Keresés

10. olvasmány

 

 

De morte Chabriae

 

Oppugnabant Athenienses Chium. Erat in classe Chabrias privatus, sed omnes, qui in magistratu erant, auctoritate anteibat. Quae res ei maturavit mortem. Nam dum primus studet portum intrare, ipse sibi perniciei fuit: cum enim eo penetravisset, ceterae naves non sunt secutae. Cum circumfusus hostium concursu fortissime pugnaret, navis eius rostro percussa coepit sidere. Hinc cum refugere posset, si se in mare deiecisset, perire maluit, quam navem relinquere. Ceteri nando in tutum pervenerunt, at ille, honestam mortem turpi vitae praestare existimans, comminus pugnans telis hostium interfectus est.
Szavak:

 

 

 

Athēniēnsis 2 – athéni

auctoritās, -ātis (f) – tekintély

cēterus 3 – a többi; főnévként: cēterī – a többiek

Chabriās, -ae (m) – Chabrias (athéni hadvezér)

Chīus, -ī (f) – Chios (sziget)

circumfundō 3, -fūdī, -fūsum – körülvesz

classis, -is (f) – hajóhad, flotta

concursus, -ūs (m) – csődület

cum – amikor (+ Ind./Coni.); miután (+ Perf.); míg (+ Coni.impf.); jóllehet (+ Coni.)

dēiciō 3, -iēcī, -iectum – ledob, levet

dum – miközben (+ Praes. impf. ind.)

– oda

exīstimō 1, -āvī, -ātum – vél, gondol, értékel

fortis 2 – bátor; fortissimē – igen bátran

hinc – innen

honēstus 3 – tisztességes, becsületes

intrō 1, -āvī, -ātum – behatol (ahová: Acc.)

magistrātus, -ūs (m) – hivatal, tisztség

mālō, mālle, māluī – inkább akar, jobban szeretne

mātūrō 1, -āvī, -ātum – siettet, meggyorsít

 

nam – ugyanis

nāvis, -is (f) – hajó

nō, nāre, nāvī – úszik; nandō – úszva

penetrō 1, -āvī, -ātum – behatol, bejut

percutiō 3, -cussī, -cussum – megüt, megráz, meglékel

pereō, -īre, -īvī /-iī, -ītum – elpusztul, odavész

perniciēs, -ēī (f) – pusztulás, vki veszte

perveniō 4, -vēnī, -ventum – eljut, elérkezik

portus, -ūs (m) – kikötő

prīmus 3 – első

praestō 1, -stitī, -stitum – teljesít; előbbrevaló, jobb (aminél: Dat.)

prīvātus 3 – magán-; főnévként: prīvātus, -ī (m) – magánember

refugiō 3, -fūgī – elmenekül

rostrum, -ī (n) – hajóorr

sequor 3, secūtus sum – követ

sīdō 3 sēdī, sessum – süllyed

studeō 2, studuī – igyekszik

turpis 2 – gyalázatos, rút

tūtum, -ī (n) – biztos hely, biztonság

 

A klasszikus római költészet 2.

1.1. Vergilius

1.2. Vergilius és az európai művelődés

2.1. Ovidius

2.2. Ovidius és az európai művelődés


Nyelvtan

A coniunctivus az indicativus (kijelentő mód) mellett a másik olyan igemód a latinban, amely minden személyre kiterjedő ragozási rendszerrel rendelkezik. (Mint láttuk, a harmadik igemódnak, az imperativusnak csak két alakja van: egyes és többes második személy.) A coniunctivus jelentésével kapcsolatban meg kell különböztetnünk főmondati (önálló) és mellékmondati (viszonyított) használatát. A főmondatban – többek között – kifejezhet feltételességet, felszólítást és óhajtást.

            Az önállóan, főmondatban vagy mellérendelő mondatban használt coniunctivus igen gyakran felszólítást vagy óhajt fejez ki (praesensek) vagy irreális, meg nem valósult, illetve meg nem valósítható feltételt, óhajt (praeteritumok) jelent, tehát a magyar mondat állítmánya többnyire felszólító vagy feltételes módban áll. Több nehézséget okoz ennél a coniunctivus mellékmondati (viszonyított) használata. Természetesen a latin nyelvben sem áll minden alárendelő mellékmondat állítmánya coniunctivusban. Bizonyos alárendelő mellékmondatok állítmánya indicativusban áll, másoké pedig mindig coniunctivusban, s vannak olyan mellékmondattípusok is, amelyek állítmánya állhat coniunctivusban is és indicativusban is. A mellékmondatokban szereplő coniunctivusokat csak akkor tudjuk helyesen fordítani, ha felismerjük, hogy milyen fajta mellékmondattal van dolgunk, s tudjuk azt is, melyik mondattípusban tér el az igemód használata a magyartól. A mellékmondatok coniunctivusi állítmányát tehát nem mindig fordíthatjuk magyarra feltételes vagy felszólító móddal. Vannak olyan latin mellékmondatok, melyeknek coniunctivusi állítmányát csak kijelentő móddal fordíthatjuk.

