Keresés

ā, ab + Abl. – praep. -tól, -től, által [8]

abstulīlásd: auferō [12]

ac / atque – és, sőt [3]

accipiō 3, -cēpī, -ceptum – (el)fogad [9]

aciēs, -ēī (f) – ütközet [4]; csatasor [7]

ad + Acc. – praep. -hoz, -hez, -höz [5], felé [9], -nál, -nél [11]

adnatō (annatō) 1, -āvī, -ātum – odaúszik [5]

Āfrica, -ae (f) – Afrika [4]

ager, agrī (m) – (szántó)föld [8]

agmen, -minis (n) – csapat, menetoszlop [7]

agō 3, ēgī, actum – csinál, foglalkozik (amivel: Acc.) [9]

alius, alia, aliud – más(ik) [4]

alliciō 3, -lexī, -lectum – magához édesget [5]

altercātiō, -ōnis (f) – vetélkedés, szópárbaj [2]

ambulō 1, -āvī, -ātum – sétál [5]

amīcitia, -ae (f) – barátság [5]

amīcus, -ī (m) – barát [5]

amplius – többé, ezentúl [6]

anguis, -is (m) – kígyó [4]

animus, -ī (m) – lélek, jellem [7]

annus, -ī (m) – év [5]

anteeō, -īre, -īvī /-iī, -ītum – megelőz, felülmúl (akit: Dat.)

antepōnō 3, -posuī, -positum – elébe helyez (aminek: Dat.) [6]

Archimēdēs, -is (m) – Archimédés (syrakusai fizikus) [12]

ardor, -ōris (m) – vminek a heve [3]

arma, -ōrum (n) – fegyverek, fegyverzet [11]

at – de, viszont [6]

Athēniēnsis 2 – athéni [10]

auctoritās, -ātis (f) – tekintély [10]

audiō 4, -īvī, -ītum – hall [9]

auferō, auferre, abstulī, ablātum – elvisz, elvesz [12]

aut – vagy [3]

autem – pedig, azonban [5]

avis, avis (f) – madár [2]

bellō 1, -āvī, -ātum – hadakozik, háborúzik; ad bellandum – a háborúzáshoz [8]

bellum, -ī (n) – háború [1]

bēlua, -ae (f) – szörnyeteg, fenevad [4]

caedō 3, cecīdī, caesum – levág, megöl [11]

calliditās, -ātis (f) – ravaszság [6]

callidus 3 – ravasz [6]

campestris 2 – síksági [8]

capessō 3, -īvī, -ītum – nekifog, megszerez; fugam capessere – menekülésre fogni a dolgot [11]

capiō 3, cēpī, captum – megfog, elfog [6]; elfoglal [11]

Capitōlium, -ī (n) – Capitolium (Róma egyik dombja) [11]

caprea, -ae (f) – zerge [6]

caput, capitis (n) – fej [7]

carō, carnis (f) – hús [6]

cauda, -ae (f) – farok [4]

certāmen, -minis (n) – küzdelem, vetélkedés [3]

certē – biztosan [6]

cēterus 3 – a többi; főnévként: cēterī – a többiek [10]

Chabriās, -ae (m) – Chabrias (athéni hadvezér) [10]

Chīus, -ī (f) – Chios (sziget) [10]

cingō 3, cinxī, cinctum – körülvesz, övez (amivel: Abl.) [1]

circumdūcō 3, -dūxī, ductum – körbevisz [5]

circumfundō 3, -fūdī, -fūsum – körülvesz [10]

classis, -is (f) – hajóhad, flotta [10]

coepī, coepisse, coeptum – kezd [4]

cōgō 3, coēgī, coactum – kényszerít [8]

comminus – közelről, közelharcba(n); comminus ire cum + Abl. – kézitusába bocsátkozni vkivel [3]

complūrēs, complūra (-plūrium) – több, nem egy [5]

comprehendō 3, -endī, -ēnsum – megragad [9]

concursus, -ūs (m) – csődület [10]

condō 3, -didī, -ditum – alapít [1]

