Keresés

2. olvasmány

Mars Ultor temploma


Augustus mauzóleumának rekonstrukciós képe


Az alábbi szöveg Augustus császár önéletrajrából származik. A latin címén Res gestae-nek nevezett írás Rómában Augustus mauzóleuma mellett volt két oszlopra felvésve. Nem privát önéletírásról van szó tehát, hanem a nyilvánosságnak szánt politikai összegzésről. A birodalom számtalan nagy városában elhelyezték a köztereken ezt a feliratot, de érdekes módon csak egy olvasható poéldány maradt fenn, Ancyrában, a mai Ankarában. Innen néha Monumentum Ancyranumként is emlegetik az emléket.Így képzelte el az ókori Mauzóleumot egy 18. századi rézmetsző

In privato solo Martis Ultoris templum forumque Augustum ex manubiis feci. Theatrum ad aedem Apollinis in solo magna ex parte a privatis empto feci, quod sub nomine M. Marcelli generi mei esset. Dona ex manibiis in Capitolio et in aede divi Iuli et in aede Apollinis et in aede Vestae et in templo Martis Ultoris consecravi, quae mihi constiterunt HS circiter milliens.Augustus Foruma a Mars Ultor templom maradványaival

Szavak

ad (praepositio) + acc. –nál, -nél, mellett

aedes –is f. – épület, templom
magnus 3 - nagy

Apollo, Apollinis m. – Apollo

Capitolium –ii n. – a Capitolium, Róma hét dombja közül az egyik

circiter (adv.) – körülbelül

consecro 1 –avi, -atum – felszentel

divus 3 – isteni ; divus Iulius – Iulius Caesar (szó szerint: az isteni Iulius)

donum, -i n. – ajándék, adomány

emptus 3 – vásárolt

esset – legyen; quod sub nomine Marcelli esset = hogy Marcellus nevét viselje

ex – (praepositio) + abl. -ból, -ből, -tól, -től

forum – i n. – fórum

gener –i, m.  – vő

nomen –inis n. – név

pars, partis f. – rész

privatus 3 – magán

qui, quae, quod  - aki, ami, amely (vonatkozó névmás)

HS circiter milliens – körülbelül egymillió sestertius

in (praepositio) + abl. –on, ön, -ban, -ben

manubiae –arum f.

Mars, Martis – Mars isten

meus 3 - az enyém (birtokos névmás)

mihi – nekem, a személyes névmás dativusa
solum –i n. föld, talaj, telek

sub (praep.) + abl. – alatt

sub nomine – valakinek a nevén van, vkinek a nevét viseli

Theatrum –i n – színház

ultor (–oris) – bosszuló, bosszúálló

Vesta, -ae f. – Vesta, a tűz és a (házi)tűzhely védelmező istennője

 

Nyelvtan


A II. declinatiós -er végű főnevek.

A problémáról már az előző olvasmány nyelvtanában szó esett, ott egy melléknévként viselkedő szót ragoztunk, itt az alkalom, hogy a főneveket is bemutassuk. Puer, pueri, m. – fiú. Mint a szótári alak mutatja, az -e- végig meg fog maradni a ragozás során:


singularis

pluralis

Nom.

puer

pueri

Acc.

puerum

pueros

Gen.

pueri

puerorum

Dat.

puero

pueris

Abl.

puero

pueris


Most lássunk olyan főnevet, amelyből kiesik az -e-: ager, agri, m. – (szántó)föld


singularis

pluralis

Nom.

ager

agri

Acc.

agrum

agros

Gen.

agri

agrorum

Dat.

agro

agris

Abl.

agro

agris

 

 
A III. declinatio különböző tőtípusú névszók ragozása. Singularis nominativusuk egészen eltérő lehet. Egyaránt vannak benne hím-, nő- és semlegesnemű szavak, tehát a III. declinatio esetében különösen fontos, hogy a szavak teljes szótári alakját pontosan tanuljuk meg. A szótári alakkal ezúttal vigyázni kell, ti. a szótárak a genitivusi alakot csak attól a betűtől kezdve adják meg, ahonnét a szó gyöke változik vagy változhat: hom|o, -inis, m. értendő: homo, hominis ...; cap|ut, -itis, n. értendő: caput, capitis ...; uxor, -oris, f. értendő: ux|or, uxoris ... Ez utóbbi esetben történhetne hangtani változás, de nem következik be, ezt is jelezni kell, ezért -oris a genitivus. A szótári alakból az is kiderül, mi lesz az a szógyök, amihez a ragokat tesszük. Ha a genitivus -is ragját levágjuk, megkapjuk a ragozandó részt: caput, capit|is: capit- lesz a változatlan része minden ragozott alaknak; homo, homin|is: homin-; uxor, uxor|is: uxor- fog szerepelni minden rag előtt.

