Keresés

4. olvasmány

 


De Regulo et angue


Regulus cum exercitu in Africam traiecit, ibique hostes in acie vicit. Sed tunc anguis immanis exercitum vexare coepit: multos dentibus corripuit aut caudae ictu elisit, alios halitu pestifero exanimavit. Nonnullis diebus post milites in beluam machinis impetum fecerunt, et saxis eam oppresserunt. Regulus rem tam incredibilem senatui nuntiavit.

 
Szavak:


 

 

aciēs, -ēī (f) – ütközet

Āfrica, -ae (f) – Afrika

alius, alia, aliud – más(ik)

anguis, -is (m) – kígyó

bēlua, -ae (f) – szörnyeteg, fenevad

cauda, -ae (f) – farok

coepī, coepisse, coeptum – kezd

corripiō 3, -ripuī, -reptum – megragad

dēns, dentis (m) – fog

diēs, diēī (m) – nap (24 óra), nappal

eam lásd: is, ea, id

ēlīdō 3, -līsī, -līsum – szétlapít

exanimō 1, -āvī, -ātum – megöl, elpusztít

exercitus, -ūs (m) – hadsereg

hālitus, -ūs (m) – lehelet, lélegzet

ibī – ott

ictus, -ūs (m) – ütés, csapás

immānis 2 – óriási, szörnyű nagy

impetus, -ūs (m) – roham, támadás; impetum facere in + Acc. – megtámadni vkit

 

incrēdibilis 2 – hihetetlen

is, ea, id – ez, az, ő

māchina, -ae (f) – ostromgép

mīles, -itis (m) – katona

nōnnūllus 3 – néhány

nūntiō 1, -āvī, -ātum – hírül ad, jelent

opprimō 3, -pressī, -pressum – legyűr

pestifer, -era, -erum – dögletes, fertőző

Rēgulus – Marcus Atilius Regulus (római hadvezér az I. pun háborúban)

rēs, reī (f) – dolog

saxum, -ī (n) – szikla, kő

senātus, -ūs (m) – szenátus (Róma államtanácsa)

tam – annyira, oly nagyon

trāiciō 3, -iēcī, -iectum – átkel

tunc – ekkor, akkor

vexō 1, -āvī, -ātum – zaklat

vincō 3, vīcī, victum – (le)győz

 

 


A római mitológia

1. 1. Mítosz és történelem, az őstörténeti hagyomány.

1. 2. A trójai eredet mondája, Aeneas

1. 3. Róma alapítása, Romulus és Remus, a szabin nők elrablása.

1. 4. A római királyok

1. 5. A királyság bukása: Tarquinius Superbus, Lucretia, Brutus.

1. 6. Virtus Romana: Horatius Cocles, Mucius Scaevola, Coriolanus

 

 

 

Nyelvtan:

A IV. declinatio az -u tövű szavak ragozása. Főként hímnemű szavak tartoznak ide, de elvétve akad közöttük nő- és semlegesnemű is. Az -us végűek hímneműek (esetleg nőneműek), az -u végűek pedig semlegesneműek.

 

hím- és nőneműek ragozása

exercitus, -us, m. – hadsereg

Singularis

            Nom.    exercitus

            Acc.     exercitum

            Gen.     exercitus

            Dat.      exercitui

            Abl.       exercitu

Pluralis

            Nom.     exercitus

            Acc.      exercitus

            Gen.      exercituum

            Dat.      exercitibus

            Abl.       exercitibus

semlegesneműek ragozása

cornu, -us, n. – szarv

Singularis

            Nom.    cornu

            Acc.     cornu

            Gen.     cornus

            Dat.      cornu

            Abl.       cornu

Pluralis

            Nom.     cornua

            Acc.      cornua

            Gen.      cornuum

            Dat.      cornibus

            Abl.       cornibus

 

Az V. declinatio. Főképpen nőnemű (kivétel a dies), -e tövű szavak tartoznak ide.

res, rei, f.

