Keresés

12. oldal

Catullus 57 tavaszán csatlakozik egy propraetorként Bithynia provinciába induló politikus barátja, L. Memmius kíséretéhez. Útközben felkeresi Kis-Ázsiában nemrégiben meghalt fivérének sírját. A végső búcsú emléke ez a vers.

 

Multas per gentes et multa per aequora vectus

    advenio has miseras, frater, ad inferias,

ut te postremo donarem munere mortis,

    et mutum – nequiquam – alloquerer cinerem,

quandoquidem fortuna mihi tete abstulit ipsum,

    heu, miser indigne frater adempte mihi!

Nunc tamen interea haec, prisco quae more parentum

    tradita sunt tristes munera ad inferias,

Accipe fraterno multum manantia fletu

    atque in perpetuum, frater, ave atque vale!

                                                                       (101.)


Szavak

adimo 3 -emi em(p)tum – elvesz, elragad, elrabol, megfoszt; akitől elvesz/akit megfoszt: dativus

advenio 4 -veni -ventum – odajön, megérkezik, eljön

aequinoctialis 2 – napéjegyenlőségi

aestuosus 3 – forró, izzó, heves

ager, agri, m. – (szántó)föld

alloquor 3 -locutus sum – megszólít, biztat, vigasztal, beszél vkihez

an – vajon ....?, -e? utrum és an gyakran együtt járnak, eldöntendő kérdés két tagját vezetik be

ater atra atrum – sötét, fekete; vészthozó

aufero auferre abstuli ablatum – elvisz, elragad, elrabol

aura, -ae, f. – fuvallat, légáramlat, szellő

ave – üdvözlégy! Isten hozott! élj boldogul!

aveo 2 – áhítozik vmire, sóvárog vmi után; amire, ami után: infinitivus

cinis, -eris, m. – hamu, por

coetus, -us, m. – gyűlés, gyülekezet, társaság

dono 1 – ad, adományoz, (oda)ajándékoz

dulcis 2 – édes, kellemes, kedves

egelidus 3 – langyos

fletus, -us, m. – sírás, zokogás, könnyár, könnyek; fraterno ... fletu – okhatározó

fraternus 3 – testvéri

heu – jaj!

indignus 3 – méltatlan, érdemtelen, gyalázatos, felháborító

inferiae, -arum, f. – halotti áldozat

laetus 3 – víg, jókedvű, örvendező; amiért, ami miatt: ablativus

linquo 3 liqui – hátrahagy, otthagy; linquantur – felszólító értelmű főmondati coniunctivus

mano 1 – tárgyatlan: folyik, csurog, csepeg; tárgyas: csepegtet, hullat

munus, -eris, n. – ajándék, áldozati ajándék; kötelesség, feladat

Nicaea, -ae, f. – Nikaia, város Bithyniában

pes, pedis, m. – láb

praetrepido 1 – nagyon siet

proficiscor 3 -fectus sum – útra kel, elindul, elutazik; ahonnan: a, ab + abl.

quandoquidem – minthogy, mivelhogy

refero referre rettuli relatum – visszavisz, visszahoz

reporto 1 – visszavisz, visszahoz

silesco 3 silui – elnémul, elhallgat

simul – egyszerre, egyszersmind

studeo 2 studui – törekszik; amire: infinitivus

tepor, -oris, m. – langyosság, (mérsékelt) meleg

tete – a tu személyes névmás -te nyomatékosító partikulával ellátott accusativusa

trado 3 -didi -ditum – átad, hagyományoz

tristis 2 – szomorú

uber (uberis) – termékeny, jól termő, bőséges, bővelkedő

ut ... donarem ... et ... alloquerer – célhatározói alárendelő mellékmondatok, ezért a coniunctivusokat fordítsa magyarra felszólító móddal!

utrum – vajon ...? -e? utrum és an gyakran együtt járnak, eldöntendő kérdés két tagját vezetik be

vagor 1 – kóborol, barangol, csatangol

vale/valete – Isten veled/veletek! élj(etek) boldogul!

varius 3 – változatos, sokféle, különböző, eltérő

vigesco 3 – felfrissül, megélénkül

volo 1 – repül, siet, rohan; volemus – felszólító értelmű főmondati coniunctivus

Zephyrus, -i, m. – nyugati szélNyelvtan

A következő szavak határozatlan névmások (alakjuk szerint közel állnak a melléknevekhez), de ragozásukban névmási genitivust (-ius) és dativust (-i) alkalmaznak.

alius alia, aliud                                                 más

alter, altera, alterum                                         a másik (kettő közül)

uter, utra, utrum                                               az egyik (a kettő közül)

uterque, utraque, utrumque                              mindkettő

neuter, neutra, neutrum                        egyik sem (a kettő közül)

ullus, ulla, ullum                                               valamely

nullus, nulla, nullum                                          egy sem

solus, sola, solum                                            egyedüli

totus, tota, totum                                             egész

 

ne quis malus invidere possit – a ne és a si kötőszavak után az aliquis, aliqua, aliquid (valaki, valami) határozatlan névmást ebben a formában nem használjuk, a jelentést módosító ali- partikula elmarad: ne quis – nehogy valaki; ne quid – nehogy valami; si quis – ha valaki; si quid – ha valami.

