Keresés

5. olvasmány

 

 

 

De amicitia

Puer, qui cotidie in litore maris ambulabat, delphinum panis fragmentis allexerat. Ei delphinus gratiam singularem habuit: quocumque enim diei tempore ad puerum ex imo mari adnatabat, et amico suo praebebat dorsum, eumque in mari circumducebat. Haec officia complures annos iam praestiterat, cum puer gravi morbo decessit. Delphinus ad locum consuetum cotidie veniebat; mox autem pueri desiderio mortem et ipse obiit.

 

 

Szavak:


 

ad + Acc. – praep. -hoz, -hez, -höz

adnatō (annatō) 1, -āvī, -ātum – odaúszik

alliciō 3, -lexī, -lectum – magához édesget

ambulō 1, -āvī, -ātum – sétál

amīcitia, -ae (f) – barátság

amīcus, -ī (m) – barát

annus, -ī (m) – év

autem – pedig, azonban

circumdūcō 3, -dūxī, ductum – körbevisz

complūrēs, complūra (-plūrium) – több, nem egy

consuētus 3 – megszokott

cotīdiē / quotīdiē – mindennap

cum – amikor

dēcēdō 3, -cēssī, -cessum – eltávozik, meghal

delphīnus , -ī (m) – delfin

dēsīderium, -ī (n) – hiány

dorsum, -ī (n) – hát

enim – ugyanis

et – és; is (az utána álló szóra vonatkozik)

fragmentum, -ī (n) – darab

grātia, -ae (f) – hála; gratiam habere + Dat. – hálásnak lenni, hálával viseltetni vki iránt

gravis 2 – nehéz, súlyos

 

hic, haec, hoc – ez

iam – már

īmus 3 – legmélyebb; īmum mare – a tenger mélye

ipse, ipsa, ipsum – ő/az maga

lītus, lītoris (n) – part

locus, -ī (m) – hely

mare, maris (n) – tenger

morbus, -ī (m) – betegség

mors, mortis (f) – halál; mortem obire – meghal

obeō, -īre, -īvī / -iī, -ītum – meghal

officium, -ī (n) – szolgálat, szívesség, kötelesség

pānis, -is (m) – kenyér

praebeō 2, -buī, -bitum – nyújt, odatart, ad

praestō 1, -stitī, -stitum – teljesít

puer, puerī (m) – fiú

quī, quae, quod von.nm. aki, ami, amely

quīcumque, quaecumque, quodcumque – bármelyik

singulāris 2 – egyedülálló, páratlan

tempus, temporis (n) – idő

veniō 4, vēnī, ventum – (el)jön

 

 


A római vallás

1. 1. Numen és deus

1. 2. A római pantheon, az istenek görög megfeleltetései

2. 1. A szent tűz és az áldozatok

2. 2. A jóslás formái

2. 3. A papság

3. 1. Az idegen kultuszok

4. 1. A kereszténység elterjedése

4. 2. A keresztény Róma

 

Nyelvtan

A vonatkozó névmás:

 

masc.

fem.

neutr.

sing.

 

Nom. qui

Acc. quem

Gen. cuius

Dat.  cui

Abl.  quo

 

plur.

 

Nom. qui

Acc.  quos

Gen.  quorum

Dat.  quibus

Abl.  quibus

sing.

 

quae

quam

cuius

cui

qua

 

plur.

 

quae

quas

quarum

quibus

quibus

sing.

 

quod

quod

cuius

cui

quo

 

plur.

 

quae

quae

quorum

quibus

quibus


A quicumque, quaecumque, quodcumque névmás ragozása a vonatkozó névmásét követi: csak a -cumque előtti részt ragozzuk.

A közelre mutató névmás (jelentése: "ez") ragozása.

           masc.        fem.           neutr. 

 

 

Nom.

Acc.

Gen.

Dat.

Abl.


 

 

Nom.

Acc.

Gen.

Dat.

Abl.

sing.


hic

hunc

huius

huic

hoc

 

plur.

 

hi

hos

horum

his

his

 

sing.


haec

hanc

huius

huic

hac


plur.


hae

has

harum

his

his

sing.


hoc

hoc

huius

huic

hoc

 

plur.


haec

haec

horum

his

his

 

 


 


A praeteritum imperfectum a múltbeli folyamatos vagy ismétlődő cselekvés kifejezésére szolgáló igeidő.

