Vissza a főlapra

Jelmagyarázat:


EKL: Esztétikai kislexikon
KKE: Kulturális kisenciklopédia
VIL: Világirodalmi lexikon

Meletyinszkij, Jeleazar Mojszejevics

VIL8 220

(Harkov, 1918. okt. 22.–Moszkva, 2005. dec. 16.): szovjet orosz folklorista, irodalomtudós, az összeha­sonlító és morfológiai epikakutatás világszerte ismert képviselője. V. M. Zsir­munszkij tanítványaként összehasonlító germán filológiát tanult, majd a moszk­vai egyetemen végzett. Az ottani világirodalmi intézet munkatársa, évtizeden át az eposzkutató osztály vezetője. Ko­rábbi műveiben az epikus műfajok ar­chaikus formáit vizsgálta (Geroj volaebnoj azkazki. Proiszhozsgyenyije obraza, ‘A va­rázsmese hőse. E szereplő eredete’, 1958; Proiszhozsgyenyije geroicseszkovo eposza. Rannyije forrni i arhaieseszkije pamjat­n ciki, ‘A hősepika eredete. Korai formák és archaikus alkotások’, 1963). „Edda” i rannyije formi eposza (‘A „Verses Edda” és az epika korai formái’, 1968) c. mű­vében az óizlandi epika szóbeli és tipoló­giai párhuzamait mutatja be. A 60-as évek elejétől részt vesz a morfológiai, majd strukturalista mesekutatásban. Ő adta ki V. J. Propp mesemorfológiájá­nak új kiadását (1969). Munkatársaival (Sz. J. Nyekljudov, J. Sz. Novik, D. M. Szegalj együtt elkészítette a proppi mo­dell strukturalista továbbfejlesztését. Cl. Lévi-Strauas módszerét fejleszti tovább Poetyika mifa (‘A mítosz poétikája’, 1976) c. monográfiájában, amely a mo­dern irodalom és a mitikus irodalomér­telmezés kérdéseiben is alapvető munka. Paleoaziatszkij mifologicseszkij eposz. Ciki Vorona (‘A paleoázsiai mitológiai epika. A Holló-történetek’, 1979) a szibériai →kultúrhérosz-történetek monográfiája. Korábban számos műfajelméleti átte­kintést is írt. Összefoglalta Óceánia ha­gyományos epikáját. Új, szemiotikai ala­pon álló -→mesekatalógus és →motívum­index tervét készítette el. A francia, részben az amerikai strukturalizmust és a hagyományos orosz összehasonlító törté­neti-tipológiai kutatásokat kritikailag továbbfejlesztve, eredeti szemiotikai módszert alakított ki. Tanulmányai számos világnyelven megjelentek. ‘újabban a kö­zépkori francia epika műfajmonográfiájával foglalkozik. ● Magyarul: 1–1 tan. (Folcloristica, 1971; Ethn, 1973; V. J. Propp: A mese morfológiája, 1975; Szemiotika és művészet, 1979; A művé­szet korai formái 1982)

Irodalom:

Voigt V.: A folklór alkotások elemzése (1972).