Keresés

11. olvasmány

Cicero a helyes életvitelről

 

            Cicero filozófiai művei között fontos szerepet játszanak a főként platóni mintákat követő dialógusok. Az A szöveg a Cato maior de senectute (Az idősebb Cato az öregségről) c. dialógus egy részlete. Cato itt arról igyekszik meggyőzni beszélgetőtársait, hogy az öregséggel szemben hangoztatott vádak többsége nem állja meg a helyét a valóságban. Az öregkor velejárója, a testi gyengeség nem akadálya a szellemi vagy a politikai tevékenységnek, és az érett személyiség és a tapasztalt elme előnyt jelenthet az efféle tevékenységekben.

 

            Quid mirum in senibus, si infirmi sunt aliquando, cum id ne adulescentes quidem effugere possint? Resistendum senectuti est eiusque vitia diligentia compensanda sunt, pugnandum*, tamquam contra morborum vim, sic contra senectutem; habenda* ratio valetudinis, utendum* exercitationibus modicis, tantum cibi et potionis adhibendum est, ut reficiantur vires, non opprimantur. Nec vero corpori solum subveniendum est, sed menti atque animo multo magis; nam haec quoque, nisi tamquam lumini oleum instilles, exstinguuntur senectute, et corpora quidem exercitationum defatigatione ingravescunt, animi autem se exercendo levantur.

*egészítsük ki: est

(Cato maior de senectute 35)

Szavak

adhibeo 2 -hibui -hibitum – odatart, nyújt, odavisz, használ; adhibendum – lásd a nyelvtant!

adulescens, -entis, m. – fiatalember, ifjú

aliquando – néha

cibus, -i, m. – élelem, táplálék

compenso 1 – kiegyenlít, pótol; compensanda – lásd a nyelvtant!

cum + coniunctivus – mivel, minthogy (a coniunctivust magyarra kijelentő móddal fordítsa!)

defatigatio, -onis, f. – elfáradás, kimerültség; defatigatione – okhatározó

diligentia – vigyázat! ablativus!

effugio 3 -fugi -fugiturus – elfut, elszalad, elmenekül; elkerül, kikerül

exerceo 2 exercui exercitum – foglalkoztat, gyakorol

exercitatio, -onis, f. – gyakorlás, testgyakorlat

exstinguo 3 -stinxi -stinctum – kiolt, megsemmisít

habenda – lásd a nyelvtant!

infirmus 3 – gyenge, erőtlen

ingravesco 3 – elnehezedik, súlyosbodik

instillo 1 – becsepegtet; ahová: dativus

levo 1 – megkönnyebbít, támogat, egyhít, csökkent

lumen, -inis, n. – világító eszköz, mécses, fáklya, gyertya

mirus 3 – feltűnő, csodálatos, különös

modicus 3 – megfelelő, kellő, mértékletes

morbus, -i, m. – betegség

multo – sokkal

oleum, -i, n. – olaj

opprimo 3 -pressi -pressum – elnyom, megfojt, megsemmisít

potio, -onis, f. – ivás, ital

pugno 1 – harcol, küzd; pugnandum – lásd a nyelvtant!

quidem – bizony, éppen, ugyanis

reficio 3 -feci -fectum – helyrehoz, felfrissít, megerősít, felüdít

resisto 3 -stiti – ellenáll, akivel/amivel szemben: dativus (ti. senectuti); resistendum – lásd a nyelvtant!

senectus, -utis, f. – aggkor, vénség, öregség

solum – csak, csupán

subvenio 4 -veni -ventum – segítségére jön, támogat; akinek/aminek; akit/amit: dativus; subveniendum – lásd a nyelvtant!

tantum, -i, n. – annyi

ut – hogy; következményes mellékmondatot bevezető kötőszó, utána coniunctivusban áll az állítmány (reficiantur és opprimantur), magyarra felszólító móddal fordítsa!

utendum – lásd a nyelvtant!

valetudo, -inis, f. – egészségi állapot, egészség

vitium, -ii, n. – bűn, vétek, hiba, fogyatkozás

 

Nyelvtan

            Az eddig tanult (ld. I/6. olvasmány nyelvtana) participium imperfectum és perfectum mellett létezik a latinban cselekvő és szenvedő értelmű beálló melléknévi igenév: participium instans activi és passivi. Az instans activivel már találkoztunk az acc. cum. inf.-nél, ti. amikor az infinitivusok rendszerét taglaltuk. Képzésük:

part. instans activi: supinum tő + -urus 3 (-urus, -ura, -urum)

part. instans passivi: imperfectum tő + I–II. coniugatio -ndus 3 (-ndus, -nda, -ndum)

                                                III–IV.  coniugatio -endus 3 (-endus, -enda, -endum)

Mint végződésük is mutatja, mindkét participiumot az I. és a II. declinatióban ragozzuk.

