Keresés

ā, ab + Abl. – praep. -tól, -től, által

abeō, -īre, -īvī / -iī, -itum – elmegy

abundō 1, -āvī, -ātum – bővelkedik vmiben

ac – és

accēdō 3 -cessī, -cessum – járul, odamegy vmihez + Acc.

ad + Acc. – praep. –ra, -re, -hoz, -hez, -höz

adduco, -ere, -xi, -ctum – odavezet

admoneō 2 -uī, itum –figyelmeztet

aegritudo, -inis f – betegség

aes, -ris n – érc, ércszobor, réz, bronz

aestimō, -āre, -āvī, -ātum – gondol, értékel

Alemannia, -ae f – Németország

Alemannus, -a, -um – német

aliquandō – valamikor, olykor

aliquantus, -a, -um – valamennyi

aliquid – valami

aliquis, aliquid – valamelyik, valaki, valami

alius, alia, aliud – másik

amplus 3 – nagy, sok, amplius – több, nagyobb

amplus, -a, -um – nagy, tekintélyes

an – vajon

annus, -ī m – év

apostolicus 3– apostoli

appellō 1, -āvī, -ātum – elnevez vkit + Acc. vminek + Acc.

apud + acc. – -nál, -nél

arbitrium, -iī n – belátás, döntés, hatalom

arma, -ōrum n – fegyver

arripio, -ere, -ripui, -reptum – megragad

ars, -tis f – mesterség, művészet

Astricus, -ī m – Asztrik

Athēniēnsis, -e – athéni

atque – és

Attila, -ae m – Attila

auctor, -oris m – szerző, kezdeményező

auctōritās, -ātis f – tekintély, befolyás

audio, -ire, -ii, -itum – hallgat

augustus 3 – magasztos, fenséges

autem – pedig, de

auxilium, -ī n – segítség

avus, -i m – nagyapa

bibō 3, bibī – iszik

Bohaemus, -a, -um – cseh

bonus 3 – jó, derék

Bulgāria -ae f – volgai vagy nagy Bulgária

caelum, -ī n – égbolt

cælum, -i n – ég

callidē – okosan, ravaszul

capio, -ere, cepi, captum – kap

carō, carnis f – hús

causa, -ae f – ügy, ok

celebrō, -āre, -āvī, -ātum – ünnepel, népszerűvé tesz

Cerēs, -eris f – Ceres

cēterus 3 – a többi

cīvis, -is m, f – polgár, lakos

clamor, -oris m – kiáltás

colligo, -ere, -legi, -lectum – összegyűjt

colō 3, coluī cultus – művel

comperiō, -īre, -perī, -pertum – megtud

concors, -dis – egyetértő

concremō 1, -āvī, -ātum – feléget, eléget

condo, -ere, -didi, -ditum – megalapít

confoedero, -are, -avi, -atum – szövetkezik

conlēga, collēga, -ae m – társ, hivataltárs

consēnsus, -ūs m – egyetértés

cōnstituō 3 –stituī, stitūtum –alapít, létrehoz

consulātus, -ūs m – consuli hivatal

continuus, -a, -um – folytonos

contra + acc. – szemben, ellen

convenio, -ire, -veni, -ventum – összegyűlik, megegyezik

convoco, -are, -avi, -atum – öszehív

coram + acc. – elé

corōna, -ae f – korona

corpus, -oris n test

corripio, -ere, -ripui, -reptum  – megragad, elfog

crēdō 3, -didī, -ditum – hisz, vél, gondol

crescō, -ere, crēvī, crētum  – növekszik

crudelitas, -tatis f  – kegyetlenség

cruor, -oris m  – vér

cum  – amikor, miután

cum praep. + abl.  – -val, -vel

