Keresés

2. olvasmány

 

Altercatio passeris et hirundinis

 

 


 

Dixit passer hirundini: “Avis misera, tu semper longa itinera fecisti, quia frigora tolerare numquam potuisti.” Respondit hirundo irridens: “Stulte passer! Hieme superiore, postquam nives operuerunt omnia, fames te prolemque tuam paene perdidit.”Szavak:

 

 

altercātiō, -ōnis (f) – vetélkedés, szópárbaj

avis, avis (f) – madár

dīcō 3, dīxī, dictum – mond

faciō 3, fēcī, factum – tesz, csinál

fāmēs, -is (f) – éhség

frīgus, frīgoris (n) – fagy, hideg

hiems, hiemis (f) – tél

hirundō, -dinis (f) – fecske

irrīdēns (-entis) – gúnyolódó (akit gúnyol: dat.), itt: gúnyolódva

iter, itineris (n) – (megtett) út, útvonal, utazás

longus 3 – hosszú

miser, -era, -erum – szerencsétlen, nyomorult

nix, nivis (f) – hó; Plur.: hótakaró

numquam / nunquam – soha(sem)

omnis 2 – minden; főnévként: omnēs -

mindenki, omnia – minden

operiō 4, operuī, opertum – betakar, elfed

 

paene – majdnem

passer, -eris (m) – veréb

perdō 3, -didī, -ditum – elpusztít, tönkretesz

possum, posse, potuī – tud, -hat, -het, képes (amire: Inf.)

postquam – miután

prōlēs, -is (f) – utód(ok)

-que – és

quia – mert, mivel

respondeō 2, -spondī, -spōnsum – felel, válaszol

semper – mindig

stultus 3 – ostoba

superior, -ius (-iōris) – előző (középfokú alak!)

– “téged”, lásd:

tolerō 1, -āvī, -ātum – eltűr, elvisel

személyes névmás – te

 

 

Az ókori Róma

1. 1. Róma hét dombja

1. 2. A Capitolium

1. 3. A Palatinus

2. 1. A Forum Romanum

2. 2. Róma legfontosabb építészeti emlékei

 

Nyelvtan

 

A vocativus, a megszólítás esete

A II. declinatio -us és -ius végű névszói egyes számban külön megszólító esettel rendelkeznek. Az -us végűek végződésük helyébe -e esetragot kapnak. Így: Ó, Romulus – O Romule!, Ó, nagy hadvezér: O magne imperator.

Az -ius végű tulajdonnevek valamint a filius és a meus szavak vocativusa i-re végződik. Ó, Vergilius! – O Vergili!

Jegyezzük meg: Et tu mi fili, Brute? – Te is, fiam, Brutus?


 

 A II. declinatiós -er végű főnevek.


A problémáról már az előző olvasmány nyelvtanában szó esett, ott egy melléknévként viselkedő szót ragoztunk, itt az alkalom, hogy a főneveket is bemutassuk. Puer, pueri, m. – fiú. Mint a szótári alak mutatja, az -e- végig meg fog maradni a ragozás során:

 

singularis

pluralis

Nom.

puer

pueri

Acc.

puerum

pueros

Gen.

pueri

puerorum

Dat.

puero

pueris

Abl.

puero

pueris

Ennek mintájára ragozódik a vir, viri, m - férfi szó (és összetételei) is.


Most lássunk olyan főnevet, amelyből kiesik az -e-: ager, agri, m. = (szántó-) föld

 

singularis

pluralis

Nom.

ager

agri

Acc.

agrum

agros

Gen.

agri

agrorum

Dat.

agro

agris

Abl.

agro

agris

 

 Ugyanez a két típus megtalálható a melléknevek között is: pl. liber, libera, liberum (szabad), sacer, sacra, sacrum (szent).