coniunx, -iugis (mf) – hitves, házastárs [8]

conspiciō 3, -spēxī, -spectum – meglát, észrevesz [6]

conspicuus 3 – szembetűnő, híres, jeles [9]

consuētus 3 – megszokott [5]

corrigō 3, -rēxī, -rectum – helyreállít [7]

corripiō 3, -ripuī, -reptum – megragad [4]

corruō 3, -ruī – összeesik [7]

cotīdiē / quotīdiē – mindennap [5]

cūiuslásd: quī, quae, quod [9]

cum – amikor (+ Ind./Coni.) [5]; miután (+ Perf.) [10]; míg (+ Coni.impf.) [10]; jóllehet (+ Coni.) [10]

cum + Abl. – praep. -val, -vel [1]

cupiditās, -ātis (f) – vágy, mohóság [12]

+ Abl. – praep. -ról, -ről [1]

dēcēdō 3, -cēssī, -cessum – eltávozik, meghal [5]

Decius, -ī (m) – Publius Decius Mus (két római hadvezér neve) [7]

dēdicō 1, -āvī, -ātum – felajánl, felszentel [11]

dēdō 3, dēdidī, dēditum – átad, kiszolgáltat; sē dēdere – megadni magát [8]

dēdūcō 3, -dūxī, -ductum – lehoz, levezet, áttelepít [8]

dēfigō 3, -fixī, -fixum – leszegez [12]

dēfungor 3, -functus sum – beteljesít (amit: Abl.), meghal [9]

dēiciō 3, -iēcī, -iectum – ledob, levet [10]

dēlector 1, -ātus sum – gyönyörködik, örömét leli, megcsodál (amit: Abl.) [12]

delphīnus , -ī (m) – delfin [5]

dēns, dentis (m) – fog [4]

dēnūntiō 1, -āvī, -ātum – hírül ad, jelent [9]

dēpōnō 3, -posuī, -positum – letesz [11]

dēprecor 1, -ātus sum – könyörög (azért, hogy vmi ne történjék meg) [8]

dēscendō 3, -scendī, -scēnsum – lemegy, leereszkedik [6]

dēscrībō 3, -scrīpsī, -scriptum – leír, (le)rajzol [12]

dēserō 3, -seruī, -sertum – otthagy [3]

dēsīderium, -ī (n) – hiány [5]

dēsīgnō 1, -āvī, -ātum – kijelöl [11]

dēvorō 1, -āvī, -ātum – felfal [6]

dēvōtiō, -ōnis (f) – felajánlás, önfeláldozás [7]

dēvoveō 2, -vōvī, -vōtum – áldozatul felajánl [7]

dīcō 3, dīxī, dictum – mond [2]

diēs, diēī (m) – nap (24 óra), nappal [4]

dīmittō 3, -mīsī, -missum – elenged, szabadon bocsát [6]

disturbō 1, -āvī, -ātum – összezavar, szétzilál [12]

diū – sokáig [12]

dō, dăre, dedī, dătum – ad [3]

doceō 2, docuī, doctum – (meg)tanít, megmutat [11]

domus, -ūs (f) – ház [12]

dorsum, -ī (n) – hát [5]

dulcis 2 – édes, kellemes [6]

dum – miközben (+ Praes. impf. ind.) [10]

dux, ducis (m) – (had)vezér [9]

eam lásd: is, ea, id [4]

eadem lásd: īdem, eadem, idem [12]

ēdīcō 3, -dīxī, -dictum – elrendel [12]

ēdictum, -ī (n) – rendelet [8]

edō 3, ēdī, ēsum – eszik [6]

effūsus 3 – szétszóródott; effūsē – szétszóródva, szerteszét [11]

ego sz.nm. én [9]

ēlīdō 3, -līsī, -līsum – szétlapít [4]

ēmergō 3, -mersī, -mersum – felbukkan, támad, keletkezik [7]

ēmittō 3, -mīsī, -missum – kibocsát, kienged, kiad; vōcem ēmittere – hangot kiadni, szót kiejteni [9]

enim – ugyanis [5]