            A coniunctivusban nincs futurum, csak két igeidő létezik: praesens és praeteritum. Képzésük:

praesens imperfectumban az imperfectum tő és a személyrag (aktív vagy passzív) közé -a módjel kerül. Az 1. coniugatio igéinél nem találunk külön módjelet, a coniunctivust a tőhang változása jelzi: -a-ból -e- lesz. A coniunctivusban az aktív egyes szám első személy ragja mindig -m.

nominem

nomines

nominet

nominemus

nominetis

nominent

nominer

nomineris

nominetur

nominemur

nominemini

nominentur

habeam

habeas

habeat

habeamus

habeatis

habeant

habear

habearis

habeatur

habeamur

habeamini

habeantur

dicam

dicas

dicat

dicamus

dicatis

dicant

dicar

dicaris

dicatur

dicamur

dicamini

dicantur

operiam

operias

operiat

operiamus

operiatis

operiant

operiar

operiaris

operiatur

operiamur

operiamini

operiantur

Megjegyzés: itt is, és a továbbiakban is a capio 3 ragozása mint a dico 3 igéé, csak vigyázni kell az imperfectum tőre.

 

A létige coniunctivus praesens imperfectuma: sim, sis, sit, simus, sitis, sint.

 

A praeteritum imperfectum képzése

imperfectum tő + re módjel + személyrag. A -re módjel ugyanazt a hangtani változást idézi elő, mint az aktív infinitivus képzője: a III. coniugatióban -e kötőhang található előtte, illetve a rövid -i tőhangot -e-re változtatja.

nominarem

nominares

nominaret

nominaremus

nominaretis

nominarent

nominarer

nominareris

nominaretur

nominaremur

nominaremini

nominarentur

haberem

haberes

haberet

haberemus

haberetis

haberent

haberer

habereris

haberetur

haberemur

haberemini

haberentur

dicerem

diceres

diceret

diceremus

diceretis

dicerent

dicerer

dicereris

diceretur

diceremur

diceremini

dicerentur

operirem

operires

operiret

operiremus

operiretis

operirent

operirer

operireris

operiretur

operiremur

operiremini

operirentur

A létige coniunctivus praeteritum imperfectuma: essem, esses, esset, essemus, essetis, essent. (Úgy képezzük tehát, mintha az infinitivus imperfectushoz tennénk a személyragokat.)

 

A perfectum idők képzésében az indicativushoz hasonlóan itt is különbség mutatkozik az aktív és a passzív ragozás között: az aktív alakokat toldalékokkal, míg a passzívakat az indicativusban megismert módon a participium perfectum és a létige összetételével alkotjuk meg.

Az aktív coniunctivus praesens perfectum képzése mind a négy coniugatióban: perfectum tő + -erim               -erimus

                     -eris                 -eritis

                     -erit                 -erint

       I.                II.                 III.           IV.

nominaverim

nominaveris

nominaverit

nominaverimus

nominaveritis

nominaverint

habuerim

habueris

habuerit

habuerimus

habueritis

habuerint

dixerim

dixeris

dixerit

dixerimus

dixeritis

dixerint

operuerim

operueris

operuerit

operuerimus

operueritis

operuerint

(A toldalékok tehát az egyes szám első személytől eltekintve megegyeznek a futurum perfectum képzésében használatosakkal.)

 

A passzív coniunctivus praesens perfectumban a participium után a létige coniunctivus praesense kerül:

dictus 3 sim       dicti 3 simus

dictus 3 sis         dicti 3 sitis

dictus 3 sit         dicti 3 sint

 

A praeteritum perfectum képzése mind a négy coniugatio aktívumában:

perfectum tő + -issem

                      -isses

                      -isset

                      -issemus

                      -issetis

                      -issent

 

nominavissem

nominavisses

nominavisset

nominavissemus

nominavissetis

nominavissent

habuissem

habuisses

habuisset

habuissemus

habuissetis

habuissent

dixissem

dixisses

dixisset

dixissemus

dixissetis

dixissent

operuissem

operuisses

operuisset

operuissemus

operuissetis

operuissent

 

Passzívumban: nominatus3 essem, habitus3 essem, dictus3 essem, opertus3 essem etc. Pl.:

dictus3 essem               dicti3 essemus

dictus3 esses                dicti3 essetis

dictus3 esset                 dicti3 essent

 

A rendhagyó igék coniunctivusai.

possum posse potui (Passzívuma nincs)

praes. impf.

praet. impf.

praes. perf.

praet. perf.

possim

possis

possit

possimus

possitis

possint

possem

posses

posset

possemus

possetis

possent

potuerim

potueris

potuerit

potuerimus

potueritis

potuerint

potuissem

potuisses

potuisset

potuissemus

potuissetis

potuissent

 

(A possum ige ragozásáról egyébként azt kell tudni, hogy a létige ragozását követi. Így a possum ige indicativusának imperfectum alakjai megkaphatók, ha a létige s-szel kezdődő alakjai elé pos-, az e-vel kezdődők elé pedig pot- előtagot illesztünk - pl. pos-sum, pot-es, pot-est stb.)

