Keresés

5. olvasmány

Balnea, vina, Venus corrumpunt corpora nostra,

   sed vitam faciunt balnea, vina, Venus.

                                                           CIL

 

Difficilis, facilis, iucundus, acerbus es idem,

    nec tecum possum vivere, nec sine te.

                                               (Martialis XII. 47.)

 

Non amo te, Sabidi, nec possum dicere, quare,

   hoc tantum possum dicere, non amo te.

                                               (Martialis I. 32.)

 

Vel metuunt, vel amant, qui te, Lupe, non bene norunt.

   Ast ego, qui novi, nec metuo, nec amo.

                                               (Janus Pannonius 124.)

 

Omnia promittis, cum tota nocte bibisti;

   mane nihil praestas: Pollio, mane bibe.

                                               (Martialis XII.12.)

 

Laudat, amat, cantat nostros mea Roma libellos,

   meque sinus omnes, me manus omnis habet.

Ecce rubet quidam, pallet, stupet, oscitat, odit.

   Hoc volo: nunc nobis carmina nostra placent.

                                               (Martialis VI. 61.)

 

szavak


acerbus 3 – mogorva, barátságtalan, fanyar

ast = at

balneum, -i, n. – fürdő

bibo 3 bibi – iszik

canto 1 – énekel, szaval; állandóan emleget, hajtogat, fúj vmit

carmen, -inis, n. – dal, vers

corrumpo 3 -rupi -ruptum – megront, tönkretesz

cum kötőszó – miután, valahányszor

difficilis 2 – megközelíthetetlen, mogorva, zsémbes

facilis 2 – szíves, hajlandó, megközelíthető, barátságos

Faustus, -i, m. – Martialis versének címzettje; Fauste – megszólítás: "Faustus(om)!" Lásd a nyelvtant!

iucundus 3 – kellemes, kedves, szeretetre méltó, vidám

laudo 1 – dicsér

libellus, -i, m. – könyv(ecske)

Lupus, -i, m. – Ianus Pannonius versének címzettje; Lupe megszólítás: "Lupus(om)!"; lásd a vocativust a nyelvtanban!

Lupus, -i, m. – Martialis versének címzettje; Lupe – megszólítás: "Lupus(om)!"; lásd a nyelvtant!

mane n. ragozhatatlan – reggel

manus, -us, f. – kéz (vigyázzon! IV. declinatiós, de nőnemű!)

nobis – nekünk; a plur. 1. személyű személyes névmás dativusa; lásd a nyelvtant!

norunt = noverunt; a novi igéből – jelentése: "ismernek"

novi novisse notum – tud, ismer; itt előforduló praes. perf. sing. 1. alakjának jelentése: "ismerlek"; lásd a nyelvtant!

nox, noctis, f. – éjszaka; tota nocte – "mikor?" kérdésre felelő időhatározó

odi odisse – gyűlöl, utál, nem szeret, megvet; lásd a nyelvtant!

oscito 1 – száját eltátja; ásít

palleo 2 pallui – sápad(oz), halovány, sápadt színe van

Pollio, -onis, m. – Martialis versének címzettje

possum posse potui – -hat, -het, képes

promitto 3 -misi -missum – (meg)ígér

rubeo 2 rubui – piroslik, pirul

Sabidius, -ii, m. – Martialis versének címzettje; Sabidi – megszólítás: "Sabidius(om)!"

scribo 3 scripsi scriptum – ír

sinus, -us, m. – ruha ránca, öble, "zseb"

stupeo 2 stupui – álmélkodik, bámul, meghökken

tantum – csak, csupán

Venus, -eris, f. – a szerelem és a szépség istennője

 

 

Nyelvtan

A felszólító mód (imperativus)

A felszólító módot csak két személyben lehet képezni: egyes szám második és többes szám második személyben. Úgy képezzük, hogy az egyes számban mind a 4 coniugatióban az infinitivusból levágjuk a -re képzőt. Többes számban a képzése: imperfectum tő + -te, a III. coniugatióban + -ite.

praesto 1 iisdem

Megjegyzés: eisdem és iisdem között nincs jelentéskülönbség.

Hasonlít erre a quidam, quaedam, quoddam névmás ragozása, amelyben a qui, quae, quod ragozott alakjaihoz a -dam toldalék kerül. A hangtani változások ugyanott jelentkeznek, ahol az idem, eadem, idem esetében: quendam, quandam, quorundam, quarundam.

 

Az ipse, ipsa, ipsum meghatározó névmás

A meghatározó névmás funkciója, hogy közelebbről határoz meg valamit, ami már szóba került. Esetünkben ez a "közelebbi meghatározás" annyit jelent, hogy nyomatékosítja a szót, amivel egyeztetve van. Ragozása mint az ille, illa, illud névmásé:

sing.

masc.

fem.

neutr.

Nom.

Acc.

Gen.

Dat.

Abl.

ipse

ipsum

ipsius

ipsi

ipso

ipsa

ipsam

ipsius

ipsi

ipsa

ipsum

ipsum

ipsius

ipsi

ipso

plur.
Nom.

Acc.

Gen.

Dat.

Abl.

ipsi

ipsos

ipsorum

ipsis

ipsis

ipsae

ipsas

ipsarum

ipsis

ipsis

ipsa

ipsa

ipsorum

ipsis

ipsis

 

 

Feladatok

1. Kösse össze az azonos idejű igealakokat! (A szám és a személy lehet eltérő!)

videbit                                     vici

concedebant                            respondet

venis                                        spernet

fuit                                           servaverit

abdiderint                                amabam

 

2. Válogassa ki az alábbi igék közül az imperfectumokat!

respondit, ducit, vidit, venit, misit, vincit, potuit

imperfectumok:......................................................................................

 

3. Tegye egyesből többesbe a jelzős kifejezéseket!

latus nitens ..................., ..................., facies similis ..................., ..................., diei longo ..................., lupus macer ..................., rei bonae ..................., ...................

 

4. Helyezze el a kipontozott helyre a vonatkozó névmás megadott alakjait!

cuius, quem, quae, cui, quibus

Canis, ..... lupus compellavit. Specta illam domum, ......... sub monte stat. Canem, .......dominus carnem dat, lupus deseruit. Verba, .......... lupus canem compellavit. Lupus videt canem, ............ collum detritum est.

 

5. Írja a vinco 3 ige megadott alakjai mellé a vincio 4 megfelelő alakjait!

vinces ..................., vicerunt ..................., vincebam ...................,

vicerat ..................., vince ..................., vicerint ...................

 

6. Egyeztesse a zárójelben szereplő névmást a ragozott főnévvel (a zárójelben álló szó csak azt mutatja meg, melyik névmásra gondolunk, semmilyen szempontból nincs egyeztetve a főnévvel)!

regi (idem) ...., res (hic) ...., ...., ...., vultus (ille) ...., ...., ...., ...., labore (is) ...., colla (qui) ...., ...., silvam (hic) ...., canis (quidam) ...., ...., lupo (ille) ...., ....,

 

7. Melyik nem illik a többi közé, és miért?

a. dominis, amicis, carnis, figuris

b. respondit, concedit, deserit, vincit

c. procedes, vinces, inquires, vides

 

8. Fordítsa latinra!

1. A kutya megvetette a szabadságot. 2. Azt a házat látom, amelyik a hegyen áll. 3. Gyertek velem barátaim! 4. A sovány farkas, akihez mostoha a szerencse, látott egy kövér kutyát. 5. Ki fog velem jönni közületek? 6. Szavaid nekem nem tetszenek.