Keresés

3. Három sírkő


A képen látható márványtábla valószínűleg egy sírépítmény oldalán hirdette, kit rejt az épület, és ki az építtetője. A megfogalmazás merőben konvencionális, ezért a hasonló táblák kis rutinnal is könnyen olvashatók.

 

A rendezvényszervezőDiis manibus Epaphrodito structori a cybo imperatoris Caesaris Domitiani Augusti Germanici Syntrophus conlega bene merenti fecit. 155

 


A rendezvényszervező

Diis manibus. / Epaphrodito / structori a cybo / imp(eratoris) Caesaris / Domitiani Aug(usti) / Germanici / Syntrophus / conlega bene / merenti fecit.

 

 
A lovas katona


 

Publio Sulpicio Lucii filio Oufentina tribu peregrino Mediolensi equiti speculatori, vixit annis XXVIII, militavit annis VIIII. Lucius Sulpicius Caii filius Oufentina tribu messor pater et frater.

 

P(ublio) Sulpicio / L(ucii) f(ilio) Ouf(entina tribu) / peregrino / Mediolaniens(i) / equiti speculat(ori), / vixit annis XXVIII, militavit annis VIIII. L(ucius) Sulpicius C(aii) f(ilius) Ouf(entina tribu) messor pater et frater.

 
A kapus 

Dis Manibus. Publius Aelius Augusti libertus Pyramus praepositus ostiariorum et Aelia Horaea, coniunx eius fecerunt Pyramo, filio dulcissimo, qui vixit annis VII, mensibus V, diebus XX et sibi et libertis libertabusque posterisque eorum. (156)

 

 

 

Dis Manibus. P(ublius) Aelius Aug(usti) lib(ertus) Pyramus praep(ositus) ostia(riorum) / et Aelia Horaea, coniunx eiCus fecer(unt) Pyramo, filio / dulcissimo, qui vix(it) an(nis) VII, m(ensibus) V, d(iebus) XX et sibi et lib(ertis) libert(abus)que poster(is)que / eorum.


Szavak:

 

Aelia Horea - női név

Aelius –i m. – római családnév

annus –i m. – év

Augustus 3 – isteni (Domitianus mellékneve)

bene merens (–entis) – aki jótetteket hajtott végre, érdemdús

Caesar –aris m – Caesar, császár

Caius –i m. – római előnév (praenomen)

coniunx, coniugis mf. – házastárs

coniunx eius – az ő felesége

conlega (v. collega) –ae m. – hivatali társ

deus -i, m. – isten

dis vagy diis = deis (plur. dat.)

dies –ei mf. – nap

Domitianus –i m. – Domitianus császár

dulcissimus 3 – nagyon drága, nagyon szeretett

eius, eorum – az ő vmijük, (sing. és plur)

Epaphroditus –i m. – görög eredetű személynév

eques –itis m. – lovas, lovagrendű személy

frater, fratris m. – testvér

Germanicus 3 – germániai (Domitianus mellékneve)

imperator –oris m. - (had)vezér, császár
is ea id - ő, az (névmás)

libertus –i m. – felszabadított rabszolga

Lucius –i m. – római előnév (praenomen)

 

Mediolensis 2 – mediolanumi, Mediolanumból (ma: Milano) származó

menses –is m. – hónap

messor –oris m. – arató

milito 1 –avi, atum – katonáskodik, katonai szolgálatot teljesít

ostiarius –i m. – ajtónálló, kapus

Oufentinus 3 – az egyik tribus neve

pater –is m. –apa

peregrinus 3 – idegen, bevándorló

posteri –orum - utódok

praepositus –i m. – elöljáró

Publius –i m. – római előnév (praenomen)

Pyramus –i m. – görög eredetű személynév

qui quae quod – aki, amely (vonatkozónévmás)

sibi – magának (a visszaható névmás dativusa)

speculator –oris m. – felderítő

structor a cibo – lakomák szervezője

structor –oris m. – szervező, építő

Sulpicius –i m. – római családnév (nomen gentile)

Syntrophus –i m. – személynév

tribus –us f. – tribus, a három néptörzs egyike

vivo 3 vixi victurus – él

 

 

Nyelvtan:

A latin névmások közül számosnak a ragozása az I. és a II. declinatiót követi; ettől mindig eltér azonban a sing. genitivus és dativus esetragja.

A sing. genitivus -ius, a sing. dativus -i esetragot kap. Ezt nevezzük névmási genitivusnak és névmási dativusnak.