Jelentésüket legkönnyebben talán a magyar nyelv alapján lehet megérteni. Anyanyelvünkben is van beálló melléknévi igenév, sőt a képzője is hasonló: -andó, -endő. Ez az igenév legtöbbször szenvedő értelmű és a cselekvés jövőbeli szükségességét fejezi ki., pl. tanulandó, keverendő, megfontolandó stb. Ez felel meg a latin participium instans passivi jelentésének. Legenda – amit olvasni kell, agenda – amit meg kell csinálni stb.

            A magyar beálló melléknévi igenév azonban néha aktív jelentésű is lehet: maradandó, jövendő, romlandó, halandó stb. Ilyenkor valamely dolog tulajdonságaként azt jelöli meg, hogy majd a jövőben valamit fog csinálni. Ezt fejezi ki a latin part. instans activi is. A magyar nyelv és a latin között ebben a tekintetben tehát az a különbség, hogy míg a magyar ugyanavval a képzővel fejezheti ki a kétféle jelentést, addig a latinnak két önálló képzője van erre a célra.

 

A latin participiumok teljes rendszerének táblázata a következő:

 

                                                  activum             passivum

                     imperfectum

imperfectum tő +

 -(e)ns

                         perfectum

 

    

supinum tő+

    -us3

                                             instans

supinum tő +

-urus3

imperfectum tő +

-(e)ndus3

 

A coniugatio periphrastica

Az instans participiumok és a létige kapcsolatát (ilyenkor a part. állítmánykiegészítőként szerepel) coniugatio periphrasticának, azaz körülírt igeragozásnak nevezzük. Az aktív alakok a közeljövőben bekövetkező cselekvést fejezik ki, míg a passzívak a cselekvés szükségességét, azt, hogy valakinek/valaminek el kell szenvednie az igealakban foglalt cselekvést.

 

laudaturus sum – dicsérni fogok vagy dicsérni készülök

laudandus sum – dicsérendő vagyok, engem dicsérni kell.

 

A participium instans activivel képzett összetételek a coniugatio periphrastica aktív alakjait, a participium instans passivivel képzett összetételek pedig a passzív alakjait eredményezik. Az igeidőt és a módot a létige határozza meg. Így: laudaturus 3 sim – coni. praes. impf.; laudaturus 3 fueram – ind. praet. perf. stb. Ne feledjük el, hogy ebben az esetben is, mint minden participiummal összetett alakban, a coniugatio többes számában a participiumot is többesbe kell tennünk: laudaturi 3 simus, laudaturi 3 fueramus stb.

 

A gerundium.

A gerundium cselekvő értelmű főnévi igenév, amely formailag a part. instans passivi semlegesnemével esik egybe. A gerundium elvont főnévi formában fejezi ki az igék tartalmát, ezért nincs többes száma. Csak négy esete létezik: accusativus (mely csak praepositióval együtt fordul elő), genitivus, dativus és ablativus. Magyarra általában -ás, -és végű főnévvel fordítjuk. (Számos esetben – attól függően, hogy a mondatban milyen funkciót lát el – határozói igenévvel vagy főnévi igenévvel is visszaadhatjuk, amint azt a lenti példákon is látni fogjuk.) A gerundium és a part. instans passivi elkülönítése az alaktani hasonlóság ellenére sem okoz nehézséget. A participium instans passivi csak coniugatio periphrasticában fordulhat elő, tehát létigével együtt, illetve jelző lehet és ilyenkor egyeztetjük a jelzett szóval, míg a gerundium nem állhat sem állítmánykiegészítőként, sem jelzős szerkezetben.

            A gerundium hiányzó alanyesetét és praepositio nélküli accusativusát az infinitivus imperfectus adja. A kettő együtt ad ki egy teljes paradigmát:

 

Nom. exercere

Acc. exercere és ad exercendum

Gen. exercendi

Dat. exercendo

Abl. exercendo

 

Az infinitivus lehet alany vagy tárgy a mondatban:

Errare humanum est. — Tévedni emberi dolog.

Vincere scis, Hannibal, sed victoria uti nescis. — Győzni tudsz, Hannibal, de a győzelemmel élni nem tudsz.

Ettől kezdve minden egyéb mondattani funkciót a gerundium lát el.

accusativusa leggyakrabban ad praepositióval célhatározót fejez ki, vagy időhatározó inter praepositióval:

            Rex milites suos ad dimicandum misit. — A király harcolni küldte katonáit.