cunctus, -a, -um  – minden

dē + Abl. – praep. -ból, -ből, -ról, -ről

dēbellō 1, -āvī, -ātum – legyőz, leküzd, leigáz

decorus, -a, -um  – ékes, szép

dedico, -are, -avi, -atum  – felavat, felajánl

dēficiō, -ere, -fēcī, -fectum  – fogy, lankad

dehinc  – onnantól, akkortól

demitto, -ere, -si, -sum  – leküld, lehajt

dēscendō 3, scendī, scēnsum – leszármazik vhonnan

dēscrībō 3, -scrīpsī, -scrīptum – leír

dēsertus 3 – elhagyott

destituo, -ere, -ui, -utum  – elhagy

deus, deī m– isten

dīcō 3, dīxī, dictum – mond, megmond

dies, -ei m/f  – nap, nappal

dignus, -a, -um  – méltó

dīruō 3 -ruī, -rutum – le-, szétrombol

dispono, -ere, -posui, -positum  – elrendez, elhatároz

dissolutio, -nis f  – feloldódás, ellankadás

diū  – sokáig

do, dare, dedi, datum  – ad

doctor, -oris m  – tanító

dominor, -ārī, -ātus sum  – uralkodik

dominus, -i m  – úr, gazda

doto, -are, -avi, -atum  – hozománnyal ellát

dūcō 3, -dūxī, -ductum – alakít, alkot, húz, von, vezet

duo, duae, duo – kettő, két

dux, ducis m  – fejedelem, vezér

edō 3, ēdī, ēsum – eszik

effluo, -ere, -xi, -ctum  – kifolyik

effringo, -ere, -fregi, -fractum  – kitör

effusio, -nis f  – kiömlés

ego  – én

enim – ugyanis

eō, īre, īvī / iī, itum – megy

episcopus -ī m – püspök

equidem – valóban, csakugyan

equīnus 3 – ló-

equus, -ī m – ló

et – és, is (ebben a jelentésben az utána álló szóra vonatkozik)

Ethyl – Volga

etiam– is, szintén

ex / ē + Abl. – praep. -ról, -ről, -tól, -től

excūdō 3, -cūdī, -cūsum – kovácsol, készít, alkot

exercitus, -us m  – hadsereg

exiguus 3 – kicsi, csekély

eximo, -ere, -emi, -emptum  – elfogyaszt

exordium, -iī n – kezdet

expeditio, -nis f  – kivonulás, hadjárat

exspectō, 1, -āvī, -ātum – megvár, bevár

exstinguo, -ere, -xi, -ctum  – kiolt, megöl

extollō, -ere  – felemel

faciō, -ere, fēcī, factum  – tesz, csinál

factum, -ī n  – cselekedet

fāma, -ae f  – hír

fatuus 3 – balga, együgyű

faux, -cis f / fauces, -um f  – torok

ferō, ferre, tulī, lātum  – hoz, visz

fidelis, -e  – hívő, hűséges

fides, -ei f  – hit, hűség

fīlia, -ae f  – lánya vkinek

fingō, -ere, fīnxī, fictum  – alakít, kitalál

flūmen inis n – folyó

foris, -is f  – ajtószárny

fortūna, -ae f  – szerencse, véletlen

Francia, -ae f  – Franciaország

Francus, -a, -um  – frank, francia

frāter, -tris m – testvér, fivér, szerzetes barát

geminus, -a, -um  – iker

gemo, -ere, -ui, -itum  – nyög, sóhajt

gens, -tis f  – nemzet

gerō, -ere, gessī, gestum  – visel, végrehajt

grānum, -ī n  – mag

gravo, -are, -avi, -atum  – megterhel, elnehezít

gustō, -āre, -āvī, -ātum  – ízlel, kóstol

habeō 2 habuī, habitum – birtokol, van neki akinek: Nom., amije: Acc.