Az is, ea, id névmás eredeti funkciója determinatív névmás (azaz a szövegben már megnevezett dolgokra vagy személyekre utal). Gyakran a személyes névmás eredetileg hiányzó harmadik személyét pótolja, jelentése ilyenkor: ő vagy (többes számban) ők.

Az is, ea, id névmás ragozása:


                                                                    masc.        fem.          neutr.

sing.

Nom.

Acc.

Gen.

Dat.

Abl.

 

plur.

Nom.

Acc.

Gen.

Dat.

Abl.

 

is

eum

eius

ei

eo

 

 

ii ~ ei

eos

eorum

eis iis

Megjegyzés: néhány helyen egy esetnél két alak szerepel, de jelentéskülönbség köztük nincs.

A IV. declinatio az -u tövű szavak ragozása. Főként hímnemű szavak tartoznak ide, de elvétve akad közöttük nő- és semlegesnemű is. Az -us végűek hímneműek (esetleg nőneműek), az -u végűek pedig semlegesneműek. Példaszavak: exercitus us- m. - hadsereg; cornu -us n. - szarv

 

hím- (és nő-)neműek ragozása

exercitus, -us, m. – hadsereg

Singularis

            Nom.    exercit-us

            Acc.      exercit-um

            Gen.     exercit-us

            Dat.      exercit-ui

            Abl.       exercit-u

Pluralis

            Nom.     exercit-us

            Acc.      exercit-us

            Gen.      exercitu-um

            Dat.       exercit-ibus

            Abl.       exercit-ibus

semlegesneműek ragozása

cornu, -us, n. – szarv

Singularis

            Nom.    corn-u

            Acc.      corn-u

            Gen.     corn-us

            Dat.       corn-u

            Abl.       corn-u

Pluralis

            Nom.     cornu-a

            Acc.      cornu-a

            Gen.      cornu-um

            Dat.       corn-ibus

            Abl.       corn-ibusMássalhangzós tövű pl. a rex, regis, m.

Sing.

 

Nom.    rex

Acc.     reg-em

Gen.    reg-is

Dat.    reg-i

Abl.    reg-e

Plur.

 

Nom   reg-es

Acc.    reg-es

Gen.    reg-um

Dat.    reg-ibus

Abl.    reg-ibus

 

Ettől a ragozástól csak egyetlen helyen tér el a gyenge -i tövűeké: a plur. gen. esetragja ezek esetében nem -um, hanem -ium. A főnév -i tövű tehát, de ez csak egyetlen esetben jelenik meg a ragozás során, ezért "gyenge" -i tövűnek nevezzük. Az erős -i tövűek esetében az -i tő megjelenik továbbá (azaz a plur. gen. esetragján kívül) a sing. ablativusban, illetve semlegesnemű szavak esetében a pluralis nominativus és accusativus -a esetragja előtt. Gyenge -i tövű pl. az urbs, -is, f. = város, erős -i tövű a mare, -is, n. = tenger

 

msh. tő: rex

Singularis

            Nom.   rex

            Acc.      reg-em

            Gen.     reg-is

            Dat.       reg-i

            Abl.       reg-e

Pluralis

            Nom.   reg-es

            Acc.     reg-es

            Gen.     reg-um

            Dat.      reg-ibus

            Abl.      reg-ibus

gyenge -i tő: urbs

Singularis

            Nom.   urbs

            Acc.      urb-em

            Gen.     urb-is

            Dat.       urb-i

            Abl.       urb-e

Pluralis

            Nom.   urb-es

            Acc.     urb-es

            Gen.     urb-ium

            Dat.      urb-ibus

            Abl.      urb-ibus

erős -i tő: mare

Singularis

            Nom.   mare

            Acc.      mare

            Gen.     mar-is

            Dat.       mar-i

            Abl.       mar-i

Pluralis

            Nom.   mar-ia

            Acc.     mar-ia

            Gen.     mar-ium

            Dat.      mar-ibus

            Abl.      mar-ibus

 

A különböző tőtípusokat a következőképpen tudjuk elkülöníteni egymástól a szótári alak alapján:

 

gyenge -i tövű

1. azok az -es és -is végű főnevek, amelyeknek a sing. nominativusa és genitivusa ugyanannyi szótagból áll (parisyllaba), pl. avis, avis, f. – madár

erős -i tövű

1. az -e, -al, és -ar végű főnevek (ezek mindegyike semleges), pl. mare, maris, n. – tenger, animal, -is, n. – állat, tribunal, -is, n. – emelvény