– oda [10]

eō, īre, īvī / iī, itum – megy [3]

equus, -ī (m) – ló [3]

ēscendō 3, -scendī, -scēnsum – felmegy, felmászik [11]

esse lásd: sum [9]

est lásd: sum [6]

et – és [1]; is (az utána álló szóra vonatkozik) [5]

etiam – is, még ... is (általában az utána álló szóra vonatkozik) [3]

etsī – még ha … is, jóllehet [12]

ēvītō 1, -āvī, -ātum – kikerül, elkerül [6]

ex / ē + Abl. – praep. -ról, -ről, -tól, -től [3]

exanimō 1, -āvī, -ātum – megöl, elpusztít [4]

exemplum, -ī (n) – példa [7]

exercitus, -ūs (m) – hadsereg [4]

exīmius 3 – kiemelkedő [12]

exīstimō 1, -āvī, -ātum – vél, gondol, értékel [10]

faciō 3, fēcī, factum – tesz, csinál [2]

fāmēs, -is (f) – éhség [2]

fātum, -ī / fāta, -ōrum (n) – végzet [9]

ferculum, -ī (n) – pózna, saroglya (hordozóalkalmatosság) [11]

Feretrius, -ī (m) – “Zsákmányhozó” (Iuppiter mellékneve) [11]

ferō, ferre, tulī, lātum – hoz, visz [11]

fīlius, -ī (m) – fiúgyermek, vki fia [7]

fīnis, -is (m) – határ [11]

fīō, fierī, factus sum – lesz, történik, válik vmivé; obvius fierī – elébe kerül, útját állja [11]

fōrma, -ae (f) – alak, mértani alakzat [12]

fortis 2 – bátor; fortissimē – igen bátran [10]

fragmentum, -ī (n) – darab [5]

frīgus, frīgoris (n) – fagy, hideg [2]

frūctuōsus 3 – hasznos, gyümölcsöző [12]

fuga, -ae (f) – menekülés [3]

fundāmentum, -ī (n) – alap [1]

fūnus, fūneris (n) – temetés, gyászmenet [9]

futūrum lásd: sum [9]

gerō 3, gessī, gestum – visel, véghezvisz [1]; hordoz [11]

gignō 3, genuī, genitum – nemz [7]

gladius, -ī (m) – kard [12]

grātiā + Gen. – postp. vmi kedvéért, céljából [12]

grātia, -ae (f) – hála; gratiam habere + Dat. – hálásnak lenni, hálával viseltetni vki iránt [5]

gravis 2 – nehéz, súlyos [5]

habeō 2, habuī, habitum – birtokol, van neki (akinek: Nom., amije: Acc.) [8]

hālitus, -ūs (m) – lehelet, lélegzet [4]

herba, -ae (f) – fű, növény [6]

hic, haec, hoc – ez [5]

hiems, hiemis (f) – tél [2]

hinc – innen [10]

hirundō, -dinis (f) – fecske [2]

homō, hominis (m) – ember [8]; az illető [12]

honēstus 3 – tisztességes, becsületes [10]

hostis, -is (m) – ellenség [3]

hūc – ide [6]

iaciō 3, iēcī, iactum – dob, vet; fundāmenta iacere – alapokat (meg)vetni [1]

iam – már [5]

ibī – ott [4]

ictus, -ūs (m) – ütés, csapás [4]

īdem, eadem, idem – ugyanő, ugyanaz [12]

ignōtus 3 – ismeretlen [9]

ille, illa, illud – ő, az [6]

immānis 2 – óriási, szörnyű nagy [4]

imperium, -ī (n) – parancs [12]

impetus, -ūs (m) – roham, támadás; impetum facere in + Acc. – megtámadni vkit [4]

imprōvīsus 3 –váratlan [8]

