Keresés

4. olvasmány

 

In consulatu sexto et septimo per consensum universorum potitus rerum omnium, rem publicam ex mea potestate in senatus populique Romani arbitrium transtuli. Quo pro merito meo senatus me Augustum appellavit. Post id tempus auctoritate omnibus praestiti, potestatis autem nihilo amplius habui quam ceteri, qui mihi in magistratu conlegae fuerunt.

 

(Res gestae Divi Augusti 34. nyomán)

Szavak

 

amplus 3 – nagy, sok, amplius – több(et), nagyobb(at)

appellō 1, -āvī, -ātum – elnevez vkit (+ Acc.) vminek (+ Acc.)

arbitrium, -iī (n) – belátás, döntés, hatalom

auctōritās, -ātis (f) – tekintély, befolyás

augustus 3 – magasztos, fenséges

autem – pedig, de

cēterus 3 – a többi

conlēga (collēga) -ae (m) – társ, hivataltárs

consēnsus, -ūs (m) – egyetértés

consulātus, -ūs (m) – consuli hivatal

in + Acc. – praep. -ba, -be, -ra, -re

magistrātus, -ūs (m) – hivatal, tisztség

me – engem (ego Acc.)

meritum, -ī (n)  – érdem, jótett

mihi – nekem (ego Dat.) 

nihilō – semmivel, semennyivel

omnis 2 – minden, főnévként: omnēs – mindenki, omnia – minden

per + Acc. praep. révén, útján

 

post + Acc. – praep. után

potestās, -ātis (f) – hatalom, befolyás

potītus 3 + Gen. – bíró, birtokló, aki birtokában tart vmit

praestō 1, -stitī, -stitum + Dat. – fölülmúl vkit (amiben: Abl.)

pro + Abl. – praep. –ért, miatt

pūblicus 3 – állami, nyilvános

quam – mint

-que – és

rēs pūblica, reī pūblicae (f) – állam, köztársaság

rēs, reī (f) – dolog

septimus 3 – hetedik

sextus 3 – hatodik

tempus, temporis (n) – idő

trānsferō, -ferre, -tulī, -lātum – átvisz, áthelyez, in arbitrium transferre – kezébe letesz, átruház

ūniversus 3 – mindnyájan, valamennyi

 


Nyelvtan

A IV. declinatio az -u tövű főnevek ragozása. Főként hímnemű szavak tartoznak ide, de elvétve akad közöttük nő- és semlegesnemű is. Az -us végűek hímneműek (esetleg nőneműek), az -u végűek pedig semlegesneműek.

 

hím- (és nő-)neműek

ragozása

exercitus, -us, m. – hadsereg

Singularis

            Nom.    exercit-us

            Acc.     exercit-um

            Gen.     exercit-us

            Dat.     exercit-ui

            Abl.      exercit-u

Pluralis

            Nom.    exercit-us

            Acc.     exercit-us

            Gen.     exercit-uum

            Dat.     exercit-ibus

            Abl.      exercit-ibus

semlegesneműek ragozása


cornu, -us, n. – szarv

Singularis

            Nom.    corn-u

            Acc.     corn-u

            Gen.     corn-us

            Dat.     corn-u

            Abl.      corn-u

Pluralis

            Nom.    corn-ua

            Acc.     corn-ua

            Gen.     corn-uum

            Dat.     corn-ibus

            Abl.      corn-ibus


Az V. declinatio. Főképpen nőnemű (kivétel a dies - nap, nappal), -e tövű főnevek tartoznak ide.

res, rei, f.

Singularis

            Nom.    re-s

            Acc.     re-m

            Gen.     re-i

            Dat.     re-i

            Abl.      re

Pluralis

            Nom.    re-s

            Acc.     re-s

            Gen.     re-rum

            Dat.     re-bus

            Abl.      re-bus


 

A személyes névmás

                   1. személy               2. személy                 3. személy 

                                                                              (visszaható névmás)

S.nom.

acc.

gen.

dat.

abl.

ego

me

mei

mihi

a me – mecum

tu

te

tui

tibi

a te – tecum

-

se

sui

sibi

a se - secum

Pl.nom.

acc.

gen.

dat.

abl.

nos

nos

nostri – nostrum

nobis

a nobis – nobiscum

vos

vos

vestri – vestrum

vobis

a vobis – vobiscum

-

se

sui

sibi

a se - secum

 

Mint látjuk, ha a személyes névmások ablativusi alakjához a cum (-val, -vel) praepositio járul, akkor azt nem a névmás elé tesszük, hanem hátulról kell hozzáragasztani. Ez a többi praepositio esetében nem így működik.