A III. declinatio különböző tőtípusú névszók ragozása. Singularis nominativusuk egészen eltérő lehet. Egyaránt vannak benne hím-, nő- és semlegesnemű szavak, tehát a III. declinatio esetében különösen fontos, hogy a szavak teljes szótári alakját pontosan tanuljuk meg. A szótári alakkal ezúttal vigyázni kell, ti. a szótárak a genitivusi alakot csak attól a betűtől kezdve adják meg, ahonnét a szó gyöke változik vagy változhat: hirund|o, -inis, m. értendő: hirundo, hirundinis ...; frig|us, -oris, n. értendő: frigus, frigoris ...; pass|er, -eris, m. értendő: passer, passeris ... Ez utóbbi esetben történhetne hangtani változás, de nem következik be, ezt is jelezni kell, ezért -eris a genitivus. A szótári alakból az is kiderül, mi lesz az a szógyök, amihez a ragokat tesszük. Ha a genitivus -is ragját levágjuk, megkapjuk a ragozandó részt: frigus, frigor|is: frigor- lesz a változatlan része minden ragozott alaknak; hirundo, hirundin|is: hirundin-; passer, passer|is: passer- fog szerepelni minden rag előtt.

Találhatók benne mássalhangzós tövű és -i tövű szavak. Az -i tövűeken belül további két kategóriát különíthetünk el: vannak ún. "gyenge" és "erős" -i tövű szavak.

 


 
Mássalhangzós tövű pl. a rex, regis, m - király.

 

Sing.

 

Nom.  rex

Acc.   regem

Gen.   regis

Dat.   regi

Abl.    rege

Plur.

 

Nom   reges

Acc.   reges

Gen.   regum

Dat.    regibus

Abl.    regibus

 

Ettől a ragozástól csak egyetlen helyen tér el a gyenge -i tövűeké: a plur. gen. esetragja ezek esetében nem -um, hanem -ium. A főnév -i tövű tehát, de ez csak egyetlen esetben jelenik meg a ragozás során, ezért "gyenge" -i tövűnek nevezzük. Az erős -i tövűek esetében az -i tő megjelenik továbbá (azaz a plur. gen.-on kívül) a sing. ablativusban, illetve semlegesnemű szavak esetében a pluralis nominativus és accusativus -a esetragja előtt. Gyenge -i tövű pl. az urbs, -is, f. = város, erős -i tövű a mare, -is, n. = tenger

 

 

msh. tő: rex

Singularis

     Nom.   rex

     Acc.    regem

     Gen.    regis

     Dat.    regi

     Abl.     rege

Pluralis

     Nom.    reges

     Acc.     reges

     Gen.     regum

     Dat.     regibus

     Abl.      regibus

gyenge -i tő: urbs

Singularis

     Nom.    urbs

     Acc.     urbem

     Gen.     urbis

     Dat.     urbi

     Abl.      urbe

Pluralis

     Nom.     urbes

     Acc.     urbes

     Gen.     urbium

     Dat.      urbibus

     Abl.      urbibus

erős -i tő: mare

Singularis

      Nom.   mare

      Acc.   mare

      Gen.   maris

      Dat.    mari

      Abl.     mari

Pluralis

      Nom.   maria

      Acc.    maria

      Gen.    marium

      Dat.     maribus

      Abl.     maribus

 

A különböző tőtípusokat a következőképpen tudjuk elkülöníteni egymástól a szótári alak alapján:

 

gyenge -i tövű

1. azok az -es és -is végű főnevek, amelyeknek a sing. nominativusa és genitivusa ugyanannyi szótagból áll (parisyllaba), pl. avis, avis, f. – madár

erős -i tövű

1. az -e, -al, és -ar végű, semlegesnemű főnevek, pl. mare, maris, n. – tenger, animal, -is, n. – állat, calcar, -is, n. – sarkantyú

2. azok az -s és -x végű főnevek, amelyekben a sing. genitivus -is végződése előtt legalább két mássalhangzó található, pl. urbs, urbis, f. – város

2. a III. declinatióban ragozódó alapfokú melléknevek, pl. terribilis 2 - szörnyű, humilis 2 - alacsony

 

A melléknevek

Az előző olvasmányban megismert háromvégű melléknevek mellett léteznek kétvégű és egyvégű melléknevek is. Ezeket mindig a III. declinatióban ragozzuk (szinte mind erős -i tövűek). Vannak azonban a háromvégű melléknevek közt is olyanok, amelyek a III. declinatióban ragozódnak (pl. acer, acris, acre - kemény, harcias): ezeknél a nőnemű alak -is-re, a semlegesnemű -e-re végződik. (A hím- és nőnemű alak ragozása a singularis accusativustól fogva megegyezik!)