īmus 3 – legmélyebb; īmum mare – a tenger mélye [5]

in + Abl. – praep. -ban, -ben; -on, -en, -ön [1]

in + Acc. – praep. -ba, -be, ellen [4], -ra, -re [6]

incautus 3 – óvatlan [3]

inclīnātus 3 – meghajlott, megingó [7]

incola, -ae (m) – lakos [1]

incrēdibilis 2 – hihetetlen [4]

inde – ezután, innen [11]

indicō 1, -āvī, -ātum – jelez, elárul [12]

indūstria, -ae (f) – szorgalom, igyekezet, munkásság [12]

inēvītābilis 2 – elkerülhetetlen [9]

inexōrābilis 2 – kérlelhetetlen [9]

ingēns (-gentis) – hatalmas [7]

inhibeō 2, -hibuī, -hibitum – (meg)akadályoz, gátol [12]

inquam (Praes.perf. E/3: inquit)– mond, így szól (az idézet belsejében áll) [6]

inrumpō (irrumpō) 3, -rūpī, -ruptum – betör, beront (ahová: Acc., in + Acc.) [7]

insequēns, -entis (mf) – üldöző [3]

inspērātus 3 – nem remélt [7]

inter + Acc. – praep. között [7]

interficiō 3, -fēcī, -fectum – megöl [3]

interrogō 1, -āvī, -ātum – kérdez [12]

intrō 1, -āvī, -ātum – behatol (ahová: Acc.) [10]

investīgō 1, -āvī, -ātum – vizsgál, kutat, tanulmányoz [12]

Iovis lásd: Iuppiter [11]

ipse, ipsa, ipsum – ő/az maga [5]

īra, -ae (f) – harag [11]

irrīdēns – “gúnyolódva, gúnyosan”, lásd: irrīdeō[2]

irrīdeō 2, -rīsī, -rīsum – kigúnyol (akit: Dat.), gúnyolódik [2]

is, ea, id – ez, az, ő [4]

iste, ista, istud – az (ott nálad) [12]

iter, itineris (n) – (megtett) út, utazás [2]

Iuppiter, Iovis (m)

iūstus 3 – igazságos; iūstior – igazságosabb [9]

labō 1, -āvī – inog [7]

lacerō 1, -āvī, -ātum – széttép, szétmarcangol [6]

lapideus 3 – kőből készült, kő- [1]

laqueus, -ī (m) – hurok, csapda [6]

Latīnus 3 – latin [7]

lēgātus, -ī (m) – követ [8]

levis 2 – könnyű, jelentéktelen [11]

līberī, -ōrum (m) – gyerekei vkinek [8]

Ligus, -uris (m) – ligur (észak-itáliai nép tagja) [8]

līmus, -ī (m) – sár, iszap [6]

lītus, lītoris (n) – part [5]

locus, -ī (m) – hely [5]

longus 3 – hosszú [2]

lupus, -ī (m) – farkas [6]

māchina, -ae (f) – ostromgép [4]

māchinātiō, -ōnis (f) – technikai furfang [12]

magistrātus, -ūs (m) – hivatal, tisztség [10]

mālō, mālle, māluī – inkább akar, jobban szeretne [10]

manus, -ūs (f) – kéz [12]

Marcellus, -ī (m) – Marcus Claudius Marcellus (a II. pun háború hőse) [12]

mare, maris (n) – tenger [5]

mātūrō 1, -āvī, -ātum – siettet, meggyorsít [10]

– lásd: ego[6]

medius 3 – középső; medium agmen – a csapat közepe [7]

meritō – méltán, megérdemelten [6]

mīles, -itis (m) – katona[4]

mille (Plur. mīlia, -ium) – ezer (amiből: Gen.) [8]

miser, -era, -erum – szerencsétlen, nyomorult [2]

modus, -ī (m) – mód; hōc modō – így [6]

mōns, montis (m) – hegy [8]

morbus, -ī (m) – betegség [5]

morior 3, mortuus sum (Part. inst.: moritūrus) – meghal [9]

mors, mortis (f) – halál; mortem obire – meghal [5]

mox – később, nemsokára [1]

multus 3 – sok [1]; multum – sokat, sokáig [12]

mūrus, -ī (m) – fal [1]

mūtō 1, -āvī, -ātum – (meg)változtat [8]

nam – ugyanis [10]

nāscor 3, nātus sum – születik [8]