 

A függő kérdés

Ha egy kérdő mondat valamely másik mondat alanyát vagy tárgyát fejti ki teljes mondat formájában, kérdő alanyi vagy kérdő tárgyi alárendelő mellékmondatról beszélünk. Pl.:

Mit csinálsz? – Ez egyenes kérdés. — Tudom, hogy mit csinálsz. (Mit tudok? Azt, hogy mit csinálsz.) – Ez már kérdő tárgyi alárendelő mellékmondat

Mit csinálsz? – Ez egyenes kérdés. — Köztudott, hogy mit csinálsz. (Mi köztudott? Az, hogy mit csinálsz.) – Ez már kérdő alanyi alárendelő mellékmondat.

Ezt az alárendelő mondatfajtát rövidebb nevén függő kérdésnek is nevezzük.

A kötőszó kérdő névmás (Pl. quis?, quid? – kicsoda? micsoda? melyik?; qualis 2 ? – milyen?; qui?, quae?, quod? – milyen? miféle?; quantus 3 ? – mekkora? milyen nagy?; ubi? – hol?; quot? – hány? mennyi?) vagy kérdőszó (num, utrum, an, -ne – vajon? ...-e?; quare, cur – miért?). A kérdőnévmásokkal óvatosnak kell lennünk, mert túlnyomó többségük egyben vonatkozó névmás is. A függő kérdés állítmánya mindig coniunctivusban van, de magyarra kijelentő móddal fordítjuk. Azt azonban, hogy éppen melyik coniunctivus áll a mellékmondatban, egy külön szabályrendszer, a consecutio temporum szabja meg.

 

A consecutio temporum

Consecutio temporum annyit jelent magyarul, hogy "az idők egymást követése". E kifejezés pedig arra vonatkozik, hogy amennyiben az alárendelő mellékmondatban coniunctivus áll, annak ideje a főmondatéhoz igazodik, állapota pedig a főmondati cselekvéshez viszonyítva megmondja, milyen időviszonyban áll a főmondattal: azzal egyidejű, ahhoz képest előidejű vagy utóidejű. Leegyszerűsítve azt mondhatnánk, hogy ha a főmondatban jelen vagy jelennek megfelelő idő van, akkor a mellékmondati állítmány is jelen időben, azaz praesensben lesz, csak éppen coniunctivusban. Ha pedig a főmondatban múlt idő van, akkor múlt idő, azaz praeteritum lesz a mellékmondatban is, de coniunctivusban. A consecutio temporum szempontjából a főmondatban jelennek számít: praesens imperfectum, futurum imperfectum, futurum perfectum, imperativus. A főmondatban előforduló múlt idők: praesens perfectum, praeteritum imperfectum, praeteritum perfectum.

A mellékmondati igealak állapota egyidejűség esetén imperfectum, előidejűségnél perfectum, utóidejűségnél pedig instans. Ez utóbbit a cselekvő körülírt igeragozással, a coniugatio periphrastica aktív alakjaival fejezzük ki. Esetünkben azonban a körülírt igeragozásnak csak két meghatározott alakja jöhet számításba, amint azt lentebb látni fogjuk. (Coniunctivus praesens imperfectum, illetve praeteritum imperfectum.)

Összefoglalva a fentieket:

                                                           mellékmondatban

 

                                               . Nescio, quid facturus sim.

 

3. Alkosson összetett mondatot! Tegye függővé az első mondattól a másodikat! Pl. Cicero videt: quid fecit Verres. Cicero videt, quid Verres fecerit.

1. Laocoon cives quaesivit: quid est haec insania. 2. Catullus nescit: ubi erat Lesbia. 3. Catullus non vult scire: utrum Caesar bonus est. 4. Romani nesciverunt: quid hostes facient.

 

4. Egyeztesse a ragozott főnevekkel a zárójelben szereplő szavakat!

seni (unus) ........................, urbis (totus) ........................, imperatori (solus) ........................, luce (nullus) ........................, viros (alius) ........................

 

5. Tegye az egyes számban szereplő kifejezéseket többesbe, vagy fordítva!

senum severiorum ........................, noctis perpetuae ........................, quis malus ........................, basium dulce ........................, ........................, exercitus omnes ........................, ........................, diei longae ........................, ........................

 

6. Mi az ellentétpárja?

bellum – ............................                 vetus – ............................

longus 3 – .............................             nascor – ............................

nox – ..................................... amare – ............................

minor – .................................. dominus – ............................

albus – ..................................             minus – ............................

 

7. Fordítsa latinra!

1. Catullus nem tudja, mit csinál Lesbia. 2. Tudom, ki alapította Rómát. 3. Ki tudja, mit fog Caesar csinálni. 4. Catullus azt kérdezi, vajon mi lehet édesebb a szerelemnél. 5. Ha majd sok csókot váltottak, nem fogják tudni, hol vannak.