habeō, -ēre, -uī, -itum  – birtokol

hic, haec, hoc – ez

hilaritas, -tatis f  – vidámság

hostis, -is m – ellenség

Hungaria, -ae f  – Magyarország

Hungaricus 3 – magyar

Hungarus 3 – magyar

iaceo, -ere, -ui  – fekszik

ibī  – ott

īdem, eadem, idem  ugyanaz, ugyanő

ideō  – ezért

ignōrō 1, -āvī, -ātum – nem tud, nem ismer

Ildico, -nis f / indecl.  – Ildikó

illabor, -i, -lapsus sum  – csúszik

ille, illa, illud – ő, az

imbuo, -ere, -ui, -utum  – bemárt, nedvesít

immineo, -ere  – fenyeget

impāratus 3 – készületlen

imperium, -i n  – hatalom, birodalom, parancs

implōrō, -āre, -āvī, -ātum  – kérlel

impōnō 3, -posuī, -positum – rátesz, ráhelyez

improbus, -a, -um  – hitvány

impunitas, -tatis f  – büntetlenség

in + Abl. – praep. -ban, -ben; -on, -en, -ön

in + Acc. – praep. -ba, -be, -ra, -re

inde  – onnan, azért

indico, -are, -avi, -atum  – bejelent, jelez

īnfernī, -ōrum m  – alvilágiak, alvilág

ingenium, -ī n  – tehetség, jellem

innumerabilis, -e  – számtalan

insiliō 4 siluī – megrohan

inter + Acc. praep. között

interficio, -ere, -feci, -fectum  – megöl

interrogo, -are, -avi, -atum  – kérdez

intro, -are, -avi, -atum  – belép

invādō 3 –vāsī, -vāsum – megtámad, rátámad

inveniō 4, -vēnī, -ventum – megtalál

invenio, -ire, -veni, -ventum  – talál

invitō 1, -āvī, -ātum – meghív

ipse, ipsa, ipsum – ő/az maga

ipse, ipsa, ipsum  – ő maga, éppen ő

is, ea, id – ő, az

iste, ista, istud – az, ő

ita  – úgy

Italia, -ae f  – Olaszország

itaque  – így, tehát

Iuppiter, Iovis m  – Jupiter

iūxtā + Acc. – praep. -nál, -nél, mellett, közel vmihez

Julianus, -ī m  – Juliánusz

lac, lactis n – tej

lacrimo, -are, -avi, -atum  – könnyezik

Ladislaus, -i m  – László

libīdō, -inis f  – vágy, kedvtelés

lingua, -ae f – nyelv

locus, -ī m – hely, loca, ōrum n – vidék, terület

Lothoringus, -a, -um  – lotaring, lotaringiai

lūdus, -ī m – ünnepi játék

lūna, -ae f  – hold

lux, -cis f  – fény

magis  – inkább

magistrātus, -ūs m – hivatal, tisztség

māgnificus, -a, -um  – nagyszerű

māgnus 3 – nagy

mālum, -ī n  – alma

manus, -us f  – kéz

marītus, -ī m  – férj

marmor, -oris n – márvány

māter, -tris f  – anya

matrimonium, -i n  – házasság

māximus, -a, -um  – legnagyobb, igen nagy

me – engem ego Akk.

meātus, -ūs m – pálya, út, járás

melius – lásd bonus 3

meminī, -isse – emlékezik, észben tart

mēnsis, -is m  – hónap

mereō, -ēre, -uī, -itum  – érdemel

meritum, -ī n – érdem, jótett

meus 3 – enyém

mihi – nekem ego Dat.