nāvis, -is (f) – hajó [10]

neglegō 3, -lēxī, -lectum – semmibe vesz [12]

neque/nec – és nem, sem [8]

nesciō 4, -scīvī, -scītum – nem tud [3]

nex, necis (f) – (erőszakos) halál [6]

nihil – semmi [9]

nimius 3 – túlzott [12]

nisi – ha(csak) nem [12]

nix, nivis (f) – hó; Plur.: hótakaró [2]

nō, nāre, nāvī – úszik; nandō – úszva [10]

nōlō, nōlle, nōluī – nem akar; nōlentēs – nem akarva [8]; nōlī + Inf. – ne …! [12]

nōmen, -minis (n) – név [12]

nōminō 1, -āvī, -ātum – nevez (amit: Acc., aminek: Acc.) [1]

nōn – nem [3]

nōnnūllus 3 – néhány [4]

nōs sz.nm. mi [9]

noster, -tra, -trum birt.nm. a miénk, a mi ...-nk [7]

nōtus 3 – ismert, híres [9]

novus 3 – új [1]; főnévként: novum, -ī (n) – újdonság [9]

nūdus 3 – csupasz [6]

numquam / nunquam – soha(sem) [2]

nūntiō 1, -āvī, -ātum – hírül ad, jelent [4]

nūntius, -ī (m) – hír [9]

obeō, -īre, -īvī / -iī, -ītum – meghal [5]

obruō 3, -ruī, -rutum – elborít [7]

obsecrō 1, -āvī, -ātum – könyörög [12]

obtrūncō 1, -āvī, -ātum – lekaszabol [11]

obvius 3 – útjában álló, szembejövő [11]

occīdō 3, -cīdī, -cīsum – megöl, levág [11]

oculus, -ī (m) – szem [9]

officium, -ī (n) – szolgálat, szívesség, kötelesség [5]

omnis 2 – minden; főnévként: omnēs – mindenki, omnia – minden [2]

operiō 4, operuī, opertum – betakar, elfed [2]

opīmus 3 – bőséges; spolia opīma – az ellenség megölt vezérének fegyverzete [11]

oppidum, -ī (n) – város [1]

opprimō 3, -pressī, -pressum – legyűr [4]

oppūgnō 1, -āvī, -ātum – (meg)ostromol [3]

pābulum, -ī (n) – takarmány [6]

paene – majdnem [2]

Palātium, -ī (n) – Palatium (Róma egyik dombja) [1]

pānis, -is (m) – kenyér [5]

parcō 3, pepercī (Part.inst. parsūrus) – megkímél(akit: Dat.) [12]

pāreō 2, -uī – engedelmeskedik [8]

Parthus 3 – párthus (iráni nép) [3]

passer, -eris (m) – veréb [2]

pater, patris (m) – apa [7]

patria, -ae (f) – haza [7]

paulum, -ī (n) – egy kevés ...; paulō post – kicsivel később [3]

penetrō 1, -āvī, -ātum – behatol, bejut [10]

per + Acc. praep. révén, útján [8]

percutiō 3, -cussī, -cussum – megüt, megráz, meglékel [10]

perdō 3, -didī, -ditum – elpusztít, tönkretesz [2]; elveszít [7]

pereō, -īre, -īvī /-iī, -ītum – elpusztul, odavész [10]

perniciēs, -ēī (f) – pusztulás, vki veszte [10]

perveniō 4, -vēnī, -ventum – eljut, elérkezik [10]

pestifer, -era, -erum – dögletes, fertőző [4]

petō 3, -īvī, -ītum – keres [7]

pinguis 2 – kövér, dús [6]

piscis, -is (m) – hal [6]

plērumque – sokszor, legtöbbször [3]

populus, -ī (m) – nép [8]

porcus, -ī (m) – disznó [6]

portō 1, -āvī, -ātum – visz, szállít [8]

portus, -ūs (m) – kikötő [10]

possum, posse, potuī – tud, -hat, -het, képes (amire: Inf.) [2]

post – később (amennyivel: Abl.) [3]