Genitivusa leginkább gen. obiectivus. Különösen gyakran fordul elő causa vagy gratia postpositiókkal célhatározó kifejezésére.

            Cupidus sum Romam videndi. — Vágyom arra, hogy lássam Rómát. (Szó szerint: Róma látására vágyom.)

            Romam videndi causa in Urbem veni. – Azért jöttem Rómába, hogy            megnézzem a várost.

Dativusa legtöbbször a hasznosságot, alkalmasságot kifejező melléknevek mellett áll:

            Aqua utilis est bibendo. — A víz ivásra alkalmas.

Ablativusa a legkülönfélébb határozókat fejezheti ki, ok-, mód-, végrehajtóhatározó (abl. rei efficientis) lehet.

            Mens diligenter discendo alitur. — A szorgalmas tanulás gyarapítja az elmét.           Vagy: Szorgalmas tanulás útján gyarapszik az elme.

A gerundium csak kétféle bővítményt vehet magához, tárgyat és határozót (tehát jelzőt nem, mint a magyar -ás, -és végű főnevek): Romam videndi cupidus — Róma látására vágyó, v. Rómát látni vágyó, illetve diligenter discendo — szorgalmas tanulás útján. A határozót igen gyakran fejezi ki adverbium, azaz határozószó, de természetesen másféle (pl. ablativusi) alakban is kifejezheti a cselekvés körülményeit: Hannibal ad utendum victoria modicum tempus habuit. – Hannibalnak a győzelem kihasználására (hogy kihasználja győzelmét) kevés ideje volt. Jelzőt azonban sohasem vesz maga mellé, sem birtokos, sem minőségjelzőt. Ezt azért fontos leszögezni, mert – mint láttuk – a magyar fordítás éppen azt sugallja, hogy az adverbiumból minőségjelző lesz, a tárgyból pedig birtokos jelző. Ez azonban magyar nyelvi sajátosság.

 

 

A B. szöveg második mondatának szerkezete:

si immortalem hanc civitatem esse optatis

si aeternum hoc imperium (sc. esse optatis)

si gloriam sempiternam manere (sc. optatis)

                                                                              nobis cavendum est

                                                                                                           a nostris cupiditatibus

                                                                                                           a turbulentis hominibus

                                                                                                          a cupidis (sc. hominibus) rerum novarum

                                                                                                           ab intestinis malis

                                                                                                            a domesticis consiliis

 

 

Esettan

nobis cavendum est; nobis differendum est iter: a participium instans passivi mellett dativus jelöli, akinek vagy aminek a cselekvést végre kell hajtania. Neve: dativus auctoris.

 

Feladatok

1. Húzza alá a III. declinatióhoz tartozó szavakat!

viris, senis, vires, dies, animum, corporum, lumini, miseri, Vergilius, suavius, pecus, medicus

 

2. Egyeztesse a megadott névmásokat és mellékneveket a főnevekkel! Pl. (qui) gentium (magnus) quarum gentium magnarum

(hic).......bella ................(horribilis)

(quidam)....rem...................(publicus)

(is)........senatui...............(Romanus)

(idem)......nocte.................(medius)

(ille)......comitum...............(fortis)

 

3. Tegye a coniunctivusban állókat indicativusba vagy fordítva!

possint .........., compensanda sunt .........., levantur .........., oppressus sit .........., fui .........., tollerem .........., moreretur .........., fecissent ..........

 

4. Adja meg az alábbi igék gerundiumának ablativusát!

habeo ..............................,                  subvenio ..............................,

morior ..............................,                 nanciscor ..............................,

fero ..............................,                     levo ..............................

 

5. Fordítsa le a következő mondatokat és kifejezéseket!

modus vivendi; amor habendi; ars bene vivendi; Homo ad intelligendum natus est. Mens discendo alitur. Docendo discimus.

 

6. Írja a participium instans passivi mellé a participium instans activi azonos alakjait!

capiendo (sing. abl.) .............................., agenda (plur. nom.) .............................., ferendorum .............................., nanciscendos .............................., tollendo (sing. dat.) .............................., sequendae (plur. nom.) ..............................,

 

7. Mondja latinul!

1. Minden várost még a rómaiak sem tudtak elfoglalni. 2. Még Cicero sem tudott mindent. 3. Küzdeni kell (resisto 3) a betegség ellen. 4.. A katona hátrapillantott kísérőjére. 5. A farkas üvölteni kezdett és az erdőbe menekült.