minister, -tri m  – szolga

minor, minus  – kisebb

mittō 3 mīsī, missus –küld

mollis 2 – lágy, érzékeny

monastērium, -iī n – kolostor, monostor

mōns, montis m – hegy

mors, -tis f  – halál

mōs, mōris m – törvény, szabály, erkölcs

mulier, -is f  – asszony, feleség

multitudo, -inis f  – sokaság

murus, -i m  – városfal

nares, -ium f  – orr

nātiō, -ōnis f – nép, törzs

necessitas, -tatis f  – szükség, kényszer

nēmō, -minis m – senki

nex, -cis f  – gyilkosság, halál

nihil  – semmi

nihilo – semmivel, semennyivel

nimius, -a, -um  – túlságos, meglehetős

nomen, -inis n  – név

nōmen, -minis n – név

nōn  – nem

noster, -tra, -trum birt.nm. a miénk, a mi ...-nk

nostrās, -ātis – mienk, tsz.-ban: mieink

novus, -a, -um  – új

Numitor, -oris m  – Numitor

nuntius,-ī m  – követ

nuptiae, -arum f  – menyegző

nuptiae, -arum f  – menyegző

ob + Acc. – praep. miatt

obscūrō, -āre, -āvi, -ātum  – elhomályosít

occidentalis, -e  – nyugati

omnino  – teljesen

omnis 2 – minden, főnévként: omnēs – mindenki, omnia – minden

orbis, -is m  – kör, földkerekség

ōrō 1, -āvī, -ātum – tárgyal, előad, kér

pāgānus 3 – pogány

Palātīnus 3 – palatiumi

papa, -ae f – pápa

par, paris  – egyenlő, azonos

parcō 3, pepercī, parsūrus + Dat.– megkímél vkit

pario, -ere, peperi, partum  – szül

parricidium, -i n  – apagyilkosság

pars, -tis f  – rész

pāx, -pācis f – béke

per + Acc. praep. révén, útján

per + acc.  – keresztül, végig vmin

perago, -ere, -egi, -actum  – megcsinál, elvégez

permitto, -ere, -misi, -missum  – megenged

petō 3 - īvī, -itum – kér

Petrus, -ī m – Péter

pius, -a, -um  – kegyes

plango, -ere, planxi, planctum  – sirat

plēnus 3 – teli, tele

Plūtō, -nis m  – Pluto

Polonus 3  – lengyel

populus, -ī m – nép

possum, posse, potuī – tud, -hat, -het, képes amire: Inf.

post + Acc. – praep. után

postea  – azután

postquam – miután

potestās, -ātis f – hatalom, befolyás

potior 4 potītus sum + Gen. – bír, birtokol, birtokában tart vmit

praeceptor, -oris m  – mester, tanító

praeclārus, -a, -um  – igen híres

praeficio, -ere, -feci, -féctum  – élére állít

praestō 1, -stitī, -stitum + Dat. – fölülmúl vkit [4]

primus, -a, -um  – első

princeps, -cipis m  – fejedelem, vezér

prior, prius  – előbbi

priusquam  – mielőtt

pro + Abl. – praep. –ért, miatt

proficior, proficisci, profectus sum  – utazik

promitto, -ere, -misi, -missum  – megígér

propter + acc.  – -ért

Prōserpina, -ae f  – Proserpina

prōveniō, -īre, -vēnī, -ventum  – előjön, támad

pūblicus 3 – állami, nyilvános

puella, -ae f  – lány

Pūnicum mālum  – gránátalma

Pūnicus, -a, -um  – pun, föníciai

quaerō, -ere, -sīvī, -situm  – keres, kérdez

qualis, quale  – milyen

quam – mint

quantum  – amennyire

-que  – és a szó után, simuló

quī, quae, quod von.nm. aki, ami, amely

quia – mert, mivel

quis, quid – ki? mi?