Képzése: imperfectum tő + időjel + személyrag. Az időjel az I. és a II. coniugatióban -ba-, a III. és a IV. coniugatióban -eba- . Az egyes szám 1. személy személyragja itt: -m.

I.                       II.                                III.                        IV.

 

ambulabam

ambulabas

ambulabat

 

ambulabamus

ambulabatis

ambulabant

praebebam

praebebas

praebebat

 

praebebamus

praebebatis

praebebant

ducebam    faciebam

ducebas     faciebas

ducebat     faciebat

 

ducebamus  faciebamus

ducebatis    faciebatis

ducebant     faciebant

veniebam

veniebas

veniebat

 

veniebamus

veniebatis

veniebant

 

A létige praeteritum imperfectuma:      eram       eramus

                                                    eras        eratis

                                                    erat        erant

 

A praeteritum perfectum viszonyított (tehát önállóan, önmagában igen ritkán alkalmazható) igeidő, mely azt fejezi ki, hogy a cselekvés egy másik múlt időhöz (tehát praeteritum imperfectumhoz vagy praesens perfectumhoz) viszonyítva még korábban történt. Magyarra múlt idővel fordítjuk, az előidejűség érzékeltetésére határozószót használhatunk: "előbb, korábban" stb.

képzése: perfectum tő +    -eram       -eramus

                                     -eras        -eratis

                                     -erat         -erant

 

ambulaveram

ambulaveras

ambulaverat

 

ambulaveramus

ambulaveratis

ambulaverant

praebueram

praebueras

praebuerat

 

praebueramus

praebueratis

praebuerant

duxeram

duxeras

duxerat

 

duxeramus

duxeratis

duxerant

veneram

veneras

venerat

 

veneramus

veneratis

venerant

A létige praeteritum perfectuma is szabályos: fueram, fueras, fuerat stb.

 

Az eo ire ivi (ii) itum (menni) ige ragozása. A tő egyetlen hang: e-, de csak akkor, ha utána mély hangrendű magánhangzó következik, egyébként i-.

praesens imperfectum: eo, is, it, imus, itis, eunt

praeteritum imperfectum: ibam, ibas, ibat, ibamus, ibatis, ibant

A perfectumok képzése szabályos (az iv- perfectum tő mellett létezik i- is): ivi, ivisti, ivit stb. iveram, iveras stb.

 

A volo velle volui praesens imperfectuma: volo, vis, vult, volumus, vultis, volunt.

Praeteritum imperfectuma: volebam, volebas, volebat, volebamus, volebatis, volebant. (Mintha III. coniugatiós lenne.)

Praeteritum perfectuma mint a többi igéé: volueram, volueras, voluerat etc.

 


 

Feladatok

 

1.Tegye az imperfectumban álló igealakokat perfectumba, a perfectumban állókat pedig imperfectumba (a szám és a személy változatlan marad)!

habuerunt ............................, adnatatis ................................., praebueramus ........................, praestitisti .................................., decessi .............................., veniebat ...................................


2. Kösse össze az azonos idejű igealakokat! (A szám és a személy lehet eltérő!)

allexerat                                  eratis

circumduxisti                            decedo

venis                                      feceramus

ambulabam                              obii

 

3. Válogassa ki az alábbi igék közül az imperfectumokat!

fecit, circumducit, vicit, venit, iit, vincit, voluit

imperfectumok:......................................................................................

 

4. Tegye egyesből többesbe a jelzős kifejezéseket!

gratiae singulari ...................,  quem diem ...................,  maris magni ..................., pane nostro ..................., eius pueri ................... 

 

5. Helyezze el a kipontozott helyre a vonatkozó névmás megadott alakjait!

quo, qui, cui, quam

Delphinus ad puerum, ..... eum allexerat, cotidie adnatabat.

Gratia, .......... delphinus puero habuit, singularis erat.

Delphinus puerum, ............ dorsum praebuit, in mari circumduxit.

Morbus, ............ puer decessit, gravis fuit.

 

6. Egyeztesse a zárójelben szereplő névmást a ragozott főnévvel (a zárójelben álló szó csak azt mutatja meg, melyik névmásra gondolunk, semmilyen szempontból nincs egyeztetve a főnévvel)!

regi (is) ...., res (hic) ....,  ....,  ...., senatus (qui) ....,  ....,  ....,  ...., tempore (is) ...., bella (qui) ....,  ...., gratiam (hic) ...., panis (is) ....,  ....