 

volo velle volui (Passzívuma nincs)

praes. impf.

praet.impf.

praes. perf.

praet. perf.

velim

velis

velit

velimus

velitis

velint

vellem

velles

vellet

vellemus

velletis

vellent

voluerim

volueris

voluerit

voluerimus

volueritis

voluerint

voluissem

voluisses

voluisset

voluissemus

voluissetis

voluissent

 

nolo nolle nolui (Passzívuma nincs)

praes. impf.

praet.impf.

praes. perf.

praet. perf.

nolim

nolis

nolit

nolimus

nolitis

nolint

nollem

nolles

nollet

nollemus

nolletis

nollent

noluerim

nolueris

noluerit

noluerimus

nolueritis

noluerint

noluissem

noluisses

noluisset

noluissemus

noluissetis

noluissent

 

eo ire ivi itum (Passzívuma nincs)

praes. impf.

praet.impf.

praes. perf.

praet. perf.

eam     eamus

eas      eatis

eat      eant

irem      iremus

ires       iretis

iret        irent

iverim   iverimus

iveris     iveritis

iverit     iverint

ivissem ivissemus

ivisses  ivissetis

ivisset  ivissent

 

fio fieri factus sum 

praes. impf.

praet.impf.

praes. perf.

praet. perf.

fiam     fiamus

fias      fiatis

fiat       fiant

fierem   fieremus

fieres    fieretis

fieret     fierent

factus 3 sim  

factus 3 sis   

factus 3 sit    etc.

factus 3 essem

factus 3 esses 

factus 3 esset    etc.

 

fero ferre tuli latum

 

praes. impf.

praet. impf.

praes. perf. praet. perf.

act.

feram

feras

ferat

feramus

feratis

ferant

pass.

ferar

feraris

feratur

feramur

feramini

ferantur

act.

ferrem

ferres

ferret

ferremus

ferretis

ferrent

pass.

ferrer

ferreris

ferretur

ferremur

ferremini

ferrentur

act.

tulerim

tuleris

tulerit

etc.

 

 

pass.

latus 3 sim

latus 3 sis

latus 3 sit

etc.

 

 

act.

tulissem

tulisses

tulisset

etc.

 

 

pass.

latus 3 essem

latus 3 esses

latus 3 esset

etc.

 

 

  

A feltételes alárendelő mellékmondatok.

            A feltételes alárendelő mellékmondatban olyan körülmény fogalmazódik meg, melynek teljesülésétől függ a főmondat érvénye. Pl. Ha megcsináltad a házi feladatot, elmehetsz moziba. A főmondat (elmehetsz moziba) a mellékmondatban megfogalmazott feltételtől függ, hiszen csak akkor mehetsz moziba, ha végeztél a dolgoddal. Éppen ezért a latin nyelvben is erőteljes hatással van a mellékmondat a főmondatra, ennél a mondatfajtánál sokkal kisebb a főmondat önállósága, mint más mondattípusoknál. Három lehetséges esetet (casust) különböztetünk meg aszerint, hogy a főmondatnak, illetve a mellékmondatnak a valósághoz való viszonyát hogyan határozzuk meg.

Kötőszavai: si – ha; nisi – ha nem; si non – ha nem (ha egy szót tagad).

I. Casus realis. Tényt tartalmaz a főmondat is és a mellékmondat is. Ebben az esetben az indicativus bármely idejét használhatjuk mind a főmondatban, mind a mellékmondatban.

Pl. Si sic putas, erras. - Ha így gondolod, tévedsz. 

II. Casus potentialis. Lehetségesnek tartjuk a főmondat és a mellékmondat tartalmát, de bekövetkeztéről bizonyosat nem tudunk mondani. Ezt a lehetségességet a latin a coniunctivus praesenseivel fejezi ki, mégpedig rendszerint praes. impf.-ot használ a jelenre, praes. perf.-ot a múltra vonatkozóan (ehelyett előfordul a praet. impf. is!). A fordításnál használhatjuk a magyar feltételes módot jelen időben, de talán a keveredések elkerülése érdekében célravezetőbb a kijelentő mód mellett egy módosítószóval érzékeltetni a bizonytalanságot (talán, esetleg stb.).

