Vissza a főlapra

Jelmagyarázat:


EKL: Esztétikai kislexikon
KKE: Kulturális kisenciklopédia
VIL: Világirodalmi lexikon

primitív irodalom

VIL11 71-73

animisztikus irodalom (latin primitivus 'elsődleges, kezdetleges): a primitív népek szájhagyományozott al­kotásainak összessége. Az osztálytagolódás nélküli társadalmakban ugyan nem alakul ki az igazi, hivatásos irodalom, a szellemi kultúrán belül mégis elkülöníthetők ennek előzményei. rokonai. A hivatásos irodalom gyakran fel is használja a primitív irodalom egyes termékeit (→primitivizmus), ennél ritkábban a hivatásos irodalom egyes al­kotásai jutnak el a primitív népek kultú­rájába (→primitivizálódás). ahol azok az új környezetnek megfelelően át is formálódnak. ● A primitív irodalmi összefoglaló kategória, az egyes primitív népek szellemi kultúrája lényegesen eltérhet egymástól. Voltaképpen csak egy-egy törzs, nép primitív irodalmáról beszélhetünk. Egy népcsoport, még inkább kontinens vagy akár az egész világ primitív irodalma csak néhány általános vonásban egyezik. Ilyen bennük az esztétikum még önállótlan, fejletlen, egyszerre tárgyhoz ragadtan konkrét és együgyűen amorf volta: az egyes alkotókat. előadókat rendkívül szorosan kötik a hagyományok, egyáltalán a művészeten kívüli kötöttségek (hiedelmek, szokások, rítusok, előadási alkalmak, vérségi-rokonsági szervezet, korcsoportok, társadalmi mun­kamegosztás, az alacsony életszínvonal, a mereven analógikus és klasszifikáló gondol­kodásmód), ugyanekkor a pillanatnyi kö­rülmények lényegesen módosítják az előadás célját és módját. Alkotás és előadás nem különíthető el egymástól, az egyéni kezdeményezések hatásköre igen szűk. A primitív irodalom tagolatlan →összművé­szet jellegű, legjellemzőbb vonása a kezdeti →szinkretizmus: az egyes műfajok, műfajcsoportok, sőt művészetek nehezen határolhatók el egymástól. Az egyes alkotások csoportosítása leginkább az előadás célja (alkalma) szerinti lehet: vannak munkaszo­kások és munkarítusok (→munkadal), má­gikus rítusok és ünnepek (→mágikus irodalom), az emberi élet ciklusaihoz igazodó és naptári ünnepek és az ezekhez kapcsolódó szokások. →eredetmagyarázó történetek, →mítoszok, mindennapi és oktató történetek stb. Ezekben a mi fogalmaink szerinti tánc, mimika, énekes és hangszeres zene, prózai és verses szövegek egymással összevegyítve fordulnak elő. ● A primitív irodalmat az ősköltészet kutatói igen gyakran a költészet pontos megfelelőjének tartották.