quis, quid  – ki, mi

quod – hogy

quoque – is az előtte álló szóra vonatkozik

radius, -iī m – rajzoló-, íróvessző

rapiō 3 rapuī raptum – elrabol, elragad

redundo, -are, -avi, -atum  – kiáraszt, kiárad

regio, -nis f  – terület

rēgius 3 – királyi

regius, -a, -um  – királyi

regnum, -i n  – ország, királyság

regō 3, rēxī, rēctum – uralkodik, irányít, vezet

reiicio, -ere, -ieci, -iectum  – visszavet, elutasít

relictus 3 – hátrahagyott, hátramaradt

remeō, -āre, -āvī, -ātum  – visszamegy, visszaköltözik

Remus, -i m – Remus

repentinus, -a, -um  – hirtelen

rēs pūblica, reī pūblicae f – állam

rēs, reī f  – dolog

resistō 3 restitī – ellenáll, ellenszegül

resolvo, -ere, -vi, -utum  – felold

respondeō, -ēre, -spondī, -spōnsum  – válaszol

resupinus, -a, -um  – hanyatt fekvő

revertō, -ere, -tī, -sum  – visszafordít, visszatérít

rex, -gis m  – király

Rōma, -ae f – Róma

Rōmānus 3 – római

Rōmulus, -ī m – Romulus

Sabinus, -a, -um  – szabin

sanctus 3 – szent

sānē  – mindenesetre

sanguis, -inis m  – vér

satis  – elég, eléggé

sceleratus, -a, -um  – bűnös, megszentségtelenített

sciō 4, scīvī, scītum – tud

scriptor, -ōris m  – író

se  – magát

sed – de, hanem

sēdēs, -isf  – székhely, ~ apostolica – apostoli szent szék

senatus, -ūs m – szenátus

septimus 3 – hetedik

sequor, -i, secutus sum  – követ, következik

servō 1, -āvī, -ātum – megőriz, megment

servus, -i m  – szolga

sex  – hat

sextus 3 – hatodik

sī  – ha

sibi– magának, maga számára, sē – visszah. nm. Dat.

sibi  – magának

sīcutī  – ahogyan

sīdus, eris n – csillagkép, csillag

simul – ugyanabban az időben, egyszerre

sine + abl.  – nélkül

sinō 3, sīvī, situm – hagy, enged

socerus, -i m  – após

socio, -are, -avi, -atum  – társít

soleo, -ere, -itus sum  – szokott vmit tenni

sōlus 3 – egyedüli

somnus, -ī m – álom

spectāculum, -ī n – látványosság

spīrō 1, -āvī, -ātum – lélegzik, él

Stephanus, -ī m – István

strēnuus 3 – bátor

sub + abl.  – alatt

subiectus 3 – alázatos, megalázkodó, alávetett

succēssor, -ōris m – utód

successus, -us m  – kimenetel, siker

sum, esse, fuī, futūrus létige van

super + acc.  – fölött

superbus 3 – dölyfös, gőgös

superus, -a, -um  – fölsőbb, égi

surgō 3, surrēxī, surrēctum – fölkel, fölemelkedik

suspico, -are, -avi, -atum  – gyanít

suus 3 – birt.nm. az övék, a sajátja/-juk, az ő ...-ja/-juk

tamen – mégis, legalább, mindazonáltal

tandem  – végül

tantus, -a, -um  – akkora

templum, -i n  – templom

tempus, temporis n – idő

terra, -ae f  – föld

testimonium, -i n  – tanúság

tibi – neked tū Dat.

tōtus, -a, -um  – egész

trānsferō, -ferre, -tulī, -lātum – átvisz, áthelyez, in arbitrium ~ kezébe letesz, átruház

tristis, -e  – szomorú

tū – szem.nm. te

tunc – éppen akkor

turmatim – csapatokban, csapatokra osztottan

ubi – hol, ahol

ullus, ulla, ullum  – valamely

Ungri, Ungros, Ungris lásd: Hungarus 3

ūniversus 3 – mindnyájan, valamennyi

urbs, urbis f  – város

urgeo, -ere, ursi  – sürget

usque + acc.  – -ig

ut + coni.  – azért/úgy hogy

uxor, -ōris f – feleség, asszony

valdē – igen, nagyon

vās, vāsis n – edény

vel  – vagy

velamen, -inis n  – lepel, takaró

verbum, -i n  – ige, szó

verbum, -ī n  – ige, szó

vērō – (adv.) valóban, tényleg

vero  – (ktsz.) viszont, pedig

rum  – de, viszont

vērus, -a, -um  – valóságos

vīcīnus, -ī m – szomszédos

videō, -ēre, vīdī, vīsum  – lát, néz

villa, -ae f – majorság, tanya

vīnārius 3 – boros, bor-

vinum, -i n  – bor

vir, -ī m – férfi

virgō, -inis f – leány, szűz

virtūs, -ūtis f  – erény, érdem

vis, viris f  – erő

vita, -ae f  – élet

vīvō 3, vīxī, victūrus – él

vīvus 3 – élő, élethű [6]

vocō 1, -āvī, -ātum – elnevez, hív vkit + Acc. vminek + Acc.

volō, velle, voluī– akar

vulnus, -eris n  – seb

vultus, -ūs m – arcvonás, arc