Keresés

Szakirodalmi útmutató

 

 

Nyelvtani leírások

Az arámi nyelvvel való ismerkedéshez bevezető olvasmányként két rövid nyelvtörténeti és nyelvészeti áttekintést adó munkát ajánlunk: Kutcher 1977 és Beyer 1984 (utóbbi németül, ugyanez angolul: Beyer 1986).

Bármely arámi dialektus, illetve annak szöveganyagának megismerését is tűzi célul maga elé egy érdeklődő, a tényleges nyelvtanulást minden esetben a biblai arámival ajánlatos kezdeni, és innen továbblépni a kívánt irányba. A bibliai arámi tanulásához legpraktikusabb Greenspahn 1999 nyelvtana, amely tankönyv jelleggel épül fel, és az Ószövetség arámi részeinek feldolgozása mellett egy-egy leckében kitekint a feliratok, az elephantinei papiruszok, a Holt-tengeri tekercsek, továbbá a midrás-irodalom és a Targumok arámi nyelvhasználatára is. Szintén oktatási célból készült Rosenthal 1961 tömör és jól áttekinthető bibliai arámi nyelvtana. Magyar nyelven Karasszon Dezső készített egy rövid összefoglalót: Karasszon 1994.

Az említett továbblépést – az egyes nyelvtörténeti korszakokban és forráscsoportokban való elmélyülést – szolgálják az alábbi tudományos igényű nyelvtani leírások. Az egyes kötetek mellett feltüntettük, hogy melyik korszak és forráscsoport tanulmányozásához íródtak.

Segert 1975 ‑ bibliai és birodalmi arámi, korai feliratok; chrestomathiával

Degen 1969 ‑ i. e. 10-8. sz.-i feliratok

Hug 1993 ‑ i. e. 7-6 sz.-i szövegek

Folmer, 1995 ‑ Birodalmi arámi: az Akhaimenida dinasztia időszaka

Muraoka ‑ Porten 1998, 20032 – óarámi az egyiptomi dokumentumokban

Dalman 1960 ‑ palesztinai zsidó arámi

Stevenson 1987 ‑ palesztinai zsidó arámi

Golomb 1985 ‑ galileai Targumok

Epstein 1960 ‑ babilóni Talmud

Macuch 1982 ‑ szamaritánus

Muraoka 1997 ‑ szír; chrestomathiával

Macuch 1965 ‑ mandeus

Khan 1999 ‑ modern arámi

A babilóni Talmud arámi nyelvének tanulásához ajánlható a régebbi munkákból Margolis 1910 nyelvtana, ami chrestomathiát és szószedetet is tartalmaz, illetve az újabbak közül nem klasszikus nyelvtanok, de hasznos segédletek Marcus 1981 és Frank 1992 munkái.

 

Szótárak

Az arámi nyelvnek nem készült még minden korszakát és szöveganyagát átfogó, összefoglaló szótára. Ennek létrehozását tűzte ki célul a Hebrew Union College (Cincinnati) vezetésével működő Comprehensive Aramaic Lexicon Project (CAL).

A Biblia arámi szakaszainak szókincsét a mértékadó bibliai héber szótárak rendszerint tartalmazzák függelékben, így például: Brown–Driver–Briggs (= BDB) 1906. vagy Koehler–Baumgartner 1967. Ennek a szöveganyagnak külön szótára: Vogt 1971.

Klasszikusnak számít Jastrow 1903 szótára, ez a Targumok, a két Talmud és a midrás-irodalom szókincsét dolgozza fel, vagyis héber és arámi elemeket egyaránt tartalmaz, sok példával. Ez a szótár interneten is elérhető.

Michael Sokoloff szótár-sorozata (részben már a CAL Project keretében) feldolgozza a judeai arámi (i. e. 165 – i. sz. 200), a palesztinai zsidó arámi (i. sz. 3. sz-tól az arab hódításig) és a babilóniai zsidó arámi (i. sz. 3–11. sz.) és szöveganyagait.

További kisebb korpuszokat felölelő szótárak: Hoftijzer-Jongeling 1995 a feliratokhoz, Tal 2000 a szamaritánus dialektushoz.