Annyi ugyan igaz, hogy a hivatásos irodalom kialakulását megelőző korszak irodal­ma sokban hasonlíthatott a mai primitív irodalmakra, mindazonáltal a ma ismert primitív irodalmak hosszas fejlődés ered­ményei. Ezt a fejlődést ma még tényszerűen alig ismerjük, és jellemezni sem tudjuk. Annyi látszik valószínűnek, hogy a fejlődés voltaképpen a kezdetlegesség konzerválá­sának mikéntjében jelentkezik: folyton vál­tozó módú stagnálásnak, egyre bonyolódó egyszerűségnek, túlstrukturálódó kezdetlegességnek nevezhetnénk. Ennek a fej­lődésnek a folyamán a primitív irodalom egyes alkotásait az illető társadalom életé­hez kötő nem esztétikai-poétikai jellegű kap­csolatok merevítik meg: egyfelől kánon, változtathatatlan megoldások jegecesednek ki; másfelől a kötetlen improvizálás, a lejegy­zetlenség és a szájhagyományban való csak elnagyolt továbbélés minden irodalmi foly­tonosság, sokrétű hagyomány kibontakozásának akadálya. Az egyes primitív iro­dalmak közti csere is igen kicsiny, minél primitívebb az illető irodalom, annál jelen­téktelenebb; és ha átvesz is valamit egy-egy primitív irodalom, ez ritkán származik egy másik primitív irodalomból, sokkal gyak­rabban valamely hivatásos irodalom ter­méke. olykor hulladéka. A primitív irodalmat értelmezők (→etnológiai irodalomszemlélet) legtöbbször esztétikán kívüli jellemvonások alapján kísérelték meg értelmezni a primitív irodalmat vagy ennek egyes jelenségeit: a mágikus irodalom, totemisztikus irodalom vagy más hasonló gyűjtőnévbe foglalva ezeket. ● A napjainkban kiformálódó nemzeti irodalmak (főként Af­rikában, Ázsiában, Óceániában) sokat me­rítenek a helybeli primitív irodalmakból mind tartalmi, mind formai tekintetben (→primitívség). Ugyanekkor ez a folyamat sem tekinthető a hivatásos irodalom leg­korábbi kialakulása pontos párhuzamának, mivel a primitív helybeli irodalom hatásánál rendszerint jóval erősebb valamely (legtöbb­ször a volt anyaországi) már nagyobb múltú hivatásos irodalom hatása. A primitív iro­dalmat túlbecsüli az ideológiai →primiti­vizmus, amely a kezdetleges vonásokban a hivatásos irodalom számára is követen­dő példaképet lát. ● A primitív irodalom magyar kutatóinak száma igen csekély, mun­kájuk más jellegű (nyelvtudományi, etno­lógiai kutatás, utazás stb.) tevékenységük mellékterméke. Kivétel ez alól a magyar finnugristák (Reguly A., Munkácsi 13.. Pá­pay .1.. Halász I., Beke O., Fokos-Fuchs 1)., újabban Bereczki G., Szabó L., Vászolyi E. és mások), az altajisták (Bálint U., Mészáros Gy., Kúnos I., Németh Gy., újabban Kara Gy., Róna Tas A., Lőrincz L. és mások) és a népzenekutatók (Bartók B. közel-keleti és afrikai kezdeményezése után újabban Ma­rokkóban, Etiópiában. Egyiptomban. Indiában, a marik. lappok, csuvasok és vene­zuelai indiánok között folyt népzenei kuta­tás) értékes és nagyarányú gyűjtőmunká­ja. A folkloristák-etnológusok közül Dió-szegi V. szibériai, Istvánovits M. kaukázusi. Boglár L. dél-amerikai indián feljegyzése­ket készített. A primitív irodalmak általá­nos jellemvonásaival (vagy a primitív szel­lemi kultúra vizsgálatával) foglalkoztak: Solymossy S.. Ortutay Gy., Fónagy I., Bod­rogi T. és mások. A mo.-i etnológia kutatástörténetének elkészítése bizonyára sok, má­ra már elfelejtett kezdeményezésre is fényt derítene. Szépíróink közül részben az irodalmi →primitivizmus hatására a pri­mitív irodalmak különösen érdekelték már Csokonai Vitéz M.-t, majd Vörösmartyt, Radnótit, Weöres S.-t, rajtuk kívül több műfordítónkat.

Irodalom:

Greguss A.: Külföldi népdalok (1861); L. B. Tylor: Pri­mitive Culture (1871); K. Th. Preuss: Die geistige Kultur der Naturvölker (1914); F. C. Bartlett: Psychology and Primitive Cul­ture (1923); Hevese I.: Primitív művészet (1929): Fónagy I.: Wawiri (1942); O. Eberle: (enalora (1955); H. Haselberger: Method of Studying Ethnological Art (Current Anthropology, 1961. 4.); A. E. Jensen: Mythos und Kult bei den Naturvölkern (1951); R. Que­neau: Histoires de littératures. I. (1955); CI. Lévi-Strauss: La pensée sauvage (1962); M. Eliade: Patterns in Comparative Religion (1963); J. Greenway: Literature among the Primitives (1964); A. P. Merriam: The An­thropology of Music (1964); Sz. A. Tokar­jev: Rannyije formi religii i ih razvityije (1964); A. Dundes: Every Man His Way (1968): B. Malinowski: Baloma (1972); Voigt V.: A folklór esztétikájához (1972); Rab Zsuzsa: Népek költészete (1973); F. Boas: Népek. nyelvek, kultúrák (1975); Tornai I.: Boldog látomások. A világ törzsi költésze­te (1977); Bodrogi T.: Törzsi művészet. I. (1981)