Singularis

            Nom.    res

            Acc.     rem

            Gen.     rei

            Dat.     rei

            Abl.      re

Pluralis

            Nom.    res

            Acc.     res

            Gen.     rerum

            Dat.     rebus

            Abl.      rebus


A latin névmások közül számosnak a ragozása az I. és a II. declinatiót követi; ettől mindig eltér azonban a sing. genitivus és dativus esetragja.

A sing. genitivus -ius, a sing. dativus -i esetragot kap. Ezt nevezzük névmási genitivusnak és névmási dativusnak.

Az is, ea, id névmás eredeti funkciója determinatív névmás (azaz a szövegben már megnevezett dolgokra vagy személyekre utal). Gyakran a személyes névmás eredetileg hiányzó harmadik személyét pótolja, jelentése ilyenkor: ő vagy (többes számban) ők.

Az is, ea, id névmás ragozása:

 


                masc.            fem.               neutr.             

S.nom.

acc.

gen.

dat.

abl.

is

eum

eius

ei

eo

ea

eam

eius

ei

ea

id

id

eius

ei

eo

Pl.nom.

acc.

gen.

dat.

abl.

ei/ii

eos

eorum

eis/iis

eis/iis

eae

eas

earum

eis/iis

eis/iis

ea

ea

eorum

eis/iis

eis/iis

 

(Az alakváltozatok nem hordoznak jelentéskülönbséget!)

 

Csak perfectumban létező igék

Az indoeurópai perfectum eredeti funkciója a cselekvés nyomán beállt állapot kifejezése. A latin perfectum ezt a funkciót csak részben őrizte meg. Ezt a fajta perfectumhasználatot nevezzük perfectum logicumnak. Pl. a nosco 3 novi notum (megismer) ige perfectum alakjai ilyen értelemben önállósultak: novi - "ismerek" (annak eredményeképp, hogy "megismertem") 

Van azonban néhány olyan ige, amelyek csak ebben a funkcióban léteznek, olyannyira, hogy az imperfectum alakjaik hiányoznak. Ilyen pl. a szövegünkben szereplő coepi, coepisse, coeptum (kezd), valamint az odi, odisse (gyűlöl) és a memini, meminisse (emlékszik). Ezeknél az igéknél a szótári alak első helyén a praes. perf. áll, a második helyen szokásos módon az infinitivus (ami formailag szintén perfectum), a harmadik helyen pedig a supinum, ha van.

Érdemes megjegyezni, hogy a csak perfectumban létező igék praesense kétféleképpen fordítható: vagy jelen időnek (pl. odi et amo - gyűlölök és szeretek), vagy a praesens perfectum szokásos fordítása szerint múlt időnek (pl. szövegünkben a coepit). Ezt mindig az adott szövegösszefüggés alapján lehet megállapítani.

 

 


Feladatok

 

1.Tegye az imperfectumban álló igealakokat perfectumba, a perfectumban állókat pedig imperfectumba (a szám és a személy változatlan marad)!

corripuerunt ..........................., facio ..........................., vexas ..........................., nuntiavistis ..........................., opprimimus ...........................

 

2. Párosítsa a ragozott főneveket a jelzőikkel!

cornua                        immanem

halitus                        incredibilibus

dierum                        magna

senatum                     multorum

machinam                   pestiferi

rebus                         nostrum

 

3. Változtassa meg a jelzős kifejezések számát!

ictus immanis ..........................., ..........................., anguibus pestiferis ..........................., ..........................., bellum incredibile ..........................., ..........................., rei magnae ..........................., ..........................., militum nostrorum ...........................

 

4. Tegye az is ea id névmás megfelelő ragozott alakjait a főnevek mellé!

dies ...., ...., ...., senatui ...., caudae ...., ...., ...., dente ...., hostes ...., ...., impetus ...., ...., ...., ....


5. Fordítsa latinra!

 

1. Szétlapítottam a dögletes kígyó farkát. 2. Azon a napon az ellenség legyőzte a mi hadseregeinket. 3. A katonák kövekkel támadtak a szenátusra, és sokakat megöltek.