2. azok az -s és -x végű főnevek, amelyekben a sing. genitivus előtt legalább két mássalhangzó található, pl. urbs, urbis, f. – város

2. a III. declinatióban ragozódó alapfokú melléknevek, pl. terribilis 2

 

A melléknevek

Az előző olvasmányban megismert háromvégű melléknevek mellett léteznek kétvégű és egyvégű melléknevek is. Ezeket mindig a III. declinatióban ragozzuk (szinte mind erős -i tövűek). Az egyvégű melléknevek szótári alakjában megadjuk a singularis genitivust, de zárójelbe tesszük, hogy jól elkülöníthető legyen a főnevektől. Pl. felix (felicis) – szerencsés, dús, boldog. A kétvégű melléknevek végződése -is és -e (mivel ettől alaktani eltérés nem létezik, a szótár nem írja ki ezeket a végződéseket, hanem csak kettes számmal jelöli a típust). Az -is végződésű alakok hímneműek vagy nőneműek, az -e végűek semlegesek Természetesen ezeket a mellékneveket is egyeztetjük a főnévvel nemben, számban és esetben. Pl.

               hímnem                                  nőnem                                   semlegesnem

 

 

Nom.

Acc.

Gen.

Dat.

Abl.

 

 

 

Nom.

Acc.

Gen.

Dat.

Abl.

singularis

 

avunculus terribilis

avunculum terribilem

avunculi terribilis

avunculo terribili

avunculo terribili

 

pluralis

 

avunculi terribiles

avunculos terribiles

avunculorum terribilium

avunculis terribilibus

avunculis terribilibus

singularis

 

ira terribilis

iram terribilem

irae terribilis

irae terribili

ira terribili

 

pluralis

 

irae terribiles

iras terribiles

irarum terribilium

iris terribilibus

iris terribilibus

singularis

 

bellum terribile

bellum terribile

belli terribilis

bello terribili

bello terribili

 

pluralis

 

bella terribilia

bella terribilia

bellorum terribilium

bellis terribilibus

bellis terribilibus

(Létezik néhány III. declinatiós háromvégű melléknév is, ezekről később esik szó.)

 

Az egyvégű melléknevek ragozása:

                        hímnem                         nőnem                       semlegesnem

 

 

Nom.

Acc.

Gen.

Dat.

Abl.

 

 

 

Nom.

Acc.

Gen.

Dat.

Abl.

singularis

 

avunculus felix

avunculum felicem

avunculi felicis

avunculo felici

avunculo felici

 

pluralis

 

avunculi felices

avunculos felices

avunculorum felicium

avunculis felicibus

avunculis felicibus

singularis

 

terra felix

terram felicem

terrae felicis

terrae felici

terra felici

 

pluralis

 

terrae felices

terras felices

terrarum felicium

terris felicibus

terris felicibus

singularis

 

oppidum felix

oppidum felix

oppidi felicis

oppido felici

oppido felici

 

pluralis

 

oppida felicia

oppida felicia

oppidorum felicium

oppidis felicibus

oppidis felicibus

Megjegyzés: a mellékneveknél a ragozás során változatlan szógyököt úgy kapjuk meg, hogy a kétvégűeknél a nominativus -is végét vágjuk le: terribil|is 2: terribil- fog szerepelni minden ragos alakban a rag előtt; az egyvégűeknél pedig a zárójelben álló genitivus -is ragját vesszük le: felix (felic|is): felic- lesz a ragokkal ellátandó gyök.

 

A latin névmások közül számosnak a ragozása az I. és a II. declinatiót követi; ettől mindig eltér azonban a sing. genitivus és dativus esetragja.

A sing. genitivus -ius, a sing. dativus -i esetragot kap. Ezt nevezzük névmási genitivusnak és névmási dativusnak.

Az is, ea, id névmás eredeti funkciója determinatív névmás (azaz a szövegben már megnevezett dolgokra vagy személyekre utal). Gyakran a személyes névmás eredetileg hiányzó harmadik személyét pótolja, jelentése ilyenkor: ő vagy (többes számban) ők.

Az is, ea, id névmás ragozása:


                                                                    masc.        fem.          neutr.

sing.

Nom.

Acc.

Gen.

Dat.

Abl.

 

plur.

Nom.

Acc.

Gen.

Dat.

Abl.

 

is

eum

eius

ei

eo

 

 

ii ~ ei

eos

eorum

eis iis

Megjegyzés: néhány helyen egy esetnél két alak szerepel, de jelentéskülönbség köztük nincs.

