nem következik be, ezt is jelezni kell, ezért -oris a genitivus. A szótári alakból az is kiderül, mi lesz az a szógyök, amihez a ragokat tesszük. Ha a genitivus -is ragját levágjuk, megkapjuk a ragozandó részt: caput, capit|is: capit- lesz a változatlan része minden ragozott alaknak; homo, homin|is: homin-; uxor, uxor|is: uxor- fog szerepelni minden rag előtt.

Találhatók benne mássalhangzós tövű és -i tövű szavak, ezek különbségeivel majd a következő olvasmányok egyikében ismerkedünk meg.


 Mássalhangzós tövű pl. a dux, ducis, m.

Sing.

 

Nom.    dux

Acc.    duc-em

Gen.    duc-is

Dat.    duc-i

Abl.    duc-e

Plur.

 

Nom    duc-es

Acc.    duc-es

Gen.    duc-um

Dat.    duc-ibus

Abl.    duc-ibusA főnév és a melléknév egyeztetése

Olvasmányunkban az egyik leggyakoribb melléknévfajta, az ún. három végződésű melléknév fordult elő: pl. sanctus 3. A szótárban található 3-as szám azt jelöli, hogy 3 végű melléknévvel van dolgunk, azaz a melléknévnek külön végződése van mind a három grammatikai nemben: sanctus (m.), sancta (f.), sanctum (n.). Minden melléknévnek, amelynek a szótárban megadott hímnemű alakja -us-ra végződik és utána egy hármas található, nőneme -a, semlegese pedig -um. A nőnemet (-a) az I. declinatióban, a hím- (-us) és semlegesnemet (-um) a II. declinatióban ragozzuk. Ritkábban előfordulnak olyan melléknevek is, melyeknek hímneme -er végződést mutat: ezek az -er, -a, -um végű melléknevek. Ragjaikat tekintve nem térnek el az -us, -a, -um végűekétől. A különbség abban áll, hogy az -er végűek esetében a ragokat az -r után tesszük, s nem a szó eredeti végződését változtatjuk meg. Így ragozzuk pl. a niger, nigra, nigrum (fekete, sötét) melléknevet. Nemcsak a melléknevek, hanem a főnevek között is vannak olyanok, amelyek -er végűek. Akár főnévről, akár melléknévről van szó, csak arra kell vigyázni, hogy az -er végződésben lévő e kieshet. Ha kiesik, singularis accusativustól kezdve hiányzik a ragozásból. Hogy ez az e kiesik-e vagy sem, azt a szótári alak világosan megmutatja. Főnevek esetében a genitivusból, mellékneveknél pedig a nőnemű és semlegesnemű alakból fog hiányozni ez a magánhangzó. Ragozásukat lásd alább a noster példáján, főnevekre vonatkozóan pedig a következő olvasmány után.

            A jelzőt egyeztetjük a jelzett szóval nemben, számban, esetben. Nem a declinatiók egyeznek, hanem a nemek, tehát gyakran a jelző és a jelzett szó eltérő declinatióban ragozódik. A papa szó maga az I. declinatióban ragozódik, de hímnemű, ezért csak hímnemű, tehát II. declinatiós jelzőt vehet maga mellé.

 

populus Romanus

populum Romanum

populi Romani

populo Romano

populo Romano

populi Romani

populos Romanos

populorum Romanorum

populis Romanis

populis Romanis

dux Polonus

ducem Polonum
ducis Poloni
duci Polono
duce Polono

duces Poloni
duces Polonos
ducum Polonorum
ducibus Polonis
ducibus Polonis

papa Romanus

papam Romanum

papae Romani

papae Romano

papa Romano

papae Romani

papas Romanos

paparum Romanorum

papis Romanis

papis Romanis

 

 

A praesens perfectum többnyire egyszeriséget, befejezettséget kifejező igeidő, ezt az aspektusát nevezzük latinul praesens perfectum historicumnak (vagy ritkábban a múltban lezajlott, de a jelenben is érvényes állapotot eredményező cselekvést jelöl, ennek neve praesens perfectum logicum). Magyarra múlt idővel fordítjuk.

Képzése: perfectum tő + személyragok

A perfectum tövet minden coniugatióban az ige harmadik szótári alakjából kapjuk meg. Ez az alak mindig i-re végződik, ha ezt eltávolítjuk, máris előttünk áll a perfectum tő.