Az 1-2. személyben a személyes névmás visszaható névmásként is működik: pl. video me in speculo - látom magamat a tükörben. A 3. személyű visszaható névmás azonban nem működik személyes névmásként! A személyes névmás 3. személyű alakjait mutató névmások (leggyakrabban a már ismert is, ea, id vagy az ille, illa, illud alakjai) helyettesítik.

A mei, tui stb. genitivusi alakok nem birtokost jelölnek, hiszen arra ott vannak a birtokos névmások (meus 3 stb.). Szerepük az, hogy egy-egy, cselekvést jelentő névszó mellett kifejezzék azt a személyt, akire a cselekvés irányul (pl. amor tui - az irántad való szeretet). Jelentésük tehát: "irántam", "irántad" stb. Ez az ún. genitivus obiectivus.

A nostrum, vestrum alakok részelő szerepűek (genitivus partitivus), jelentésük tehát: "közülünk", "közületek".


A fero ferre tuli latum ige.

Rendhagyósága jórészt abból fakad, hogy – bár mássalhangzós tövű, s ennek alapján a 3. coniugatióhoz áll közel a ragozása – a kötőhangot elhagyja s, t, r mássalhangzók előtt.

praesens imperfectum

fero      ferimus

fers      fertis

fert       ferunt

Praesens perfectumban - sőt: perfectumban mindig! - a ragozása szabályosan alakul (tuli, tulisti stb.)

Relatív mondatfűzés.

Néha előfordul, hogy egy mondat – hangsúlyozzuk, nem egyszerűen tagmondat, hanem a teljes mondat – vonatkozó névmással kezdődik. E jelenséggel az író arra akar stilisztikailag utalni, hogy szoros gondolati összefüggés van az előző mondat(ok) tartalmával. Ilyenkor a vonatkozó névmást mutató névmással kell magyarra fordítanunk.

Quo pro merito meo ... - "Ezért az érdememért..."

Esettan:

Auctoritate omnibus praestiti. – Mindenkit megelőztem tekintélyben.

A tekintethatározót (mire nézve? milyen szempontból?) kifejező puszta ablativust Abl. limitationisnak nevezzük.
Potestatis nihilo amplius habui quam ceteri. - Semmivel sem volt több hatalmam (szó szerint: "hatalomból többem"), mint a többieknek.
A személyes névmásoknál megismert részelő szerepű genitivus (Gen. partitivus) egyik változata, amikor egy csoportból emelünk ki egy részt (unus Romanorum - egy a rómaiak közül, a rómaiak egyike), ilyenkor a csoport pluralis genitivusban áll. A másik az itt látható változat, amikor egy megszámlálhatatlan "tömegből" veszünk egy részt, ilyenkor a tömeg singularis genitivusba kerül.

Feladatok

 

1.Tegye az imperfectumban álló igealakokat perfectumba, a perfectumban állókat pedig imperfectumba (a szám és a személy változatlan marad)!

transtulerunt ..........................., appello ..........................., habes ..........................., fuistis ..........................., praestamus ...........................

 

2. Párosítsa a ragozott főneveket a jelzőikkel!

cornua                       ceteros

magistratus               universis

rerum                        ampla

senatum                    publicarum

conlegas                   augusti

temporibus               nostrum

 

3. Változtassa meg a jelzős kifejezések számát!

potestatis universae ..........................., rebus augustis ..........................., ..........................., tempus ceterum ..........................., ..........................., magistratus ampli ..........................., ..........................., consensui publico ...........................

 

4. Tegye az is ea id névmás megfelelő ragozott alakjait a főnevek mellé!

res ...., ...., ...., senatui ...., conlegae ...., ...., ...., tempore ...., potestates ...., ...., consensus ...., ...., ...., ....


5. Fordítsa latinra!

 

1. Azt a fenséges tisztséget consuli hivatalnak nevezik. 2. Többi hivataltársamat hatalomban, téged pedig tekintélyben múllak fölül. 3. Érdemeink miatt minden dolgot a mi kezünkbe tett le a senatus.