Keresés

6. olvasmány

 

Excudent alii spirantia mollius aera
(credo equidem), vivos ducent de marmore vultus,
orabunt causas melius, caelique meatus
describent radio et surgentia sidera dicent:
tu regere imperio populos, Romane, memento
(hae tibi erunt artes), pacique imponere morem,
parcere subiectis et debellare superbos.

 (Verg. Aen. VI. 847-853.)
 

Szavak

aes, aeris (n) – érc, ércszobor, réz, bronz

alius, alia, aliud – más(ik)

ars, -tis (f) – mesterség, művészet  

caelum, -ī (n) – ég(bolt)  

causa, -ae (f) – ügy, ok  

crēdō 3, -didī, -ditum  – hisz, vél, gondol  

+ Abl. – praep. -ból, -ből, -ról, -ről  

dēbellō 1, -āvī, -ātum – legyőz, leküzd, leigáz  

dēscrībō 3, -scrīpsī, -scriptum – leír  

dūcō 3, dūxī, ductum – alakít, alkot, húz, von, vezet  

equidem – (én) valóban, csakugyan  

excūdō 3, -cūdī, -cūsum – kovácsol, készít, alkot

impōnō 3, -posuī, -positum – rátesz, ráhelyez, kiszab (amire: Dat.) 

marmor, -oris (n) – márvány  

meātus, -ūs (m) – pálya, út, járás

meminī, -isse – emlékezik, észben tart, imperat.: memento

melius (adv.) - jobban
mollis 2 – lágy, érzékeny, mollius - (adv.) finomabban

mōs, mōris (m) – törvény, szabály, erkölcs

ōrō 1 - képvisel

parcō 3, pepercī, parsūrus + Dat.– megkímél vkit

pāx, pācis (f) – béke  

radius, -iī (m) – rajzoló-, íróvessző  

regō 3, rēxī, rēctum – uralkodik, irányít, vezet  

sīdus, -eris n – csillagkép, csillag  

spīrō 1, -āvī, -ātum – lélegzik, él, spīrāns (-antis) - lélegző, élő, élethű 

subiciō 3, -iēcī, -iectum - alávet, leigáz, subiectus 3 – alázatos, megalázkodó, alávetett  

superbus 3 - gőgös, büszke

surgō 3, surrēxī, surrēctum – fölkel, fölemelkedik  

vīvus 3 – élő, élethű  

vultus, -ūs (m) – arcvonás, arc

 


Nyelvtan

A jövő idő (futurum)

A futurum imperfectum képzése eltérő az I–II. és a III–IV. coniugatióban:

 

I–II. coniugatio:

        imperfectum tő +

 

-bo

-bis

-bit

 

-bimus

-bitis

-bunt

        III–IV. coniugatio:

            imperfectum tő +

 

-am

-es

-et

 

-emus

-etis

-ent

A futurum személyragjait ebben az alakban célszerű megtanulni, de fontos tudnunk, hogy ezek a toldalékok időjelet, kötőhangot (csak az I–II. coniugatióban) és személyragokat egyesítenek magukban:

b-o

b-i-s

b-i-t stb.

a-m

e-s

e-t stb.

 

I.

roga-bo

roga-bis

roga-bit

 

roga-bimus

roga-bitis

roga-bunt

II.

habe-bo

habe-bis

habe-bit

 

habe-bimus

habe-bitis

habe-bunt

III.

cad-am              capi-am

cad-es               capi-es

cad-et                capi-et

 

cad-emus           capi-emus

cad-etis              capi-etis

cad-ent               capi-ent

IV.

veni-am

veni-es

veni-et

 

veni-emus

veni-etis

veni-ent

 

Magyarra jövő idővel fordítjuk.

 

A létige futurum imperfectuma: ero, eris, erit, erimus, eritis, erunt.

A possum igéé: potero, poteris stb.

Az eo igéé: ibo, ibis, ibit, ibimus, ibitis, ibunt.

A volo igéé: volam, voles, volet, volemus, voletis, volent. (Mintha III. coniugatiós lenne, vö. a praeteritum imperfectumnál elmondottakkal!)

A fero igéé: feram, feres stb.