A praesens perfectumnak sajátos személyragjai vannak:

                                   -i

                                   -isti

                                   -it

                                   -imus

                                   -istis

                                   -erunt (-ere)

A praesens perfectum – és általában a perfectumok – képzésében nincs eltérés a négy coniugatio között.

I.

II.

III.

IV.

nominav-i

admonu-i

mis-i

ven-i

nominav-isti

admonu-isti

mis-isti

ven-isti

nominav-it

admonu-it

mis-it

ven-it

nominav-imus

admonu-imu-s

mis-imus

ven-imus

nominav-istis

admonu-istis

mis-istis

ven-istis

nominav-erunt vagy nominav-ere

admonu-erunt vagy  admonu-ere

mis-erunt vagy

mis -ere

ven-erunt vagy

 ven-ere

Megjegyzés: a plur. 3. személy kétféle ragja között jelentésbeli eltérés nincs.

 

A volo velle volui – "akarni" ige ragozása presens imperfectumban rendhagyó, de a praesens perfectum képzése szabályos: volui, voluisti, voluit, voluimus, voluistis, voluerunt. a kijelentő mód (indicativus) többi imperfectuma a III. coniugatio szerint alakul.

 

A praepositiók

Bizonyos határozós viszonyok kifejezésére a latinban praepositiók szolgálnak (mint a magyarban a ragok és névutók). A praepositiókat három csoportra oszthatjuk. Vannak csak accusativusszal állók (pl. ad, per), csak ablativusszal állók (pl. ex), és olyanok is, amelyek mindkettővel állhatnak. Ez utóbbi típusnál a két eset között jelentésbeli különbség van: accusativusszal hová?, ablativusszal hol? kérdésre felel az így kapott határozó. Pl. in Pannoniam – Pannoniába, in Pannonia – Pannoniában.

 

Állítmány a latin mondatban

A latin mondatnak mindig igei állítmánya van. A latin – szemben a magyarral – nem ismeri a névszói állítmányt, a létigének szerepelnie kell a mondatban. (Természetesen előfordul – és nem csak a létigével, hanem bizonyos összetett igealakokkal is –, hogy látszólag nem szerepel a szövegben ez az ige, de analogikus alapon odaértendő.) A névszói állítmány csak jelen időben okozhat gondot, hiszen múlt és jövő időben a magyar is összetett állítmánnyal él (pl. "a provincia nagy volt; a provincia nagy lesz").

Provincia magna est. — A provincia nagy.

Pannonia provincia est. — Pannonia egy provincia.

Provincia nostra est. — A provincia a miénk.

Ilyenkor a latinban állítmánykiegészítő névszóról beszélünk, ami lehet melléknév (1. példa), főnév (2. példa), névmás (3. példa: birtokos névmás), sőt bizonyos szerkezetek is, erre később látunk példát.


Esettan

Stephanus Astricum episcopum Romam misit. - A városok és kisebb szigetek nevei, ha "hová?" kérdésre válaszolnak, praepositio nélküli accusativusba kerülnek. Ez az ún. accusativus loci. Tehát példamondatunkban Romam = Rómába.

 

 

Feladatok

 

1. Változtassa meg az alábbi igék számát (tegye egyesből többesbe, vagy fordítva), úgy, hogy a személy közben változatlan marad!

misi.................., petivisti................., nominavere......................, voluimus........................, admonuistis.................., venerunt.................., misit.....................

 

2. Ragozza végig a következő jelzős szerkezeteket!

a. populus Romanus, corona nostra, oppidum Polonum, causa sancta

b. papa Romanus, nauta Graecus (Graecus 3 = görög)

 

3. Tegye a jelzős kifejezéseket pluralisba!

coronam sanctam ............................, oppidum Polonum ............................., ..................................., causae regiae........................, ............................. papae Romano.................................

 

4. Tegye a jelzős kifejezéseket singularisba!

duces Poloni..............................., causarum regiarum ............................, coronis sanctis..................................., ..................................., successores apostolicos .......................................

 

5. Változtassa meg a következő mondatokat! Az egyes számban állókat tegye többesbe, vagy fordítva!

Pl. Papa coronam misit. Papae coronas miserunt.

1. Dux Polonus episcopum petivit. 2. Romani in provincias venerunt. 3. Nuntius papam admonuit. 4. Episcopi successores voluerunt.