 

Attributum praedicativum, appositio praedicativa

A latin mondatban szereplő jelző (attributum) és értelmező (appositio) számos esetben a jelzett–értelmezett szónak nem állandó tulajdonságát, funkcióját, hanem alkalmi állapotát, az adott mondat cselekvéséhez kötődő, az állítmány szempontjából fontos jellegét jelöli meg. Magyarra fordítva mód-, idő- vagy állapothatározó lesz.. Az ilyen határozóval fordítandó jelzőt nevezzük állítmányi jelzőnek, latinul attributum praedicativumnak, az értelmezőt pedig állítmányi értelmezőnek, latinul: appositio praedicativának. Az attributum praedicativum tehát szófaját tekintve mindig melléknév vagy melléknévhez közel álló szófaj (pl. sorszámnév), az appositio praedicativa viszont főnév. Azt, hogy egy jelző vagy értelmező a mondaton belül állítmányi jelző vagy értelmező-e, csak a szövegösszefüggés alapján dönthetjük el.

Példák:

attributum praedicativumok:

Amulius ... solus regnavit – Amulius ... egyedül (hogyan?) uralkodott

iratus Romulus eum interfecit – Romulus dühösen (vagy feldühödve – hogyan? milyen állapotban?) megölte őt [az idézett példák olvasmányunk A részéből származnak, de ezeken kívül még van hasonló példa ugyanott]

appositio praedicativák:

Pater senex non eadem facit, quae puer fecit. – Apám öregkorában (mikor?) nem ugyanazokat a dolgokat cselekszi, amiket gyerekként (milyen minőségben?) tett. Fordítva is lehet: senex – öregen (milyen állapotban? milyen minőségben? – állapothatározó); puer – gyerekkorában (mikor? – időhatározó)

Cicero consul Catilinam ex urbe expulit. – Cicero mint consul (hogyan? milyen minőségben?) űzte ki Catilinát a városból.


Feladatok

1.Tegye az imperfectumban állókat perfectumba, a perfectumban állókat pedig imperfectumba (a szám és a személy változatlan marad)! Pl. expulerat expellebat

A) manebas ..................., volebatis ................., posueram ....................., educabant ....................., tenueramus ........................., traxeratis ........................ ibat .................. eramus ......................., inveneratis ............................ stabat ...........................

B) fecerunt ....................., ponebant ......................., stat ................., facitis ....................., egi ........, voluimus ..................., vicit ................., traxerat ......................, invenerunt .........................., tenebatis ...................................

 

2. Írja oda az ago 3 egi actum ige ragozott alakjai mellé a sum esse fui azonos alakját! Pl. egit – fuit

egisti .......................

agebamus ................

egerunt.....................

agit .......................... .

agis ...........................

egimus.......................

egerant ......................

agebatis .....................

 

3. Kakukktojás! Melyik nem illik a sorba?

A. agit, trahit, vicit, facit

B. tenere, trahere, manere, praebere

C. ponimus, vincimus, condimus, venimus

D. populus, exercitus, filius, deus

 

4. Egyeztesse a ragozott főnévvel a zárójelben lévő melléknevet! Pl. aquam (tenuis) tenuem

virorum (insignis) ................................, regi (Romanus) ..................................., lupae (terribilis) ....................................., ................................, .................................... curru (similis) ............................, exercitus (insignis) ........................., ............................., ............................, ............................, corpus (validus) ..................., ...................

5. Egészítse ki a mondatokat!

Currum triumphatoris quattuor (equus) .............. trahebant. Hoc agmen (Forum) ............. praeteribat. Triumphator apud Campum Martium (urbs) .......... intravit. Triumphator (Iuppiter Capitolinus) ..................... similis erat. Triumphi insignia spectacula (populus) ........................... praebebant.

 

6. Változtassa meg a következő jelzős kifejezések számát, tegye az egyes számúakat többesbe, és fordítva. Ügyeljen az eset változatlanságára. exercitum Romanum exercitus Romanos

portis similibus ............................, ................................., currus insignis ........................, .................................. consulum felicium .............................., corporis validi ..................................., caput suum .............................., ......................

7. Fordítsa latinra!

1. A római nép üdvözli a consult. 2. A király a kapun át a városba lép. 3. A szenátusnak saját hadserege van. 4. A kocsi, amelyet lovak húznak, megállt. 5. A rabszolga a Capitoliumon áll. 6. A rómaiak ünnepnapot tartanak a győzelem miatt. 7. A consul fején arany koszorú volt.