 

Szövegkiadások

Kifejezetten oktatási célra készült és egyéni tanuláshoz is jól használható a Franz Rosenthal szerkesztésében megjelent szövegyűjtemény (Rosenthal, 1967), amely 13 egységben mutatja be az arámi nyelv különféle korszakait és dialektusait: óarámi feliratok, birodalmi arámi, bibliai arámi, nabateus, palesztinai zsidó arámi, szamaritánus, palesztinai szír, szír, babilóniai talmudi arámi, mandeus, malulai dialektus, keleti új-szír (ajszori), nyugati új-szír (turójo). A szöveggyűjtemény mindkét kötete két részből áll: a szövegekből, illetve az egyes fejezetekhez tartozó szószedetekből (angol nyelvű).

Mértékadó tudományos szövegkiadásokat szintén az egyes nagyobb szövegcsoportokhoz kapcsolva említhetünk:

óarámi feliratok: Donner–Röllig 1971

ó- és birodalmi arámi feliratok: Schwiderski 2004

Biblia: Biblia Hebraica Stuttgartensia (= BHS)

egyiptomi (köztük elephantinei) szövegek: Porten–Yardeni 1986-1999 (= TADAE)

Holt-tengeri leletek szövegkiadás-sorozata: Discoveries in the Judean Desert (= DJD)

Targumok: Sperber 1959–1973, Diez-Macho 1968–1979

 

Antológiák

Rodriques Pereira 1997: válogatás az arámi költészetből, verselemzésekkel

Az Ókori Keleti Történeti Chrestomathia (Harmatta 2003) tartalmaz néhány történeti jellegű szöveget magyar fordításban.

 

 

Sorozatok, szakfolyóiratok

A bibliai nyelvészetet, filológiát, régészetet középpontba állító szakfolyóiratokban rendszeresen látnak napvilágot arámi nyelvre, szöveganyagra vonatkozó cikkek. Ezekről részleteket a héber szakirodalmi útmutatójában.

Kifejezetten arámi tárgyú folyóirat a Journal for Aramaic Bible (1999–2001) (Sheffield Academic Press), illetve ennek utódja az Aramaic Studies (= AS) (2003–) (SAGE Publications)

Arámi témákat is közlő további folyóiratok:

ARAM (ARAM Society for Syro-Mesopotamian Studies, Oxford)

Hugoye: Journal of Syriac Studies (Beth Mardutho: The Syriac Computing Institute)

Journal of Near Eastern Studies (=JNES) (The University of Chicago)

Journal of Semitic Studies (=JSS) (Oxford University Press)

Orientalische Literaturzeitung (= OLz) (Akademie Verlag, Berlin)

Az arámi tárgyú köteteket is megjelentető sorozatokból itt kettőt emelünk ki: a leideni Brill kiadó által gondozott Handbuch der Orientalistik (=HdO) I. Abt. (Der Nahe und der mittlere Osten) részét és a Harrassowitz Verlag Semitica Viva sorozatát, melynek számos kötete foglalkozik modern arámi dialektusokkal.

 

Internetes honlapok

A Hebrew Union College (Cincinnati) által vezetett Comprehensive Aramaic Lexicon Project (CAL) honlapján található internetes szótár, szövegadatbázis, bibliográfia stb, és innen elérhetők további az arámi, illetve a szír nyelvvel és irodalommal kapcsolatos honlapok.

Arámi témákhoz is hasznos anyagok érhetők el az ETANA ABZU portálon keresztül (University of Chicago, Oriental Institute).

International Organization for Targumic Studies – Targum-kutatás, Newsletter of Targumic and Cognate Studies (NTCS) közzétevője.

 

Magyarországi kutatóhelyek és felsőoktatás

Magyarországon az arámi stúdiumokat első helyen kezelő kutatóhely nincs, de arámi nyelvoktatás és szövegolvasás a héber ill. a bibliai tanulmányok kiegészítéseként több felsőoktatási intézmény tanrendjében is megtalálható: ELTE BTK Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék, PPKE BTK Hebraisztika Tanszék, KGRE Hittudományi Kar Ószövetségi Tudományok Tanszéke, valamint ORZSE rabbiképző és judaisztika tanár szakjain.

