Keresés

7. olvasmány


Videns autem Iesus turbas ascendit in montem ... et accesserunt ad eum discipuli eius. Et aperiens os suum docebat eos dicens: "Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum coelorum; beati mites, quoniam ipsi possidebunt terram; beati, qui lugent, quoniam ipsi consolabuntur; beati, qui esuriunt et sitiunt iustitiam, quoniam ipsi saturabuntur; beati misericordes, quoniam ipsi misericordiam consequentur; beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt; beati pacifici, quoniam filii Dei vocabuntur; beati, qui persecutionem patiuntur propter iustitiam, quoniam ipsorum est regnum coelorum; ... gaudete et exultate, quoniam merces vestra copiosa est in coelis, sic enim persecuti sunt prophetas, qui fuerunt ante vos.

(Máté evangéliuma 5. 1–12.)


Szavak

ante praep.+acc. – előtt

aperio 4 -perui -pertum – megnyit, kinyit

ascendo 3 -scendi -scensum – fölhág, fölmegy

coelum, -i, n. – ég, menny

consequor 3 -secutus sum – elér, elnyer

consolo 1 – megvigasztal; pass.: megvigasztaltatik, vigasztalást nyer

copiosus 3 – bőséges, gazdag

cor, cordis, n. – szív; mundo corde – nem egyeztetett minőségjelző, lásd a nyelvtant!

Deus, -i, m. – itt a keresztény értelemben vett Istent jelenti, ezért kell nagybetűvel írni

discipulus, -i, m. – tanítvány

doceo 2 docui doctum – tanít

exulto 1 – ujjong

gaudeo 2 gavisus sum – örül, örvend (magyarázatát lásd a nyelvtanban!)

Iesus, Iesu, m. – Jézus (vigyázat! a genitivusa görögös!)

iustitia, -ae, f. – igazság, igazságosság

lugeo 2 luxi – gyászol, szomorkodik

merces, -edis, f. – bér

misericordia, -ae, f. – könyörületesség, irgalom

misericors (-cordis) – könyörületes, irgalmas

mitis 2 – szelíd

mundus 3 – tiszta; mundo corde – nem egyeztetett minőségjelző, lásd a nyelvtant!

os, oris, n. – száj

pacificus 3 – békeszerző

patior 3 passus sum – elvisel, eltűr; hagy, enged; magyarázatát lásd a nyelvtanban!

persecutio, -onis, f. – üldözés

persequor 3 -secutus sum – üldöz; magyarázatát lásd a nyelvtanban!

possideo 2 -sedi -sessum – birtokol

propheta, -ae, m. – próféta

quoniam – mivel, mert

saturo 1 – jóllakat, kielégít

spiritus, -us, m. – lélek; spiritu – tekintethatározó: "lélekben, lelkileg"

turba, -ae, f. – tömeg, sokaság

voco 1 – hív, nevez


Nyelvtan

A latin igének két neme (genus) van: az eddig tanult activum és a most tárgyalandó passivum. Míg az activumban az alany az állítmányban kifejezett cselekvés végrehajtója, a cselekvés tehát tőle indul ki, addig a passivumban az alanyra külső hatásként vonatkozik az állítmány által megjelölt cselekvés, az alany tehát "elszenvedi" (passivum az I.–II. coniugatiós igék futuruma az egyes szám 1. személyben szintén -or a személyrag, a 2. személy ragja előtt pedig az activumtól eltérően (ahol -i) e kötőhangot találunk:-beris;

 

Rendhagyó a kötőhangok tekintetében – amint arról már korábban (I/6. olvasmány) esett szó – a fero ferre tuli latum passzív praes. impf.-a:

feror                ferimur

ferris                ferimini

fertur                feruntur

Az ige többi indicativusi imperfectuma szabályos (mintha III. coniugatiós lenne).

 

 2.

A passzív perfectumokat nem ragozással, hanem összetétellel képezzük!

Az összetételben az első tag mindig a participium perfectum, a második pedig a létige:

 

laudatus 3 + sum

 

A participium perfectum mellé mindig a létige adott időben és módban vett imperfectum alakjai kerülnek (hiszen a participium önmagában kifejezi a perfektivitást). Különösen ügyeljünk arra, hogy a ragozás során többes számban az összetétel mindkét tagját pluralisba tegyük! Az így összetett alakok participiális részét egyeztetjük az alannyal nemben és számban – erre utal a fölé írt 3-as számjegy. Pl. : Vir vinctus est. Puella vincta est. Corpus vinctum est. Ugyanez többes számban: Viri vincti sunt. Puellae vinctae sunt. Corpora vincta sunt.