Pl. Si velis me sequi, ducam te ad mare. - Ha hajlandó lennél követni engem, elvezetnélek a tengerhez.

III. Casus irrealis. A főmondat és a mellékmondat tartalma egyaránt lehetetlen, nem következhet(ett) be. Jelenre vonatkozóan praet. impf., múltra vonatkozóan praet. perf. áll mindkét tagmondatban. Ilyenkor a magyar feltételes mód jelen, illetve múlt idejével fordítjuk magyarra az állítmányokat.

Pl. Si milites nare scivissent, non perivissent. - Ha a katonák tudtak volna úszni, nem pusztultak volna el.

Van tulajdonképpen egy negyedik lehetőség is, ami az eddigiekhez képest nem új, hanem az előbbi három közül valamelyik kettőnek a keveredéséből jön létre. Ezt nevezzük casus mixtusnak (kevert esetnek).

Leggyakrabban realitas + potentialitas keveredése fordul elő: Memoria minuitur, nisi eam exerceas. – Az emlékezőtehetség (biztosan) meggyöngül, ha (esetleg) nem foglalkoztatjuk.


A cum historicum

A múltban lejátszódott események egymáshoz való viszonyát határozza meg. A vele kezdődő mellékmondat állítmánya mindig coniunctivus praeteritumban van. Annak az alárendelő mellékmondatnak a cselekvése, melyet ez a cum vezet be, kétféle időviszonyban lehet a főmondattal: vagy vele egyidejű, azzal egyszerre történik, vagy hozzá képest előidejű, előbb következett be. Ennek megfelelően egyidejűség esetén coniunctivus praet. impf. szerepel mellette (magyarul: mikor, miközben, mialatt), előidejűségnél pedig coniunctivus praet. perf. (magyarul: miután). Szövegünkben egyszerre látjuk illusztrálva mind a két lehetőséget:

Cum eo penetravisset ... - Miután oda behatolt ...

Cum circumfusus hostium concursu fortissime pugnaret ... – Miközben az ellenség összecsődülésétől körülvéve igen bátran küzdött...


Relatív mondatfűzés.

Néha előfordul, hogy egy mondat – hangsúlyozzuk, nem egyszerűen tagmondat, hanem a teljes mondat – vonatkozó névmással kezdődik. E jelenséggel az író arra akar stilisztikailag utalni, hogy szoros gondolati összefüggés van az előző mondat(ok) tartalmával. Ilyenkor a vonatkozó névmást mutató névmással kell magyarra fordítanunk.

Quae res ei maturavit mortem – Ez a dolog siettette a halálát.

 


Esettan:

Chabrias omnes auctoritate anteibat. – Chabrias mindenkit megelőzött tekintélyben.

A tekintethatározót (mire nézve? milyen szempontból?) kifejező puszta ablativust Abl. limitationisnak nevezzük. 

 

Feladatok

1. Húzza alá a coniunctivusban állókat!

videt, putet, intrat, agat, dices, moreretur, nasceris, maturavero, der

 

2. Tegye a megadott indicativusi alakokat coniunctivusba az idő, a szám, a személy megtartásával!

pares.................., putabat .................., coepisti.................., factus est.................., erat.................., anteponebantur .................., ceperam .................., es ..................

 

3. Tegye a megadott coniunctivusi alakokat indicativusba az idő, a szám és a személy megtartásával!

videas.................., venerit.................., ambularem.................., essem.................., lati sint.................., coepissent.................., posset.................., eat..................

 

4. Alkosson jelzős kifejezéseket az alábbi alárendelt szóösszetételekből, fordítsa is le őket! Pl. urbs, quae a Romulo condita est - urbs a Romulo condita = a Romulus által alapított város

a, Athenienses, qui Chium oppugnant ........................................,

b, res, quae mortem Chabriae maturat ........................................,

c, Chabrias, qui portum intrare studet ........................................,

d, classis, quam hostes circumfuderunt ........................................,

e, naves, quae nos sequuntur ........................................

 

5. Adja meg a következő jelzős kifejezések kért alakjait!

miles fortis – plur. gen. ........................................,

mors honesta – sing. dat. ........................................,

hostis pugnans – sing. abl. ........................................,

vita turpis – sing. gen. ........................................

 

6. Fordítsa latinra!

1. Alapítsunk egy új várost! 2. Ha tudnék, sétálnék. (de nem tudok) 3. Jobbnak tartom a tengert a kikötőnél. 4. A katonák nem látták, hogy a hajójuk elsüllyedt. 5. Az életed legyen tisztességes! 6. Ha nagyon bátran küzdöttetek volna, az összes ellenség elpusztult volna.