 

 

Bibliográfia

Beattie, D. R. G.–M. J. McNamara (eds.) 1994. The Aramaic Bible. Targums in their Historical Context. Sheffield, Sheffield Academic Press. /Journal for the Study of the Old Testament, Supplement Series, 166/.

Beyer, Klaus 1984. Die aramäische Texte vom Toten Meer. Göttingen, Vandenhoeck–Ruprecht, 23–76. p.

Beyer, Klaus 1986. The Aramaic Language, its Distribution and Subdivisions. Göttingen, Vandenhoeck–Ruprecht.

Biblia Hebraica Stuttgartensia. 1967–1977. K. Elliger –W. Rudolph irányításával. Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft. (Több újabb kiadás.)

Brown, F.–S. R. Driver–Ch. A. Briggs 1906. A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament. Boston, Houghton (több utánnyomás).

Dalman, Gustaf 1960. Grammatik des jüdisch-palästinischen Aramäisch. Nachdruck Aufl. der 2. Auflage.. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Degen, Rainer 1969. Altaramäische Grammatik der Inschriften des 10-8. Jahrhundert v. Chr. Wiesbaden, Deutsche Morgenländische Gesellschaft–Kommissionsverlag Franz Steiner GmbH.

Diez-Macho, A. 1968-1979. Neophyti 1. Targum Palestienense MS de la Biblioteca Vaticana. Madrid – Barcelona, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Donner, H.–W. Röllig 1971. Kanaanäische und aramäische Inschriften, 3 Bde. Wiesbaden, Harrasowitz.

Driver, G. R. 1954. Aramaic Documents of the Fifth Century BC. Oxford, Clarendon.

Epstein, J. N. 1960. A Grammar of Babylonian Aramaic. Jerusalem–Tel-Aviv, Magnes Press–Dvir (héberül).

Fitzmyer, Joseph A. 1979. A Wandering Aramean. Collected Aramaic Essays. Missoula, Scholars Press.

Fitzmyer, Joseph A.–Stephen A. Kaufman 1992. An Aramaic Bibliography, Part I: Old, Official, and Biblical Aramaic. Baltimore–London, The Johns Hopkins University Press. /Publications of The Comprehensive Aramaic Lexicon Project./

Folmer, M. L. 1995. The Aramaic Language in the Achaemenid Period. A Study in Linguistic Variation. Leuven, Peeters /Orientalia Lovaniensia Analecta, 68/.

Frank, Yitzhak 1975. Grammar for Gemara. An Introduction for Babylonian Aramaic. Jerusalem, Ariel.

Golomb, David M. 1985. A Grammar of Targum Neofiti. Chico, CA, Scholar Press /Harvard Semitic Monographs, 34/.

Greenspahn, Frederick E. 1999. An Introduction to Aramaic. Atlanta, Scholars Press /Resources for Biblical Study, 38/.

Harmatta, János, szerk. 2003. Ókori Keleti Történeti Chrestomathia. 2., jav. és bőv. kiad. Budapest, Osiris Kiadó. /Osiris Tankönyvek./

Hillers, Delbert R.–Eleonora Cussini 1996. Palmyrene Aramaic Texts. Baltimore–London, Johns Hopkins University Press. /Publications of The Comprehensive Aramaic Lexicon Project./

Hoftijzer, J.–K. Jongeling 1995. Dictionary of the North-West Semitic Inscription. 2 vols. Leiden–New York–Cologne, Brill. / Handbuch der Orientalistik, 21, I-II./

Hug, Volker 1993. Altarämaische Grammatik der Texte des 7. und 6. jh.s v.. Chr. Heidelberg, Heidelberg Orientverlag /Heidelberg Studien zum alten Orient, 4./.

Jastrow, Marcus 1903. A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midraschic Literature. 2 vols. London–New York, Luzac–Putman (újabb reprintek: New York: Pardes, 1950; Jerusalem: Horev, é.n.)

