Keresés

3. olvasmány

 

De Parthis


Parthi cum hostibus comminus ire aut urbes oppugnare nesciunt. Semper ex equis pugnant. Saepe etiam fugam simulant, et sic insequentes incautos sagittis interficiunt. Signum in proelio non tuba, sed tympano dant. Plerumque in ardore certaminis proelia deserunt, ac paulo post viribus novis pugnam repetunt.

 

 


Szavak:


 

ac / atque – és, sőt

ardor, -ōris (m) – vminek a hevessége

aut – vagy

certāmen, -minis (n) – küzdelem, vetélkedés

comminus – közelről, közelharcba(n); comminus ire cum + Abl. – kézitusába bocsátkozni vkivel

dēserō 3, -seruī, -sertum – otthagy

dō, dăre, dedī, dătum – ad

eō, īre, īvī / iī, itum – megy (ragozását lásd az 5. leckében!)

equus, -ī (m) – ló

etiam – is, még ... is (általában az utána álló szóra vonatkozik)

ex / ē + Abl. – praep. -ról, -ről, -tól, -től

fuga, -ae (f) – menekülés

hostis, -is (m) – ellenség

incautus 3 – óvatlan

insequēns, -entis (mf) – üldöző

interficiō 3, -fēcī, -fectum – megöl

nesciō 4, -scīvī, -scītum – nem tud

nōn – nem

 

oppūgnō 1, -āvī, -ātum – (meg)ostromol

Parthus 3 – párthus (iráni nép)

paulum, -ī (n) – egy kevés ...; paulō post – kicsivel később

plērumque – sokszor, legtöbbször

post – később (amennyivel: Abl.)

proelium, -ī (n) – csata

pūgna, -ae (f) – harc, csata

pūgnō 1, -āvī, -ātum – harcol

repetō 3, -īvī, -ītum – megújít, újrakezd, visszatér (ahová: Acc.)

saepe – gyakran

sagitta, -ae (f) – nyíl(vessző)

sed – de, hanem

sīc – így, úgy

sīgnum, -ī (n) – jel

simulō 1, -āvī, -ātum – színlel

tuba, -ae (f) – trombita

tympanum, -ī (n) – dob

urbs, urbis (f) – város

vīrēs, vīrium (f) – erő

 

 A Római Birodalom provinciái és Pannonia

1. 1. A provinciák áttekintése

1. 2. A provinciák legfontosabb régészeti emlékei

2. 1. Pannonia provincia történetének rövid áttekintése

2. 2. Pannonia legfontosabb régészeti emlékei


 

Nyelvtan:

A praesens imperfectum képzése

A magyar jelen időnek megfelelő igeidő. Az ige imperfectum tövéhez kapcsolódnak a személyragok. A III. coniugatióban a mássalhangzós tövűeknél a 2. személytől kezdődően a tő és a személyragok között kötőhangsort találunk. Ez végig i, kivéve a többes 3. személyt, ahol u. (Ez utóbbi az i-tövűek többes 3. személyében is megjelenik!) 

A cselekvő személyragsor:

            -o/-m

            -s

            -t

 

            -mus

            -tis

            -nt

            I.                         II.                          III.                        IV.

nomino*

habeo

vivo       capio

venio

nominas

habes

vivis       capis

venis

nominat

habet

vivit       capit

venit

nominamus

habemus

vivimus  capimus

venimus

nominatis

habetis

vivitis    capitis

venitis

nominant

habent

vivunt    capiunt

veniunt

*-a+o> o

Megjegyzések:

1. Vigyázzunk, az I. és a II. coniugatióban változik a tő hosszúsága! Az egyes szám 2. és a többes szám 1-2. személyben a tőhangzó hosszú, a többi alakban rövid.

2. A IV. coniugatióban a többes 3. személyben (a III. coniugatio analógiájára) szintén megjelenik az -u- kötőhang.

3. A III. coniugatióban az u-tövűek ragozása a mássalhangzós tövűekéhez hasonlóan alakul.

 

A létige ragozása, mint szinte minden nyelvben, eltér a szabályos igék ragozásától.

A sum, esse, fui praesens imperfectuma:

                                   sum                            sumus

                                   es                                estis

                                   est                              sunt

 

A latin nem különbözteti meg az alanyi és a tárgyas ragozást: urbem oppugno – "egy várost ostromlok" vagy "a várost ostromlom".

 

Feladatok

1.Tegye a praesens imperfectumban álló igealakokat praesens perfectumba, ügyeljen az eredeti szám és személy megtartására!

simulat ................................, oppugnas ................................, interficiunt ................................, est ............, datis ................., deserit ................................, nescio ................................

 

2.Tegye a praesens perfectumban állókat praesens imperfectumba!

dedit ......................., repetivit ................................, pugnavistis ................................, deseruerunt ................................, simulavimus ................................, fui ..........................., interfecisti ................................

 

3. Ragozza a következő jelzős kifejezéseket!

hostis incautus, sagitta terribilis, certamen novum

 

4. Fordítsa latinra!

1. a király jele; 2. a csaták heve; 3. az ellenség dobjai; 4. Háborúban mindig menekülést színlelünk, és otthagyjuk a lovakat. 5. A király visszatért a csatába, és lenyilazta a párthusokat.