Találhatók benne mássalhangzós tövű és -i tövű szavak. Az -i tövűeken belül további két kategóriát különíthetünk el: vannak ún. "gyenge" és "erős" -i tövű szavak.

 


 

 Mássalhangzós tövű pl. a rex, regis, m.

Sing.

 

Nom.    rex

Acc.     reg-em

Gen.    reg-is

Dat.    reg-i

Abl.    reg-e

Plur.

 

Nom   reg-es

Acc.    reg-es

Gen.    reg-um

Dat.    reg-ibus

Abl.    reg-ibus

 

Ettől a ragozástól csak egyetlen helyen tér el a gyenge -i tövűeké: a plur. gen. esetragja ezek esetében nem -um, hanem -ium. A főnév -i tövű tehát, de ez csak egyetlen esetben jelenik meg a ragozás során, ezért "gyenge" -i tövűnek nevezzük. Az erős -i tövűek esetében az -i tő megjelenik továbbá (azaz a plur. gen. esetragján kívül) a sing. ablativusban, illetve semlegesnemű szavak esetében a pluralis nominativus és accusativus -a esetragja előtt. Gyenge -i tövű pl. az urbs, -is, f. = város, erős -i tövű a mare, -is, n. = tenger

 

msh. tő: rex


Singularis

           Nom.   rex

           Acc.    reg-em

           Gen.    reg-is

           Dat.    reg-i

           Abl.     reg-e

Pluralis

          Nom.   reg-es

          Acc.    reg-es

          Gen.    reg-um

          Dat.    reg-ibus

          Abl.     reg-ibus

gyenge -i tő: urbs


Singularis

           Nom.   urbs

           Acc.    urb-em

           Gen.    urb-is

           Dat.    urb-i

           Abl.     urb-e

Pluralis

         Nom.   urb-es

         Acc.    urb-es

         Gen.    urb-ium

         Dat.     urb-ibus

         Abl.     urb-ibus

erős -i tő: mare


Singularis

            Nom.   mare

            Acc.    mare

            Gen.    mar-is

            Dat.     mar-i

            Abl.      mar-i

Pluralis

         Nom.   mar-ia

         Acc.    mar-ia

         Gen.    mar-ium

         Dat.     mar-ibus

         Abl.     mar-ibus

 


 

A különböző tőtípusokat a következőképpen tudjuk elkülöníteni egymástól a szótári alak alapján:

 

gyenge -i tövű

1. azok az -es és -is végű főnevek, amelyeknek a sing. nominativusa és genitivusa ugyanannyi szótagból áll (parisyllaba), pl. avis, avis, f. – madár

erős -i tövű

1. az -e, -al, és -ar végű főnevek (ezek mindegyike semleges), pl. mare, maris, n. – tenger, animal, -is, n. – állat, tribunal, -is, n. – emelvény

2. azok az -s és -x végű főnevek, amelyekben a sing. genitivus előtt legalább két mássalhangzó található, pl. urbs, urbis, f. – város

2. a III. declinatióban ragozódó alapfokú melléknevek, pl. terribilis 2

 

A melléknevek

Az előző olvasmányban megismert háromvégű melléknevek mellett léteznek kétvégű és egyvégű melléknevek is. Ezeket mindig a III. declinatióban ragozzuk (szinte mind erős -i tövűek). Az egyvégű melléknevek szótári alakjában megadjuk a singularis genitivust, de zárójelbe tesszük, hogy jól elkülöníthető legyen a főnevektől. Pl. felix (felicis) – szerencsés, dús, boldog. A kétvégű melléknevek végződése -is és -e (mivel ettől alaktani eltérés nem létezik, a szótár nem írja ki ezeket a végződéseket, hanem csak kettes számmal jelöli a típust). Az -is végződésű alakok hímneműek vagy nőneműek, az -e végűek semlegesek Természetesen ezeket a mellékneveket is egyeztetjük a főnévvel nemben, számban és esetben. Pl.

terribilis 2  - rettenetes

               hímnem                         nőnem                            semlegesnem

 

 

Nom.

Acc.

Gen.

Dat.

Abl.

 

 

 

Nom.

Acc.

Gen.

Dat.