A futurum perfectum

A futurum perfectum a praeteritum perfectumhoz hasonlóan nem önálló igeidő. Futurum perfectumot csak futurum imperfectum mellett, ahhoz viszonyítva használunk. Ez az igeidő azt fejezi ki, hogy a jövőben valami előbb be fog következni, és csak azután kerül sor a másik (futurum imperfectumban kifejezett) cselekvésre. Bár befejezett jövő idő nincs a magyar nyelvben, a latin fut. perf. használatát érzékeltető nyelvi szituációt könnyen elképzelhetünk: "Ha majd megcsináltad a leckédet, lemehetsz a játszótérre." Az első, időhatározói tagmondat a majd szó miatt kétségtelenül jövő idejű, mégis múlt idejű ragozott igét találunk benne. Ebben az esetben a múlt idő nem valódi időt jelöl, hanem a befejezettséget, a perfektivitást érzékelteti: az első cselekvésnek le kell zárulnia ahhoz, hogy a második bekövetkezhessék. Magyarra körülírt előidejűséggel adhatjuk vissza: "majd" + múlt idő.

 

 

Képzése egységes mind a 4 coniugatióban:

Perfectum tő +   -ero               -erimus

                         -eris               -eritis

                         -erit               -erint

 

 

I.

rogav-ero

rogav-eris

rogav-erit

 

rogav-erimus

rogav-eritis

rogav-erint

II.

habu-ero

habu-eris

habu-erit

 

habu-erimus

habu-eritis

habu-erint

III.

cecid-ero

cecid-eris

cecid-erit

 

cecid-erimus

cecid-eritis

cecid-erint

IV.

ven-ero

ven-eris

ven-erit

 

ven-erimus

ven-eritis

ven-erint

A toldalék alakjai tehát (mint a praeteritum perfectum esetében) formailag (látszólag) megegyeznek a létige imperfectum alakjaival. Jól jegyezzük meg az egyetlen különbséget: a létige többes szám 3. személyű alakja erunt, a toldaléké pedig -erint. A létige futurum perfectuma: fuero, fueris, fuerit, fuerimus, fueritis, fuerint.

A többi rendhagyó ige is szabályosan viselkedik (volo: voluero, volueris, voluerit, voluerimus, volueritis, voluerint; eo: ivero, iveris, iverit, iverimus, iveritis, iverint).


A participiumok melléknévi igenevek. Maga a név a pars, -tis f. (rész) főnév és a capio 3 cepi, captum (vesz, fog) ige összetételeként jött létre. Megalkotói azt próbálták vele kifejezni, hogy ez a szófaj mind az igei, mind a névszói sajátosságokból részesül. Igei tulajdonsága, hogy lehet cselekvő vagy szenvedő, valamint, hogy "actióval" rendelkezik, lehet tehát folyamatos (imperfectum), befejezett (perfectum) és beálló (instans). A participium azonban nem fejezhet ki időt, nem beszélhetünk "jelen idejű" vagy "múlt idejű" melléknévi igenevekről. (Bár néhány modern idegen nyelv nyelvtanában meghonosodott ez az alapjában véve pontatlan kifejezés.) Igei jellemzője az is, hogy tárgyat (csak ha cselekvő és tárgyas az ige) vagy határozót vehet maga mellé. A participium a latin mondatban legtöbbször a jelző szerepét tölti be. Vannak esetei, egyes és többes száma; mindig egyeztetjük nemben, számban, esetben azzal a szóval, amelyiknek jelzőjeként áll. A declinatiók rendszerében ragozzuk őket. Ez névszói tulajdonságuk.

            Lényegében a magyar nyelv participiális rendszere is hasonlít ehhez. Beszélünk ugyanis folyamatos, befejezett és beálló melléknévi igenévről, pl. tanuló, megtanult, tanulandó. A tanuló és a megtanult melléknévi igenevek között nyelvünkben sem csupán annyi a különbség, hogy az egyik folyamatos, a másik pedig befejezett. A "tanuló" (pl. diák) cselekvő, míg a "megtanult" (pl. tananyag) szenvedő jelentésű.

            A latin nyelvben ezek alapján 6 participium létének elvi lehetősége adott. Hiányzik azonban az imperfectum passivi és a perfectum activi, így összesen csak 4 alak létezik valójában. Ezek közül egyelőre csak az imperfectum, illetve perfectum participiumot tanuljuk.

 

 

                                                   activum             passivum

                     imperfectum

impf. tő +

 –(e)ns

                         perfectum

 

    

supinum tő +

   –us3

   instans

   

 

A participium imperfectum képzése:

imperfectum tő +  I–II. coniugatio -ns 

                          III–IV. coniugatio -ens

Az így nyert participium egyvégű, tehát mindhárom nemhez tartozó szavak jelzőjeként ugyanazt az alakot veszi fel. A III. declinatio erős -i tövű szavainak mintájára ragozzuk, genitivusa -(e)ntis.