Karasszon Dezső 1994. Héber gyakorlókönyv és bibliai arámi nyelvtan. 2. kiad. Budapest, Református Teológiai Akadémia.

Khan, Geoffrey 1999. A Grammar of Neo-Aramaic: The Dialect of Jews of Arbel. Leiden -Boston-Köln: Brill /Handbuch der Orientalistik, 1, 47/.

Koehler, L.–W Baumgartner 1967. Hebräisches und Aramäisches Lexikon zum Alten Testament. 2 vols. Leiden, Brill (utánnyomás: Leiden-New York: Brill, 1995).

Kutscher, E. Y. 1977. Hebrew and Aramaic Studies. Jerusalem, Magnes Press, 90-155. p.

Macuch, R. 1982. Grammatik des samaritanischen Aramäisch. Berlin–New York, Walter de Gruyter. /Studia Samaritana, 4./

Marcus, David 1981. A Mannual of Babylonian Jewish Aramaic. Lanham–New York–London, University Press of America.

Margolis, Max. L. 1910. Lehrbuch der aramäischen Sprache des babylonischen Talmuds. München, C. H. Beck. /Clavis Linguarum Semiticarum./

Muraoka, Takamitsu 1997. Classical Syriac: a basic grammar with a chrestomathy. Wiesbaden, Harrassowitz. /Porta linguarum orientalium, neue Serie, 19./

Muraoka, Takamitsu–Bezalel Porten 2003. A grammar of Egyptian Aramaic. 2nd ed. Leiden, Brill.

Porten, B.–A. Yardeni 1986–1999. Textbook of Aramaic Documents from Ancient Egypt. 4 vols.. Jerusalem, Hebrew University.

Rodriques Pereira, A. S. 1997. Studies in Aramaic Poetry (c. 100 B.C.E. – c. 600 C.E.) Selected Jewish, Christian, and Samaritan Poems. Assen, Van Gorcum. /Studia Semitica Neerlandica, 34./

Rosenthal, Franz 1961. A Grammar of Biblical Aramaic. Wiesbaden, Harrassowitz /Porta Linguarum Orientalium, 5./ (újabb kiadások: 1974, 1995.)

Rosenthal, Franz (ed.) 1967. An Aramaic Handbook. 2 vols. Wiesbaden, Otto Harrassowitz. /Porta Linguarum Orientalium, 10./

Schwiderski, Dirk 2004. Die alt- und reichsarämische Inschriften / The Old and Imperial Aramaic Insricptions. 2 Bde. Berlin–New York, Walter de Gruyter.

Segert, Stanislav 1975. Altaramäische Grammatik mit Bibliographie, Chrestomathie und Glossar.Leipzig, VEB Verlag Encyklopädie.

Sokoloff, Michael 2002. A Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic of the Talmudic and Geonic Periods. Ramat-Gan–Baltimore–London, Bar Ilan University Press–The Johns Hopkins University Press. /Publications of The Comprehensive AramaicLexiconProject./

Sokoloff, Michael 2002. A Dictionary of Jewish Palestinian Aramaic of the Byzantine Period 2. ed. Ramat-Gan–Baltimore–London, Bar Ilan University Press–The Johns Hopkins University Press. /Publications of The Comprehensive AramaicLexiconProject./

Sokoloff, Michael 2003. A Dictionary of Judean Aramaic.Ramat-Gan, Bar Ilan University Press.

Sperber, Alexander 1959–1973. The Bible in Aramaic Based on Old Manuscripts and Printed Texts. 14. vols. Leiden, Brill.

Stevenson, William Barron 1987. Grammar of Palestinian Jewish Aramaic. 2dn ed. Oxford, Clarendon Press.

Tal, Abraham 2000. A Dictionary of Samaritan Aramaic / Milon ha-aramit sel ha-somronim. 2 vols.. Leiden –Boston–Köln, Brill /Handbuch der Orientalistik, 1, 50/.

Vogt, E. 1971. Lexicon linguae aramaicae veteris testamenti documentis antiquis illustratum. Rome, Pontifical Biblical Institute Press.