Keresés

3. olvasmány

 

Est vero Magna Bulgaria regnum magnum. In eodem regno frater Iulianus invenit relictos Hungaros, qui iuxta flumen Ethyl vivunt et Hungaricam linguam habent. Pagani sunt, terras non colunt, sed carnes equinas edunt, lac equinum bibunt. In equis et armis abundant et valde strenui sunt. Sciunt enim, quod isti Hungari ab ipsis descenderunt, sed ignorant locum, ubi isti sunt.

 

(Frater Julianus, De facto Ungariae Magnae nyomán)


Szavak

 

abundō 1, -āvī, -ātum – bővelkedik vmiben

arma, -ōrum (n) – fegyver

bibō 3, bibī – iszik

Bulgaria, -ae (f) - Bulgária, Bolgária

carō, carnis (f) – hús

colō 3, coluī, cultum – művel

dēscendō 3, -scendī, -scēnsum
    (le)származik vhonnan

edō 3, ēdī, ēsum – eszik

equīnus 3 – ló-

equus, -ī (m) – ló

Ethyl – Volga

flūmen, -inis (n) – folyó

frāter, -tris (m) – testvér, fivér, szerzetes barát

Hungaricus 3 – magyar

Hungarus 3 – magyar

ignōrō 1, -āvī, -ātum – nem tud, nem ismer

inveniō 4, -vēnī, -ventum – megtalál

iste, ista, istud – az, ő

 

Iulianus, -ī (m)  – Juliánusz

iūxtā + Acc. – praep. -nál, -nél, mellett, közel vmihez

lac, lactis (n) – tej

locus, -ī (m)  – hely

lingua, -ae (f) – nyelv

māgnus 3 – nagy

pāgānus 3 – pogány

quod – hogy

rēgnum, -ī (n) – királyság, ország

relictus 3 – hátrahagyott, hátramaradt

sciō 4, scīvī, scītum – tud

sed – de, hanem

strēnuus 3 – bátor

sum, esse, fuī, futūrus létige van

terra, -ae (f) – föld

ubi – hol, ahol

valdē – igen, nagyon

vērō – valóban, tényleg

vīvō 3, vīxī, victūrus – él

 


Nyelvtan

A praesens imperfectum képzése

A magyar jelen időnek megfelelő igeidő. Az ige imperfectum tövéhez kapcsolódnak a személyragok. A III. coniugatióban a mássalhangzós tövűeknél a 2. személytől kezdődően a tő és a személyragok között kötőhangsort találunk. Ez végig i, kivéve a többes 3. személyt, ahol u.

A cselekvő személyragsor:

            -o/-m

            -s

            -t

 

            -mus

            -tis

            -nt

            I.                                 II.                               III.                               IV.

nomino*

habe-o

viv-o      capi-o

veni-o

nomina-s

habe-s

viv-i-s    capi-s

veni-s

nomina-t

habe-t

viv-i-t     capi-t

veni-t

nomina-mus

habe-mus

viv-i-mus capi-mus

veni-mus

nomina-tis

habe-tis

viv-i-tis   capi-tis

veni-tis

nomina-nt

habe-nt

viv-u-nt  capi-u-nt

veni-u-nt

*-a+o> o

Megjegyzések:

1. Vigyázzunk, az I. és a II. coniugatióban szabályosan, a nomino/habeo példájának megfelelően változik a tő hosszúsága - vagyis az egyes szám 2. és a többes szám 1-2. személyében hosszú a tő, a többi alakban pedig rövid!

2. A IV. coniugatióban a többes 3. személyben (a III. coniugatio analógiájára) szintén megjelenik az -u- kötőhang.

3. A III. coniugatióban az -u- tövűek ragozása mindig a mássalhangzós tövűekét követi.

A létige ragozása praesens imperfectumban:

sum

es

est

sumus

estis

sunt


Névmások:

Az iste, ista, istud névmás ragozása szintén az I-II. declinatiót követi, leszámítva a semlegesnem Sg. nom.-acc. -ud végződését, és persze a névmási genitivust és dativust (mindhárom nemben istius, ill. isti). 


Feladatok

1.Tegye az imperfectumban álló igealakokat perfectumba, a perfectumban állókat pedig imperfectumba (a szám és a személy változatlan marad)! Pl. sciverunt - sciunt

abundas ..................., bibitis ................., vixi ....................., sunt ....................., descendimus ........................., coluistis ........................, ignorat .................., edi ......................., invenistis ............................, fuit ...........................

 

2. Írja oda a colo 3 colui cultum ige alakjai mellé a sum esse fui azonos alakját! Pl. coluit – fuit

coluisti ......................

colere ................

coluere .....................

colit .........................

colis ...........................

coluimus.......................

colunt ......................

colitis .....................

 

3. Kakukktojás! Melyik nem illik a sorba?

A. colit, edit, bibit, descendit

B. vivere, bibere, habere, colere

C. editis, vivitis, descenditis, invenitis


 

4. Egyeztesse a ragozott főnévvel a zárójelben lévő melléknevet! Pl. equum (magnus) magnum

carnium (equinus) ................................, lacti (relictus) ..................................., terrae (iste) ....................................., ................................, .................................... fratribus (strenuus) ............................, ............................, flumine (Hungaricus) .........................


5. Változtassa meg a következő jelzős kifejezések számát, tegye az egyes számúakat többesbe, és fordítva. Ügyeljen az eset változatlanságára. Pl. exercitum Romanum - exercitus Romanos

regnis paganis ............................, ................................., lactis equini ........................, fratrem relictum .............................., equo isti ..................................., caro sua ..............................

6. Fordítsa latinra!

1. Az ország bővelkedik folyókban. 2. A magyarok tudnak földet művelni. 3. A szerzetesek nem esznek lóhúst, de isznak tejet. 4. A pogányok királya a folyó mellett talált egy lovat. 5. A magyar nyelv nem a latintól származik.