 

praesens

vocatus3 sum

vocatus3 es

 vocatus3est

 

vocati3 sumus

 vocati3estis

 vocati3 sunt

habitus3 sum

habitus3 es

habitus3 est

 

habiti3 sumus

habiti3 estis

habiti3 sunt

dictus3 sum

dictus3 es

dictus3 est

 

dicti3 sumus

dicti3 estis

dicti3 sunt

vinctus3 sum

vinctus3 es

vinctus3 est

 

vincti3 sumus

vincti3 estis

vincti3 sunt

praeteritum

vocatus3 eram

vocatus3 eras

vocatus3 erat

 

vocati3 eramus

vocati3 eratis

vocati3 erant

habitus3eram habitus3eras

habitus3erat

 

habiti3 eramus

habiti3 eratis

habiti3 erant

dictus3 eram

dictus3 eras

dictus3 erat

 

dicti3 eramus

dicti3 eratis

dicti3 erant

vinctus3 eram

vinctus3 eras

vinctus3 erat

 

vincti3 eramus

vincti3 eratis

vincti3 erant

futurum

vocatus3 ero

vocatus3 eris

vocatus3 erit

 

vocati3 erimus

vocati3 eritis

vocati3 erunt

habitus3 ero

habitus3 eris

habitus3 erit

 

habiti3 erimus

habiti3 eritis

habiti3 erunt

dictus3 ero

dictus3 eris

dictus3 erit

 

dicti3 erimus

dicti3 eritis

dicti3 erunt

vinctus3 ero

vinctus3 eris

vinctus3 erit

 

vincti3 erimus

vincti3 eritis

vincti3 erunt

 

A passzív infinitivus képzője -ri, kivéve a III. coniugatiót, ahol csupán -i. Tehát: vocari, haberi, dici, capi, vinciri. De vigyázzunk a fero ige passzív infinitivusára: ferri. Itt tehát – bár egyébként igen közel áll ragozása a III. coniugatióhoz – -ri képzőt találunk.

Vannak igék, melyeknek nincs passzívumuk: sum esse fui; possum posse potui; volo velle volui (és összetételei).

 

Hogyan fordítsuk a latin mondatot magyarra, ha nem szerepel a passzív igealak mellett az az ablativusi határozó (lásd az esettanban!), amely megjelöli, kitől/mitől indul ki a cselekvés? Térjünk vissza az olvasmány mondatához, amiből kiindulva a passivumot taglaltuk! Duae oves a civibus perterritis ei dabantur. — A megrémült polgárok két juhot adtak neki. Most vegyük ki az ablativusi határozót: Duae oves ei dabantur. — Két juhot adtak neki. Azaz ilyen esetben a magyar nyelv általános alannyal fejezi ki, hogy nem tudjuk, kitől, mitől ered a cselekvés. Urbs Roma in septem montibus condita est. — Róma városát hét hegyen alapították. (Szó szerint: "Róma városa ... alapíttatott" – csak éppen a mai nyelvhasználatnak nem felel meg. Ezért ezt a fordítástípust a jövőben mellőzzük, most csak a pontos megértés kedvéért alkalmazzuk néhányszor.) Draco vulneratus est. — A kígyót megsebesítették. Vagy: A kígyó megsebesült. Domus aedificatur. — Házat építenek. Vagy: Ház épül. Ez utóbbi eset arra is rávilágít, hogy hiányzó ablativusi cselekvő esetén meg kell vizsgálnunk, a passzív igealak valóban passzív-e, tehát föltehető a külső cselekvő, vagy visszaható értelmű. Ebből le is szűrhetjük a tanulságot: a latinban a passivum azt jelenti, hogy az alanyon hajtják végre a cselekvést, vagy külső valaki/valami, vagy önmaga, tehát visszaható is lehet.

 

A deponens, azaz az ún. "álszenvedő" igék

 

            A latin igéknek számukat tekintve kisebbik része eltér az eddig tanult típustól: nincs ugyanis aktív személyragozott alakjuk. Ezeket a csak passzív alakban előforduló igéket deponens igéknek nevezzük. Nevük a deponere igéből származik, s arra utal, hogy ezek a szavak mintegy "megválnak" passzív jelentésüktől, "leteszik" passzív jelentésüket. Ezeket az igéket passzív alakjuk ellenére is aktív jelentéssel fordítjuk magyarra. (Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az igecsoport kialakulásakor ne lett volna jól érezhető különbség a deponens igék és a szabályos, aktív alakot is képező igék jelentése között. Ez a különbség az általunk tanult latin nyelvben már nem mindig érezhető. Eredetileg minden bizonnyal az alanynak és a cselekvésnek szoros egymásra hatását fejezhette ki, mint pl. a magyarban az ikes igék.) Ha tehát ezután a szótárban az ige eleve passzív alakban található meg, arra kell következtetnünk, hogy belőle egyáltalán nem képezhetők aktív ragozott alakok, de fordítása cselekvő igeként történik. A deponens igék szótári alakja ugyanúgy épül fel, mint az eddig tanultaké. Ragozásuk mindenben megegyezik a másik igecsoport szenvedő ragozásával. Az első alak tehát a praesens imperfectum egyes szám 1. személy, a következő az infinitivus, s a harmadik a praesens perfectum egyes szám 1. személye. Mivel perfectum tő nem létezik a passzív ragozásban, s helyette a perfectum alakok a supinum tőből képzett participium perfectum összetételeiként jönnek létre, így a supinum tő külön feltüntetésére (a 4. szótári alakra) nincs szükség.