posterī, -ōrum (m) – az utódok, a későbbi nemzedékek [11]

postquam – miután [2]

postrēmō – végül [7]

potestās, -ātis (f) – hatalom, befolyás [7]

prae + Abl.– praep. előtt [7]

praebeō 2, -buī, -bitum – nyújt, odatart, ad [5]

praedō 1, -āvī, -ātum – fosztogat [12]

praestō 1, -stitī, -stitum – teljesít [5]; előbbrevaló, jobb (aminél: Dat.) [10]

praeter + Acc. – praep. vmi előtt/mellett el [9]

prātum, -ī (n) – rét, mező [6]

precēs, -um (f) – könyörgés [8]

prīmus 3 – első [10]

prīvātus 3 – magán-; főnévként: prīvātus, -ī (m) – magánember [10]

pro + Abl. – praep. -ért [7]

proelium, -ī (n) – csata [3]

prōlēs, -is (f) – utód(ok) [2]

propter + Acc.– praep. miatt [12]

prōtegō 3, -texī, -tectum – védelmez, eltakar [12]

prōtinus – rögtön, egyenesen [7]

prūdentia, -ae (f) – okosság [12]

pūblicus 3 – állami [8]

puer, puerī (m) – fiú [5]

pūgna, -ae (f) – harc, csata [3]

pūgnō 1, -āvī, -ātum – harcol [3]

pulvis, -veris (m) – por [12]

putō 1, -āvī, -ātum – vél, gondol [9]

quadrāgintā – negyven [8]

quam – mint [9]

quantus 3 – mennyi (megszámlálhatatlan), mekkora; quantō – mennyivel[9]

quasī – mintegy [12]

-que – és [2]

quercus, -ūs (f) – tölgyfa [11]

quī, quae, quod von.nm. aki, ami, amely [5]; relatív mondatfűzésben: ez [10]

quia – mert, mivel (+ Ind.) [2]

quīcumque, quaecumque, quodcumque – bármelyik [5]

quis, quid – ki, mi; quid dīcam – minek mondjam? [9]

quisnam, quidnam – ugyan ki, ugyan mi [12]

quoque – is (az előtte álló szóra vonatkozik) [7]

redūcō 3, -dūxī, -ductum – visszavezet, hazavisz [11]

refugiō 3, -fūgī – elmenekül [10]

regiō, -ōnis (f) – terület, térség, vidék [11]

rēgius 3 – királyi [11]

Rēgulus – Marcus Atilius Regulus (római hadvezér az I. pun háborúban) [4]

relinquō 3, -līquī, -lictum – elhagy, otthagy [8]

repetō 3, -īvī, -ītum – megújít, újrakezd, visszatér (ahová: Acc.) [3]

repudiō 1, -āvī, -ātum – visszautasít [8]

rēs pūblica, reī pūblicae (f) – az állam, a köztársaság [7]

rēs, reī (f) – dolog [4]

respondeō 2, -spondī, -spōnsum – felel, válaszol [2]; megfelel, hasonlít (amire: Dat.) [7]

rēx, rēgis (m) – király [11]

Rōma, -ae (f) – Róma [1]

Rōmānus 3 – római [7]

Rōmulus, -ī (m) – Romulus (Róma alapítója) [1]

rostrum, -ī (n) – hajóorr [10]

rūpēs, -is (f) – szikla [6]

Sabīnus 3 – szabin (közép-itáliai nép) [11]

sacer, sacra, sacrum – szent [11]

saepe – gyakran [3]

sagitta, -ae (f) – nyíl(vessző) [3]

salūs, -ūtis (f) – üdv, megmenekülés, épségben maradás [7]

salūtāris 2 – üdvös, hasznos [6]

Samnis, -itis (m) – samnis (dél-itáliai nép tagja); in Samnitibus – a samnisok területén [8]

saxum, -ī (n) – szikla, kő [4]

sciō 4, scīvī, scītum – tud [9]

visszah.nm. magát/magukat [6]; secum – magával/magukkal [8]

sed – de, hanem [3]

sēdēs, -is (f) – lakhely, telephely [8]

semper – mindig [2]

senātus, -ūs (m) – szenátus (Róma államtanácsa) [4]

sentiō 4, sēnsī, sēnsum – megtud, rájön [12]

sequor 3, secūtus sum – követ [10]