Az egyvégű melléknevek szótári alakjában megadjuk a singularis genitivust, de zárójelbe tesszük, hogy jól elkülöníthető legyen a főnevektől. Pl. felix (felicis) – szerencsés, dús, boldog. A kétvégű melléknevek végződése -is és -e (mivel ettől alaktani eltérés nem létezik, a szótár nem írja ki ezeket a végződéseket, hanem csak kettes számmal jelöli a típust). Az -is végződésű alakok hímneműek vagy nőneműek, az -e végűek semlegesek Természetesen ezeket a mellékneveket is egyeztetjük a főnévvel nemben, számban és esetben. Pl.

 

 

Nom.

Acc.

Gen.

Dat.

Abl.

 

 

 

Nom.

Acc.

Gen.

Dat.

Abl.

hímnem

singularis

 

populus terribilis

populum terribilem

populi terribilis

populo terribili

populo terribili

 

pluralis

 

populi terribiles

populos terribiles

populorum terribilium

populis terribilibus

populis terribilibus

nőnem

singularis

 

ira terribilis

iram terribilem

irae terribilis

irae terribili

ira terribili

 

pluralis

 

irae terribiles

iras terribiles

irarum terribilium

iris terribilibus

iris terribilibus

semlegesnem

singularis

 

bellum terribile

bellum terribile

belli terribilis

bello terribili

bello terribili

 

pluralis

 

bella terribilia

bella terribilia

bellorum terribilium

bellis terribilibus

bellis terribilibus

 

Az egyvégű melléknevek ragozása:

 

 

Nom.

Acc.

Gen.

Dat.

Abl.

 

 


 

Nom.

Acc.

Gen.

Dat.

Abl.

hímnem

singularis

 

populus felix

populum felicem

populi felicis

populo felici

populo felici

 

pluralis

 

populi felices

populos felices

populorum felicium

populis felicibus

populis felicibus

nőnem

singularis

 

terra felix

terram felicem

terrae felicis

terrae felici

terra felici

 

pluralis

 

terrae felices

terras felices

terrarum felicium

terris felicibus

terris felicibus

semlegesnem

singularis

 

oppidum felix

oppidum felix

oppidi felicis

oppido felici

oppido felici

 

pluralis

 

oppida felicia

oppida felicia

oppidorum felicium

oppidis felicibus

oppidis felicibus

Megjegyzés: a mellékneveknél a ragozás során változatlan szógyököt úgy kapjuk meg, hogy a kétvégűeknél a nominativus -is végét vágjuk le: terribil|is 2: terribil- fog szerepelni minden ragos alakban a rag előtt; az egyvégűeknél pedig a zárójelben álló genitivus -is ragját vesszük le: felix (felic|is): felic- lesz a ragokkal ellátandó gyök.


Feladatok

 

1. Ragozza a következő jelzős kifejezéseket!

 

rex Romanus, urbs nova, avis irridens

 

2. Tegye az egyes számúakat többesbe, a többes számúakat pedig egyesbe az eset megtartásával!

proles tua ................................, regis terribilis ................................, iter longum ................................, ................................, oppida nova ................................, ................................, passeres miseros ................................, bellis terribilibus ................................, ................................

 

3. Állapítsa meg a következő III. declinatiós szavakról, hogy melyik tőtípusba tartoznak (msh., gyenge -i, erős -i). A feladatot a szavak jelentésének kikeresése nélkül is elvégezheti.

ars, artis, f. ; lex, legis, f.; munus, -eris, n.; vacatio, -onis, f.; cupido, -inis, f.; arx, arcis, f.; mos, moris, m.

 

4. Fordítsa latinra!

1. a fecske utódai; 2. a szörnyű télen; 3. a tél hótakarója; 4. Róma új királya; 5. A háborúk elpusztították a madarakat. 6. A szomszédok gúnyolódva válaszoltak a királynak. 7. Minden madár hosszú utakat tett meg télen.