Abl.

singularis

 

avunculus terribilis

avunculum terribilem

avunculi terribilis

avunculo terribili

avunculo terribili

 

pluralis

 

avunculi terribiles

avunculos terribiles

avunculorum terribilium

avunculis terribilibus

avunculis terribilibus

singularis

 

ira terribilis

iram terribilem

irae terribilis

irae terribili

ira terribili

 

pluralis

 

irae terribiles

iras terribiles

irarum terribilium

iris terribilibus

iris terribilibus

singularis

 

bellum terribile

bellum terribile

belli terribilis

bello terribili

bello terribili

 

pluralis

 

bella terribilia

bella terribilia

bellorum terribilium

bellis terribilibus

bellis terribilibus

(Létezik néhány III. declinatiós háromvégű melléknév is, ezekről később esik szó.)

 

Az egyvégű melléknevek ragozása:

                        hímnem                          nőnem                       semlegesnem

 

 

Nom.

Acc.

Gen.

Dat.

Abl.

 

 

 

Nom.

Acc.

Gen.

Dat.

Abl.

singularis

 

avunculus felix

avunculum felicem

avunculi felicis

avunculo felici

avunculo felici

 

pluralis

 

avunculi felices

avunculos felices

avunculorum felicium

avunculis felicibus

avunculis felicibus

singularis

 

terra felix

terram felicem

terrae felicis

terrae felici

terra felici

 

pluralis

 

terrae felices

terras felices

terrarum felicium

terris felicibus

terris felicibus

singularis

 

oppidum felix

oppidum felix

oppidi felicis

oppido felici

oppido felici

 

pluralis

 

oppida felicia

oppida felicia

oppidorum felicium

oppidis felicibus

oppidis felicibus


Megjegyzés: a mellékneveknél a ragozás során változatlan szógyököt úgy kapjuk meg, hogy a kétvégűeknél a nominativus -is végét vágjuk le: terribil|is 2: terribil- fog szerepelni minden ragos alakban a rag előtt; az egyvégűeknél pedig a zárójelben álló genitivus -is ragját vesszük le: felix (felic|is): felic- lesz a ragokkal ellátandó gyök.

 

A latin névmások közül számosnak a ragozása az I. és a II. declinatiót követi; ettől mindig eltér azonban a sing. genitivus és dativus esetragja.

A sing. genitivus -ius, a sing. dativus -i esetragot kap. Ezt nevezzük névmási genitivusnak és névmási dativusnak.


A vonatkozó névmás:

 

masc.

fem.

neutr.

sing.

 

Nom. qui

Acc. quem

Gen. cuius

Dat.   cui

Abl. quo

 

plur.

 

Nom. qui

Acc. quos

Gen.quorum

Dat. quibus

Abl. quibus

sing.

 

quae

quam

cuius

cui

qua

 

plur.

 

quae

quas

quarum

quibus

quibus

sing.

 

quod

quod

cuius

cui

quo

 

plur.

 

quae

quae

quorum

quibus

quibus

 

 

Feladatok

1.Tegye a jelzős kifejezéseket többesszámba!

aedes privata .................................. pars magna ..................................


 nomen meum ....................................................


2.Állapítsa meg, hogy milyen esetben áll a jelzős kifejezés, és változtassa meg a számát: ha egyesben van, tegye többesbe, ha többesbe, tegye egyesbe, de minden esetben őrizze meg az eredeti esetet!

aedes privatas .............................. nomine divo ............................


sola terribilia ................................ theatrorum meorum

 

3. Ragozza a következő jelzős kifejezéseket!

rex Romanus, urbs prima

 

4. Tegye az egyes számúakat többesbe, a többes számúakat pedig egyesbe az eset megtartásával!

tenuis aqua ................................, regis terribilis ................................, nomen magnum ................................, ................................, tempora periculosa ................................, ................................, vicos humiles ................................, bellis terribilibus ................................, ................................

 

5. Egyeztesse a ragozott névszóval az is ea id névmást! Ügyeljen a nem, szám és az eset egyezésére. pl. regem – eum!

ludibria ....., ....., uxore ....., tempus ....., ....., causae ....., ....., ....., pecoris ....., alveo ....., .....

 

6. Állapítsa meg a következő III. declinatiós szavakról, hogy melyik tőtípusba tartoznak (msh., gyenge -i, erős -i). A feladatot a szavak jelentésének kikeresése nélkül is elvégezheti.

ars, artis, f. ; lex, legis, f.; munus, -eris, n.; vacatio, -onis, f.; cupido, -inis, f.; arx, arcis, f.; mos, moris, m.

 

7. Fordítsa latinra!

1. a templom nagy része; 2. nevek, amelyeket; 3. a halál okai; 4. Róma első királya; 5. A király területet adott a fiainak.