Vissza a főlapra

Jelmagyarázat:


EKL: Esztétikai kislexikon
KKE: Kulturális kisenciklopédia
VIL: Világirodalmi lexikon

travesztia

VIL15 794 | Szerdahelyi Istvánnal közösen

<olasz travestire `átöltöztetni' szóból>: az irodalmi műveket vagy más közismert →szüzséket célba vevő karikatú­ra, szatíra egyik változata, amely a gúny tárgyává tett eredeti témát torzított for­mában, alantas hősökkel, rossz stílussal, verseléssel stb. adja elő, s a tartalom és forma rikító disszonanciájával nevetséges hatást kelt. Rokon műfaja a →paródia, de abban a téma változik kisszerűvé, torzzá, s a forma marad változatlan. ● Kezdetei az ókori →mítosztravesztiához vezethetők vissza, s népszerűsége azóta folyamatos; a 17. sz.-i francia irodalomban →burleszk né­ven virágzott. Nevezetesek P. Scarron Ver J. N. Nestroy Hebbel- és Wagner-, Ch. Morgenstern Horatius-travesztiái. A magyar irodalomban Csokonai Vitéz M. Bé­kaegérharc c. komikus eposza mellett Se­ress I. Hári János Iliásza (1885) és Hári János Odisszeája (1886) c. travesztiáit tart­ják számon. Újabban a →posztmoderniz­mus egyik kedvelt eszköze (pl. Th. Pynchon műveiben). ● Ritkábban a képzőművészeti és zenei alkotások is travesztia jellegűek (amikor korábbi műveket karikaturiszti­kus elrajzoltsággal vagy az intonációk ere­deti jelentéstartalmának elidegenítésével idéznek fel). ● A folklórban, mivel vi­szonylag nagyfokú tartalmi és formai tuda­tosságot tételez fel, a paródiánál ritkább. Ismert viszont a trágár jellegű travesztia, s a →gyermekfolklór több terméke is tekint­hető travesztiának. A farsangi szokások és általában az előadásszerű szerepcserével já­ró folklór műfajok keretében szokásszerű travesztia figyelhető meg. ● (→karikatúra, szatíra)

Irodalom:

A. Bourset (szerk.): Das Buch der Parodien und Travestien (1920); A. Jolles: Die literarischen Travestien (Blätter für deutsche Philologie, 1923); Tu­róczi Trostler J.: Fenékkel felfordult világ (1942); W. Hempel: Parodie, Travestie und Pastiche (Germanisch romanische Mo­natsschrift, 1965).