hortor 1 (-ari) hortatus sum – biztat

confiteor 2 (-eri) confessus sum – bevall

loquor 3 (-i) locutus sum – beszél, szól

aggredior 3 (-i) aggressus sum – odamegy; megtámad

experior 4 (-iri) expertus sum – kipróbál

A deponens igék mind a négy participiumot képzik, de közülük egynek a jelentésére ügyelnünk kell, ti. a participium perfectum passivi (hortatus, confessus etc.) cselekvő jelentésű: aki biztatott, aki bevallott etc. Ez persze nem meglepő, ha arra gondolunk, hogy participium + létige által alkotott valamennyi perfectuma a deponens igének cselekvő jelentésű: hortatus sum – biztattam, confessus sum – bevallottam etc. A cselekvő értelmét ezen igealakoknak – természetesen – nem a létige, hanem a participium adja. A másik kérdés az infinitivusokkal kapcsolatos. Mivel az infinitivusok rendszerét később tárgyaljuk, most csak jelezzük ezt a problémát, visszatérünk rá.

 

A deponens igéknek van egy olyan egészen szűk csoportja, melynek tagjaira az jellemző, hogy imperfectum alakjaikat cselekvően ragozzuk, míg perfectumaikat szenvedően (azaz összetett formában: participium + létige). Mivel ezek csak félig álszenvedőek, latinul semideponens igéknek hívjuk őket. Jelentésük ebből következően cselekvő, csak ragozási sajátosságuk az, hogy félig aktív, félig passzív alakúak. Ezek az alábbiak.

audeo 2 ausus sum – mer(észel)

fido 3 fisus sum – bízik

gaudeo 2 gavisus sum – örül

soleo 2 solitus sum – szokott (vmit csinálni)

Van egy ötödik tagja is a csoportnak: fio fieri factus sum. Ez annyiban tér el a többitől, hogy már az infinitivusa is (noha az is imperfectum alak) passzív formájú. Ennek ragozása is rendhagyó. (Később tárgyaljuk, amikor szövegben is előkerül.)

 

Noli timere! — Ne félj! — Mondja Szent György a reszkető leánynak. A felszólítással (imperativusszal) már a korábbiakban foglalkoztunk, akkor azonban nem esett szó a tiltásról, csak arról, hogyan hívjunk fel valakit egy cselekvés elvégzésére. A tiltásnak ez az egyik lehetséges módja: a nolo nolle nolui (nem akar) ige imperativusa + infinitivusban az az ige, aminek megtételét tiltjuk. Noli tribuere! — Ne adj!; Nolite tribuere! — Ne adjatok! Vigyázat! Ez az imperativus is rendhagyó!

 

Esettan

            A passzív igék vagy igeszármazékok mellett a végrehajtót, aki vagy ami által a cselekvés végbemegy, ablativus fejezi ki. Ha dologról vagy elvont fogalomról van szó, praepositio nélküli ablativust használunk, melynek neve ablativus rei efficientis, ha személyről van szó, a (vagy magánhangzóval kezdődő szó előtt ab) praepositio áll mellette. Ennek neve ablativus auctoris. Példák a C részben: 5–8.

 

            beati mundo corde

Kéttagú kifejezések (jelzős főnevek) ablativusa kifejezheti egy dolog vagy személy tulajdonságát, minőségét (gyakrabban külső tulajdonságot). Neve ablativus qualitatis. Pl. Caesar nigris oculis fuit. – Caesar fekete szemű volt.

   Agesilaus fuit statura humili et corpore exiguo. – Agészilaosz alacsony termetű és vézna testű ember volt.

 

 

Feladatok

1. Tegye az aktív igéket passzívumba!

converterat ................, iuvabis ................, sedaverat ................, dicis ................, inficiet ................, dedit ................

 

2. Írja a facio 3 ige alakjai mellé a morior 3 alakjait!

facis ................, faciebat ................, faciet ................, feceramus ................, fecit ................

 

3. Tegye a passzív igéket aktívba!

armaberis ................, inficeris ................, inficieris ................, sedati sumus ................, dicti erunt ................, daris ................

 

4. Tegye az egyesben álló kifejezésekett többesbe, vagy fordítva!

draco pestifer ................, civitatis omnis ................, capita magna ................, ................, civibus perterritis ................, ................, flatu suo ................, adiuncto homini ................

 

5. Alakítsa át az aktív mondatokat passzívakká (ügyeljen az igeidőkre)!

1. Georgius tribunus salvavit virginem plorantem. 2. Draco populum armatum in fugam converterat. 3. Georgius quaesivit causam maestitiae. 4. Te iuvabo. 5. Tribunus draconem vulneravit et ad terram deicit.

 

6. Alakítsa a passzív mondatokat aktívakká!

1 Duae oves a civibus perterritis ei dabantur. 2. Omnes filii et filiae a dracone consumpti sunt. 3. Ovis cum adiuncto homine draconi datur a populo.

 

7. Fordítsa latinra! Minden mondatot alkosson meg passzív és aktív állítmánnyal is!

1. A sárkány elengedi a király lányát. 2. Te hoztad, király, a parancsot! 3. A polgárok már majdnem minden juhot odaadtak a sárkánynak. 4. Szent György megkérdezte a szomorúság okát.