– ha [6]

sīc – így, úgy [3]

sīdō 3 sēdī, sessum – süllyed [10]

sīgnum, -ī (n) – jel [3]

similis 2 – hasonló [7]

simul – egyszerre, egyszersmind [11]

simulō 1, -āvī, -ātum – színlel [3]

sine + Abl.– praep. nélkül [11]

singulāris 2 – egyedülálló, páratlan [5]

sōlum – csak [6]

sors, sortis (f) – sors, sorsvetés [9]

spolia, -ōrum (n) – zsákmány (megölt ellenfél fegyverzete) [11]

spoliō 1, -āvī, -ātum – fegyverzetétől megfoszt [11]

statuō 3, -uī, -ūtum – dönt, elhatároz [8]

strāgēs, -is (f) – pusztítás, vérfürdő [7]

stringō 3, strinxī, strictum – kiránt (kardot) [12]

studeō 2, studuī – igyekszik [10]

stultus 3 – ostoba [2]

subitus 3 – hirtelen, váratlan [9]

sum, esse, fuī (Part. inst. futūrus)– létige van [6]

superior, -ius (-iōris) – előző [2]

suspendō 3, -pendī, -pēnsum – felakaszt (amire: Dat.) [11]

suus 3 birt.nm. az övé(k), a sajátja/-juk, az ő ...-ja/-juk [5]

Syracūsae, -ārum (f) – Syrakusai (szicíliai város) [12]

tam – annyira, oly nagyon [4]

tamen – mégis [9]

tamquam – mint, mintegy [9]

– “téged”, lásd: [2]

tēlum, -ī (n) – dárda [7]

templum, -ī (n) – templom [11]

tempus, temporis (n) – idő(pont) [5]

terra, -ae (f) – föld [12]

tolerō 1, -āvī, -ātum – eltűr, elvisel [2]

tōtus 3 – egész, teljes [9]

trādūcō 3, -dūxī, -ductum – áttelepít, átköltöztet [8]

trāiciō 3, -iēcī, -iectum – átkel [4]

trānseō, -īre, -īvī/-iī, -ītum – átmegy, elhalad [9]

trānsferō, -ferre, -tulī, -lātum – átvisz, áthelyez [8]

triumphus, -ī (m) – diadalmenet [9]

szem.nm. te [2]

tuba, -ae (f) – trombita [3]

tum – ekkor, akkor, erre [6]

tunc – ekkor, akkor [4]

turpis 2 – gyalázatos, rút [10]

tūtum, -ī (n) – biztos hely, biztonság [10]

tuus 3 birt.nm. a tiéd, a te ...-d [2]

tympanum, -ī (n) – dob [3]

ubī – ahol [8]

urbānus 3 – városi [1]

urbs, urbis (f) – város [3]

ut – hogy (célzatos kötőszóként: + Coni.) [12]

vānus 3 – üres, hiábavaló [11]

vāstō 1, -āvī, -ātum – pusztít, dúl [11]

vēnātor, -ōris (m) – vadász [6]

veniō 4, vēnī, ventum – (el)jön [5]

vexō 1, -āvī, -ātum – zaklat [4]

vīcīnus, -ī (m) – szomszéd [1]

victor, -ōris (m) – győztes [11]

victōria, -ae (f) – győzelem [7]

videō 2, vīdī, vīsum – (meg)lát [6]

vincō 3, vīcī, victum – (le)győz [4]

virēns (-entis) – zöldellő, viruló [6]

vīrēs, vīrium (f) – erő [3]

vīta, -ae (f) – élet [1]

vīvō 3, vīxī, victūrus – él [6]

volūtō 1, -āvī, -ātum – görget; sē volūtāns (-antis) – hempergő, dagonyázó [6]

vōx, vōcis (f) – hang, szó [9]