A participium perfectum képzése:

Ennek a participiumnak a képzéséhez a supinum tőre van szükség. Ezt a tövet a 4. szótári alakból képezhetjük, ha elhagyjuk belőle az -um végződést. A supinum tőhöz a participium perfectumban -us3 (-us, -a, -um) képzőt tesszük. Ha egy ige 4. szótári alakja -urus-ra végződik (pl. sto 1, steti, staturus; vivo 3 vixi, victurus; ardeo 2, arsi, arsurus; sum, esse, fui, futurus), abból nem képezhető part. perf.

 

Jelentés, fordítás:

 

 

part.impf.act.

part.perf. pass.

debello 1

debellans (-antis) = legyőző, aki v. ami legyőz

debellatus 3 = legyőzött, akit v. amit legyőztek

habeo 2

-ui -itum

habens (-entis) = birtokoló, aki v. ami birtokol

habitus 3 = birtokolt, akit v. amit birtokoltak

rego 3 rexi rectum


capio 3 cepi captum

regens (-entis) = kormányozó, aki v. ami kormányoz

capiens (-ientis) = elfoglaló, aki v. ami elfoglal

rectus 3 = kormányozott, akit v. amit kormányoztak

captus 3 = az elfoglalt, akit v. amit elfoglaltak

operio 4 -ui -tum

operiens (-ientis) = betakaró, aki v. ami betakar

opertus 3 = betakart, akit v. amit betakartak

Megjegyzés: a part. perf. passivi visszaható értelmű is lehet. Pl. motus 3 (a moveo 2 – "mozgat" igéből) jelentése: "a megmozdított, akit, amit megmozdítottak", ha külső cselekvő van, "aki, ami megmozdult", ha az a jelzett szó végezte önmagán a cselekvést.

 

Példák:

Romanus populos regens – a népeket uraló római; a római, aki a népeket uralja: tárgyi bővítménye van a participiumnak;

milites telis obruti – a fegyverektől elborított katonák; a katonák, akiket elborítottak a fegyverek: ablativusi bővítménye van a participiumnak (ami által el lettek borítva);

Romani populos imperio regentesa rómaiak, akik a népeket hatalommal uralják: eszközhatározói bővítmény.

 

A participium állapothatározói szerepben is állhat. Ilyenkor határozói igenévvel fordíthatjuk (pl. Romani populos regentes divitias colligebant - a rómaiak a népeket uralva gyűjtöttek kincseket).
A hic, haec, hoc közelre mutató névmás ragozása.

           masc.        fem.           neutr. 

 

 

Nom.

Acc.

Gen.

Dat.

Abl.


 

 

Nom.

Acc.

Gen.

Dat.

Abl.

sing.


hic

hunc

huius

huic

hoc

 

plur.

 

hi

hos

horum

his

his

 

sing.


haec

hanc

huius

huic

hac


plur.


hae

has

harum

his

his

sing.


hoc

hoc

huius

huic

hoc

 

plur.


haec

haec

horum

his

his

 

Feladatok

1. Tegye a jelzős kifejezéseket egyesből többesbe, vagy fordítva!

aera spirantia ......................., ......................., vultus superbi .........................., .........................., moribus vivis ......................., ......................., artem aliam ......................., marmor molle ......................., ......................., horum siderum .......................

 

2. Tegye az imperfectumban állókat perfectumba, vagy fordítva!

excuderunt ......................., fert ......................., imponet ......................., fuerit ......................., dixerat ......................., pepercisti ......................., debellabimus ........................

 

3. Írja a parco 3 ige megadott alakjai mellé a debello 1 megfelelő alakjait!

parces ..................., pepercerunt ..................., parcebam ...................,

pepercerat ..................., parce ..................., pepercerint ...................

 

4. Egészítse ki a mondatokat!

Romani non possunt aera ................................... excudere (lágyan),

nesciunt caeli meatus ................................... (leírni)

et causas ................................... orare (jól).

......................... Romanorum est parcere subiectis et debellare superbos (művészete).


5. Mondja latinul!

1. a képviselt ügy; 2. a márványból formált arc; 3. a bronzot kovácsoló férfi; 4. az alávetetteket megkímélő rómaiak; 5. a békére kiszabott erkölcs; 6. Miután majd legyőztél engem, minden ellenségedet meg fogod kímélni. 7. Ezzel az íróvesszővel nem fogod tudni leírni a csillagok járását.